Σ

Σαλβουταμόλη
Σαρκοείδωση

σαρκοείδωση και λέμφωμα

σαρκοείδωση και νεοπλάσματα 
σαρκοείδωση και καρκινοειδές
Σάρκωμα Kaposi
Σάρκωμα Β-κυττάρων, maltoma
Σάρκωμα πνευμονικής αρτηρίας
Σεροτονίνη
σημαντικπή διαφορά (στατιστική) - Significant difference
Σημείο '3'
Σημείο Cardarelli
Σημείο Demusset
Σημείο Duroziez
Σημείο Halo
Σημείο Hammans
Σημείο Hampton Hamp
Σημείο Hills
Σημείο Hoover
Σημείο Kussmaul
Σημείο lamda
Σημείο Levine
Σημείο  Luftsichel
Σημείο Mueller
Σημείο panda
Σημείο Pasteur
Σημείο Pawnbrokers
Σημείο Quick
Σημείο Rigler
Σημείο Roth
Σημείο Schamroth
Σημείο Traube
Σημείο αέριου μηνίσκου
Σημείο εξαφανισμένης καρδιάς
Σημείο ίσης πιέσεως
Σημείο διηρεμένου υπεζωκότα split pleura sign
Σημείο κουρτίνας (courtain sign)
Σημειολογία Αναπνευστικού
ΣΗΨΗ
Σιαλικό οξύ
Σιγμοειδής καμπύλη
σιδηροφάγα
Σιδηρούχα σωμάτια
Σικαρδιανός ρυθμός
Σιτευτικά κύτταρα
Σκαληνικοί μύες
Σκαφοειδής Θώραξ
Σκληρόδερμα
Σκολίωση
Σπινθηρογράφημα
Σπινθηρογράφημα αιματώσεως, αερισμού - αιματώσεως
σπινθηρογράφημα εκπομπής ποζιτρονίου
Σπιρόμετρα
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, 1η αναθεώρηση 1/2015
σπιρομέτρηση -ερμηνεία
Σταθερά διαστάσεως
Σταθερά χρόνου
Στατίνες
Στατική πέιση στο στόμα, εισπνευστική/εκπνευστική
Στατίνες και ΧΑΠ
στατιστικά μη σημαντικό - Non-significant
Στατιστικά προσυμπτωματικού έλεγχου
Στατιστικά σφάλμα τύπου Ι ή ΙΙ
στατιστική συσχέτιση - Significant association
στατιστική σημαντικότητα - Statistical significance
Σταφυλόκκοκος, στελέχη
Στένωση αορτής
Στένωση μιτροειδούς

