Μεγίστη ροή σε κλάσματα της VC, V̇MAX, V̇75%, V̇50%, V̇25%

Κατά κοινή πρακτική, για τη συγκριτική εκτίμηση των καμπυλών μέγιστης εκπνευστικής ροής-όγκου, συγκρίνονται, συνήθως προς προβλεπόμενες τιμές, επί μέρους στιγμιαίες τιμές των μεγίστων ροών, οι οποίες σημειώνονται σε ορισμένα κλάσματα του εκπνεόμενου όγκου (πχ., MEFmax, MEF75, MEF50, και MEF25, στα .90, .75, .50 και .25 της FVC),  αν και οι ροές αυτές δεν παράγονται από ισομεγέθεις όγκους, μεταξύ των εξεταζομένων και δεν αντιστοιχούν σε συγκρίσιμες τιμές πιέσεως ελαστικής επαναφοράς. Ετσι, η εκτίμηση του αερισμού των πνευμόνων γίνεται κατά τρόπο αποσπασματικό, ενώ είναι γνωστό ότι ακόμη και η απλή επισκόπηση της καμπύλης ροής-όγκου, ως συνόλου, μπορεί να έχει ταξινομητική, διαγνωστική ικανότητα, παρ΄ όλο βέβαια, ότι από την απλή επισκόπηση της καμπύλης διαπιστώνονται μόνο ποιοτικές διαφορές, όπως εξ άλλου συμβαίνει με την παρατήρηση του γραφήματος οποιουδήποτε φαινομένου (à49, 50, 51).

βλέπε

Μεγίστη ροή στα 25% VC, προβλεπόμενες τιμές
Μεγίστη ροή στα 50% VC, προβλεπόμενες τιμές
Μεγίστη ροή στα 75% VC, προβλεπόμενες τιμές