Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής

Ο λειτουργικός έλεγχος αναπνοής είναι σύνολο αξιόπιστων μεθόδων για την αποτίμηση του αναπνευστικού συστήματος, από κοινού με την προσεκτική λήψη του ιστορικού, τις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους, και τις παρεμβατικές εξετάσεις, όπως η βρογχοσκόπηση, η ιατρική θωρακοσκόπηση, η λεπτή δια βελόνης διατοιχωματική βιοψία, υπό αξονικό έλεγχο και η βιοψία ανοικτού πνεύμονος. Αποτίμηση της υποκείμενης παθολογίας μπορεί να επιτευχθεί με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των λειτουργικών εξετάσεων αναπνοής, με προβλεπόμενες τιμές που παραλήφθησαν μετά από διενέργεια αντίστοιχων δοκιμασιών σε ευρεία ομάδα υγιών ατόμων, αντιστοιχισμένων ως προς το φύλο, τη φυλή, το ύψος και την ηλικία του εξεταζομένου. Η ποσοστιαία διαφορά τους χρησιμοποιείται ως διαβάθμιση της ελεγχόμενης διαταραχής και, σύμφωνα με την AΜΑ, γενικά, έχουν ομοφωνηθεί τα εξής[i]:

[α] δύσπνοια, μετά βάδιση αποστάσεως μικρότερης των 100 m., επί επιπέδου εδάφους.

[β] FVC < 50% της προβλεπόμενης τιμής της.

[γ]  FEV1 <40% της προβλεπόμενης τιμής της.

[δ] DLCO <40% της προβλεπόμενης τιμής της.

[ε] V̇O2.MAX <15 ml/kg ανά λεπτό.

Οι πνευμονολόγοι είναι εξοικειωμένοι με τις λειτουργικές δοκιμασίες ελέγχου της αναπνοής, επειδή είναι μέθοδοι αναντικατάστατες για την εκτίμηση ασθενών με βήχα ή δύσπνοια, για την προεγχειρητική αξιολόγηση μετεγχειρητικών κινδύνων και τη διάγνωση συνήθων πνευμονοπαθειών, όπως το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η πνευμονική ίνωση και η πνευμονική εμβολή.

 Ο λειτουργικός έλεγχος αναπνοής είναι γενικόλογος όρος που αναφέρεται σε ένα σύνολο δοκιμασιών, που διενεργούνται μέσω προσεκτικά βαθμονομημένων συσκευών, για τη μέτρηση απόψεων της αναπνευστικής λειτουργίας. Οι "απόψεις" της αναπνευστικής λειτουργίας, συνήθως, εκφέρονται με ένα καρτεσιανό διάγραμμα, επί του οποίου εντοπίζονται σημεία, οι συντεταγμένες των οποίων αναμένεται να διακυμαίνονται εντός προβλεπόμενων ορίων (βλέπε, π.χ., διάγραμμα ροής-όγκου). Οι αποκλίσεις από τα διαστήματα αξιοπιστίας των τιμών αυτών, συνήθως, παριστούν ευρήματα νοσογραφικών προτύπων, με την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε οι δοκιμασίες από τις οποίες προέρχονται να ικανοποιούν κριτήρια επαναληπτικότητας και αποδοχής ().

 Η μέτρηση του εισπνεόμενου κι εκπνεόμενου όγκου αέρος που μτριέται με τη σπιρομέτρηση είναι χρήσιμές μέθοδοι για το χαρακτηρισμό και την βαθμονόμηση της βαρύτητας των αναπνευστικών παθήσεων ή των συστηματικών παθήσεων με πνευμονική επινέμηση. Η μέτρηση των απόλυτων πνευμονικών όγκων αέρος, όπως ο υπολειπόμενος όγκος, RV, η λειτορυγική υπολειπομένη χωρητικότητα, FRC, και η ολική πνευμονική χωρητικότητα, TLC, είναι τεχνικά δευσχερέστερες, γεγονός που καθιστά την κλινική τους χρήση σχετικά περιορισμένη. Ο ρόλος των μετρήσεων των μετακινούμενων από/προς τους πνεύμονες (VC) ή/και των αμετακίνητων (RV) όγκων αέρος στη διάγνωση, εκτίμηση της βαρύτητας, παρακολούθηση και αποτίμηση της επιδράσεως της θεραπείας, παραμένει προς αξιολόγηση, στα νήπια, τα παιδιά και τους ενήλικες. Εν τούτοις, η μέτρηση των όγκων αέρος στους πνεύμονες και των ροών υπο τις οποίες αυτές μετακινούνται είναι αναγκαίες για τη φυσιολογική διάγνωση σειράς πνευμονικών και εξωπνευμονικών παθήσεων με πνευμονική συμμετοχή (, ►, , , , ).