Στένωση πνευμονικής αρτηρίας

Στέρνο
Στερνοκλειδομαστοειδής μυς
Στηθάγχη
Στηθομείωση
Στηθοσκόπιο
Στιγμιαία βίαη εκπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced expiratory flow rate, V̇max, V̇75%,V̇50%, V̇25%
Στιγμιαία βίαιη εισπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced inspiratory flow rate, FIFx%, FIF75%, FIF50%, FIF25%
Στιγμιαία βίαιη εκπνευστική ροή, instantaneous forced expiratory flow rate, FEFx%, FEF25%, FEF50%, και FEF75%
στρατηγική διαχειρίσεως - Management strategy
Στρατηγική χρήσεως αντιβιοτικών
Στρεπτόκοκκος, στελέχη
Συγκέντρωση διττανθρακικών, τυπική, standard, stHCO3̄
Συγκόλληση, agglutination
Συγκοπή
Σύζευξη, conjucation
Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα, ΣΝΣ
Σύμπλεγμα Ghon
Σύμπλεγμα Μείζονος Ιστοσυμβατότητας, MHC-Major Histocompatibility Compex-, MHC
Συμπλήρωμα
Συμπυκνώματα εκπνοής, exhalation condesates
Συνδετικός ιστός
Σύνδρομα παρανεοπλασματικά
Σύνδρομο Bamberger-Marie
Σύνδρομο Barry-Perkins-Young |Σύνδρομο Young|
Σύνδρομο Beal
Σύνδρομο Βehçet
Σύνδρομο Blesovsky
Σύνδρομο Boerhavve
Σύνδρομο Bret
Σύνδρομο Βroke
Σύνδρομο Birt-Hogg-Dubé
Σύνδρομο Budd-Chiari
Σύνδρομο Caplan
Σύνδρομο Ceelen-Gellerstedt
Σύνδρομο Churg - Strauss
Σύνδρομο Conn
Σύνδρομο Corrao
Σύνδρομο CREST
Σύνδρομο Cushing
Σύνδρομο Da Costa
Σύνδρομο Down
Σύνδρομο DRESS
Σύνδρομο Dressler
Σύνδρομο Eaton-Lambert
Σύνδρομο Ehlers Danlos
Σύνδρομο Fanconi
Σύνδρομο Goodpasture
Σύνδρομο Guillain-Barrė
Σύνδρομο HIT
Σύνδρομο Horner
Σύνδρομο Hughes
Σύνδρομο Hughes-Stovin
Σύνδρομο Hutchinson–Gilford
Σύνδρομο Jervell-Lange-Nielsen
Σύνδρομο Hantavirus
Σύνδρομο Hermansky–Pudlak
Σύνδρομο Job
Σύνδρομο Kartagener
Σύνδρομο Kleine-Levin
Σύνδρομο Kugelberg–Welander
Σύνδρομο Lady Windermere
Σύνδρομο Lemierre
Σύνδρομο Liddle
Σύνδρομο Loeffler
Σύνδρομο Lofgren
Σύνδρομο MacLeod
Σύνδρομο Mallory–Weiss
Σύνδρομο Marfan
Σύνδρομο Mendelsohn
Σύνδρομο Miller Fisher
Σύνδρομο Mounier-Kuhn, Σ.Μ-Κ
Σύνδρομο Munchaousen
Σύνδρομο Ortner
Σύνδρομο Osler Rendu Weber
Σύνδρομο Pancoast
Σύνδρομο Pick Wick|υποαερισμού λόγω παχυσαρκίας|Σύνδρομο υποαερισμού εκ παχυσαρκίας
Σύνδρομο ΡΙΕ
Σύνδρομο Plummer-Vinson
Σύνδρομο Poland
Σύνδρομο Rendu Osler Weber
Σύνδρομο restless legs
Σύνδρομο Romano-Ward
SARS
Σύνδρομο Sjögren, Gougerot-Sjögren disease, sicca syndrome
Σύνδρομο Shy-Drager
Σύνδρομο Stevens-Johnson
Σύνδρομο Swyer-James syndrome (SJS
Σύνδρομο  Tietze
Σύνδρομο Tourette
Σύνδρομο Trousseau
Σύνδρομο Wasting
Σύνδρομο Waterhouse
Σύνδρομο Wegener
Σύνδρομο Werner
Σϋνδρομο Williams-Campbell
Σύνδρομο Willis-Ekbom
Σύνδρομο Wiskott-Aldrich
Σύνδρομο Williams–Campbell
Σύνδρομο Wolff–Parkinson–White syndrome (WPW) - Wolff–Parkinson–White syndrome (WPW) syndrome
Σύνδρομο Young
Σύνδρομο από αντιεπιληπτικά φάρμακα
Σύνδρομο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου - Sudden cardiac death syndrome
