Συνένζυμο

Μόριο μικρού μοριακού βάρους, που συμμετέχει σε μια ενζυμική αντίδραση ως δέκτης και δότης ηλεκτρονίων ή λειτουργικών ομάδων.