Fig. 1—

 

 

 

 

 

βλέπε:

Φυσιολογία αναπνευστικού συστήματος
Φυσιολογία αναπνευστικού συστήματος
Ιστορική αναδρομή
Όροι Συντμήσεις
Λειτουργικές εξετάσεις αναπνοής, σκοπός
Λειτουργικές εξετάσεις αναπνοής, ρόλος
πνευμονικοί όγκοι
σπιρομέτρηση
ζωτική χωρητικότητα
ζωτική χωρητικόττηα, βραδεία
ζωτική χωρητικότητα, βίαιη
Ανάλυση καμπύλης ροής-όγκου
Καμπύλη όγκου-χρόνου
καμπύλη πιέσεως - όγκου
λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα
Μέγιστη αναπνευστική ικανότητα, maximal breathing capacity, MBC
Μέγιστη εισπνευστική και εκπνευστική πίεση
Μέγιστη εισπνευστική ταχύτητα ροής, peak inspiratory flow rate, FIFmax, PIFR
Μέγιστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum expiratory flow rate, FEF200-1200, MEFR200-1200
Μεγίστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, peak expiratory flow rate, FEFmax ή PEFR
Μεγίστη Ικανότητα Αναπνοής, maximum breathing capacity
Μεγίστη μεσοεισπνευστική ταχύτητα ροής, maximal Mid-inspiratory flow rate, FIF25%-75%
Μεγίστη μεσοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximal mid-expiratory flow rate, FEF25-75% ή MMFR
Μεγίστη ροή σε κλάσματα της VC, V̇MAX, V̇75%, V̇50%, V̇25%
Μεγίστη τελοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum end-expiratory flow rate, FEF75%-85%
Μέγιστος εθελοντικός αερισμός, maximum voluntary ventilation, MVV
Μέθοδος Bohr, προσδιορισμός φυσιολογικού νεκρού χώρου
Μέθοδος Fowler
Στιγμιαία βίαη εκπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced expiratory flow rate, V̇max, V̇75%,V̇50%, V̇25%
Στιγμιαία βίαιη εισπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced inspiratory flow rate, FIFx%, FIF75%, FIF50%, FIF25%
Στιγμιαία βίαιη εκπνευστική ροή, instantaneous forced expiratory flow rate, FEFx%, FEF25%, FEF50%, και FEF75%
μετρήσεις
Εργοσπιρομετρία
καρδιοπνευμονική κόπωση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ικανότητα αερισμού, αποφρακτικού τύπου μείωση
Ικανότητα αερισμού, περιοριστικού τύπου μείωση
Ικανότητα διαχύσεως αερίων στους πνεύμονες
Ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου
Ιστική οξυγόνωση
Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής επί πνευμονικής επινεμήσεως παθήσεων του συνδετικου ιστού
κλινικοεργαστηριακός έλεγχος πνευμονοπαθούς
νεκρός χώρος
Ύπολειπόμενος Όγκος, residual volume, RV, προβλεπόμενες τιμές
Ταλαντοσιμετριία , δυναμική εξαναγκασμένη
μελέτη ύπνου
οξεοβασική ισορροπία
φυσιολογία της άσκησης
DLCO ή DLO2
DLCO, διερεύνηση αποτελεσμάτων
DLCO, δοκιμασία
DLCO, επίδραση της τριχοειδικής κοίτης, VC
DLCO, η επίδραση κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, DM
DLCO, μέτρηση
DLCO, μέτρηση με τη μέθοδο μιας αναπνοής, SB
DLCO, μέτρηση, χρησιμοποιούμενα αέρια
DLCO, παθολογικές μεταβολές,
DLCO, παράγοντες διορθώσεως
DLCO, παραδοχές
DLCO, παράμετροι
DLCO, σικαρδιανές μεταβολές
DLCO, φυσιολογικές τιμές
DLCO, χημικά χαρακτηριστικά του αίματος
DLCO, ως αγωγιμότης
FEF, Forced Expiratory Flow
FEF25%
FEF25%-75%
FEF50%
FEFΜΑΧ ή MEFΜΑΧ
FET, forced expiratory time, χρόνος βίαιης εκπνοής;
FEV1 %προβ
FEV1 /(F)VC
FEV1% - FEV1 Percent, (FEV1%)
FEV1, βίαια εκπνεόμενος όγκος στο 1ο δευτερόλεπτο
FEV1, διαχρονικές μεταβολές
FEV1, προβλεπόμενες τιμές
FEV1/VC %, προβλεπόμενες τιμές
FEV1-διαηλικιακές μεταβολές
FEV3

