Μέγιστη αναπνευστική ικανότητα, maximal breathing capacity, MBC

Η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο πνευμονικός αερισμός λέγεται μέγιστη αναπνευστική ικανότητα και κατά μεγάλη προσέγγιση, εκτιμάται από το μέγιστο εθελοντικό αερισμό ( maximal voluntary ventilation, MVV ), που ορίζεται είτε από την καμπύλη της μέγιστης εκπνευστικής ροής (βίαιο εκπνευστικό σπιρογράφημα) ή με τη βοήθεια εξισώσεων προσομοιώσεως ή, αδρά, σαν πολλαπλάσιο (x35) του FEV1.

                                      MVV=129+(FEV1 -4.01) L/min