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνών
Σύνδρομο ανοσολογικής ανασυστάσεως, immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS
Σύνδρομο αντιφωσφολιπιδικό
Σύνδρομο άνω κοίλης φλεβός
Σύνδρομο απότομης διακοπής κορτικοειδών
Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
Σύνδρομο βηχός από τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς
Σύνδρομο δυσκινησίας των κροσσών
Σύνδρομο δυσκινησίας κροσσών
Σύνδρομο δυσλειτουργίας αντιδραστικών αεραγωγών (Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)
Σύνδρομο επιβραδυνόμενης πνευμονικής τοξικότητας
Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
Σύνδρομο επιμηκυσμένου QT
Συνδρομο ηπατοπνευμονικό
Σύνδρομο καρδιολιπίνης
Σύνδρομο καρκινοειδούς
Σύνδρομο καταιγίδας κιτοκινών
Σύνδρομο Κηλαϊδίτη
Σύνδρομο κίτρινων νυχιών
Σύνδρομο κολίτιδας-πανβρογχιολίτιδας
Σύνδρομο κυψελιδοτριχοειδικής διαρροής
Σύνδρομο κυψελιδοτριχοειδικού αποκλεισμού
Σύνδρομο λύσεως καρκινικών κυττάρων
Σύνδρομα με μείωση ικανότητας αερισμού
Σύνδρομο Μέσου λοβού
Σύνδρομο μεταβολικό
Σύνδρομο μετά περικαρδιεκτομή
Σύνδρομο μετά-πολυομυελίτιδα
Σύνδρομο μετατραυματικό καρδιακό
Σύνδρομο μετεμφρακτικό
Σύνδρομο περιοδικής κινήσεως ποδιών
Σύνδρομο πνευμονικό από αντινεοπλασματικά φάρμακα
Σύνδρομο πνευμονεφρικό
Σύνδρομο πν. ινώσεως / πν. εμφυσήματος
Σύνδρομο σεροτονίνης
Σύνδρομο σοβαρό, οξύ, αναπνευστικό
Σύνδρομο, σύμπλοκο απνοϊκό
Σύνδρομο συνθετάσης
Σύνδρομο συρρικνωμένου πνεύμονος
Σύνδρομο συστηματικής ινώσεως
Σύνδρομο υπεραεερισμού
Σύνδρομο υποαερισμού, σχετιζόμενα με διαταραχές του ύπνου
Σύνδρομο υπερηωσινοφιλικό
Σύνδρομο  υπερκινητικού ποδιού
Συνένζυμο
συνεχής καταγραφή καρδιακού ρυθμού - Holter monitor
Συνήθης διάμεση πνευμονία
Σύνθεση εισπνεόμενου – εκπνεόμενου αέρα
Συννοσηρότητες
Συντελεστής διακυμάνσεως, coefficient of variation
Συντελεστής διαλυτότητας
Συντελεστής διαλυτότητας CO2  στο πλάσμα
Συντελεστής διαχύσεως
Συντελεστής διηθήσεως
Συριγμός
Συρίττοντες, μονοφωνικοί
Συρίττοντες πολυφωνικοί
σύστημα Vaughan-Williams - Vaughan-Williams system
Σύστημα λεμφαγγειακό, πνεύμονος
Σύστημα Οξειδασών Μικτών Λειτουργιών (Mixed Function Oxidase System)
Σύστημα Περίθαλψης
Συστηματική ανασκόπηση - Systematic review
Συστηματική εκτίμηση λειτουργικών παραμέτρων αναπνοής
Συστηματική κυκλοφορία
Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ
Σφυγμός Ο2, V̇Ο2/καρδιακή ώση
Σχέση K+ με υπερωσμωτικότητα
Σχέση PEFR και FEV1
Σχέση αερισμού, V̇, - αιματώσεως, Q̇
Σχέση γιατρού - ασθενούς
Σχέση Κ+ με pH
Σχέση Κ+ με ινσουλίνη
Σχέση Κ+ με κατεχολαμίνες
Σχέση κόστους - Cost function
σχέση κόστους - αποτελέσματος - Cost effectiveness
σχετικός κίνδυνος - Relative risk (RR)
Σχέση κυψελιδικού αερισμού, V̇A και CO2
Σχέση κυψελιδικού, V̇A, και πνευμονικού, V̇E, αερισμού
Σχηματισμός κοκκιωμάτων
Σχιστοσωμίαση
Σωληνώδες φύσημα
Σωμάτια Schaumann
Σωμάτια μυοεπιθηλιακά
σωρευτική ανάλυση - Pooled analysis