========================

Μεταβολές από τον λειτουργικό έλεγχος αναπνοής αε ασθενείς με χρόνια δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια δευτεροπαθούς πνευμονικής υπερτάσεως και χρόνιας αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας.

Όπως έχει σημειωθεί, αναγνωρίζονται μεταβολές από τον λειτουργικό έλεγχο αναπνοής σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια η πνευμονική υπέρταση. Οι διαφορετικές μεταβολές των των λειτουργικών παραμέτρων αναπνοής, επί δεξιάς έναντι αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας, δεν έχουν πεαρκώς κατανοηθεί, αλλά είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν σημαντικά μειωμένη την τελοεκπνευστική μερική πίεση CO2 (: end-tidal partial pressure of CO2, PetCO2), υψηλότερη τελοεκπνευστική μερική πίεση Ο2 (:end-tidal partial pressure of O2, PetO2) και του λόγου του κατα λεπτό αερισμού και της παραγωγής V̇ O2 (V̇E/V̇CO2), κατά την ανάπαυση.  Patients with right heart failure had a lower peak PetCO2, and a higher peak dead space volume/tidal volume (VD/VT) ratio, peak PetO2, peak VE/VCO2, and VE/VCO2 slope during exercise. Οι ασθενείς με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν ευρύτερες διαφορές στην ∆PetCO2 και την  ∆V̇E/V̇CO2, μεταξύ αναπαύσεως και κοπώσεως. Συμπερασματικά, οι ασθενείς με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια έχουν χειρότερη πνευμονική λειτουργία τόσο κατά την ηρεμία, όσο και κατά την άσκηση που, προφανώς είναι απότοκες διαταραχών (V̇/Q̇) σημαντικής ανεπάρεκαις αερισμού και διαταραχών στην ανταλλαγή αερίων.

=========================

[i] Harber, P, Rothenberg, LS. Controversial aspects of respiratory disability determination. Semin Respir Med 1986· 7:257.
Lung function studies. VI. Detection of uneven alveolar ventilation during a single breath of oxygen (&).
Clinical and physiologic features of some types of pulmonary diseases with impairment of alveolar-capillary diffusion; the syndrome of "alveolar-capillary block"(&)
Analysis of factors affecting concentrations of oxygen and carbon dioxide in gas and blood of lungs; results (&).
[The alveolar arterial oxygen pressure difference and the problem of gas exchange in the human lung].(&)
STUDIES ON INTRAPULMONARY MIXTURE OF GASES. IV. THE SIGNIFICANCE OF THE PULMONARY EMPTYING RATE AND A SIMPLIFIED OPEN CIRCUIT MEASUREMENT OF RESIDUAL AIR (&)