Μ

ΜΕΤ
Mαγνήσιο, Mg++
Μαγνητόμετρα
Μακρομόριο
ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ
Μακροφάγα CD4+ και CD8+
κάνε κλικ
Μαστίγιο
Μαστοκύτταρα
Μέγιστη αναπνευστική ικανότητα, maximal breathing capacity, MBC
Μέγιστη εισπνευστική και εκπνευστική πίεση
Μέγιστη εισπνευστική ταχύτητα ροής, peak inspiratory flow rate, FIFmax, PIFR
Μέγιστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum expiratory flow rate, FEF200-1200, MEFR200-1200
Μεγίστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, peak expiratory flow rate, FEFmax ή PEFR
Μεγίστη Ικανότητα Αναπνοής, maximum breathing capacity
Μεγίστη μεσοεισπνευστική ταχύτητα ροής, maximal Mid-inspiratory flow rate, FIF25%-75%
Μεγίστη μεσοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximal mid-expiratory flow rate, FEF25-75% ή MMFR
Μεγίστη ροή σε κλάσματα της VC, V̇MAX, V̇75%, V̇50%, V̇25%
Μεγίστη τελοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum end-expiratory flow rate, FEF75%-85%
Μέγιστο φορτίο - Maximum workload
Μέγιστος εθελοντικός αερισμός, maximum voluntary ventilation, MVV
Μεθοδολογικοί περιορισμοί - Methodological limitations
Μέθοδος Bohr, προσδιορισμός φυσιολογικού νεκρού χώρου
Μέθοδος Fowler
μέθοδος μιας αναπνοής για την μέτρηση της DLCO
μεθοτρεξάτη
μεθοτρεξάτη ως αίτιο φαρμακοεπάγωγης διάμεσης πνευμονοπάθειας Drug-induced interstitial lung disease (DI-ILD)
Μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας, major histocompatibility complex, MHC
Μείζονες βασικές πρωτεΐνες
Μείωση
Μείωση σχετικού κινδύνου - Relative risk reduction (RRR)
Μείωση της ικανότητας αερισμού
Μελιττοκηρύθρας εικόνα
Μελέτη βελτιώσεως - Clinical audit
Μελέτη ελεγχόμενη κατά περίπτωση - Case-control study
Μελέτη φαλλάγγων - Cohort study
Μεμβράνη βασική
Μεμβράνη, ορώδης   
Μερική πίεση CO2 στο αρτηριακό αίμα
Μερική πίεση O2  στο αρτηριακό άιμα
Μερική πίεση αερίων
Μέση τιμή
Μεσοθηλιακά κύτταρα
Μεσοθηλίνη
Μεσοθηλίωμα
Μεσοθωράκιο
Μεσοθωράκιο πρόσθιο
Μεσοθωράκιο οπίσθιο
Μεσοθωρακικό εμφύσημα
Μεσοθωρακίτις
μεσοθωρακίτις, νεκρωτική
Μεσοθωρακοσκόπηση
Μεσολαβητές, λιπιδικοί
Μεσολαβητές λιπιδικοί/πεπτιδικόι: αντεπιδράσεις
Μεσολαβητές, μηχανισμοί απελευθερώσεως
Μεσολόβιος, μικρή, ορατή/αόρατη
Μεσοπλεύριο διάστημα
Μετ-ανάλυση - Meta-analysis
Μεταβατική ζώνη
Μεταβολή ροής στα 50% της ζωτικής χωρητικότητας, change in flow rate, in 50% of vital capacity, ΔV̇max 50%of vital capacity, ΔV̇max 50٠
Μεταβολική δραστηριότητα του πνεύμονος
Μεταβολική αλκάλωση και οξέωση
Μεταβολισμός
μεταβολισμός ηρεμίας 
Μεταγραφή
μεταθεραπευτικό αποτέλεσμα
Μεταλλοπρωτεϊνάσες εξωκυττάριου δικτύου, matrix metalloproteinases
Μεταστατικοί όγκοι στον πνεύμονα
Μετατροπή του πυρουβικού οξέος σε ακετυλοσυνένζυμο Α
Μετάφραση
Μεταχολίνη χλωριούχος
Μετάχρονη κίνηση
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

κάνε κλικ

Μηνιγγοκήλη, θωρακική
Μηχανική διήθηση

  

Γ.Α. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ κάνε κλικ
Μιτοχόνδριο
Μιτωτικός δείκτης
Μονοκλωνικά αντισώματα
Μονοκύτταρα
Μονοξείδιο του Αζώτου
Μονοξείδιο του Άνθρακος
Μοντέλο κόστους-ωφέλους - Cost-effectiveness model
Μοντέλο λήψεως αποφάσεως - Decision model
μοντελουκάστη
Μονερνισμός - Καινοτομία
μοριακή απεικόνιση
Μοριακή διάχυση
Μουσίνες
Μυελοπεροξειδάση
Μυελοκαταστολή
Μύες αναπνευστικοί
μυκητιάσεις
μυκητίαση πνεύμονος
μυκοβακτηριώσεις
μυκοφαινολάτη
Μυοεπιθηλιακά κύτταρα
Μυοεπιθηλιακά σωμάτια
Μυοϊνοβλάστες

Μυοσφαιρίνη