Μεγίστη ροή στα 75% VC, προβλεπόμενες τιμές

Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται οι δημοφιλέστερες εξισώσεις προσεγγίσεως της V̇75% σε L/sec.

Bass                        1973    M         -0.031A+2.88BSA+3.38           1.57     0.34

Cherniack   1972    M         3.56H-0.02A+2.73       -           -

Knudson      1976    M         8.8H-0.035A-5.62        2.01     0.48

Quanjer      1977    M         4.3H-0.006A+0.37       1.21     0.26

Quanjer      1977    M         3.58H-0.041A+2.8       1.50     0.35

Quanjer      1977    M         4.21H-0.056A+2.14     1.53     0.42

Bass                        1973    F          4.13H-0.024A-0.3        1.30     0.36

Cherniack   1972    F          2.71H-0.019A+2.15     -           -

Knudson      1976    F          4.3H-0.025A-0.13        1.53     0.39

Quanjer      1977    F          1.9H-0.036A+4.52       1.26     0.32

Quanjer      1977    F          2.26H-0.032A+3.67     1.19     0.32

Quanjer      1977    F          3.00H-0.032A+2.37     1.12     0.34

Όπου Μ=άνδρας, F= γυναίκα, Α=ηλικία Υ=ύψος σε m, BSA= επιφάνεια σώματος

 

 

επιστροφή