Δ

ΔAG/Δ HCO3̄
Δ-διμερή

ΔN2
ΔV̇Dακτυλιδισμός, τοξικός

Δακτύλιος Waldeyer

δαντρολένη
Δαρβίνος και δαρβινισμός

Δεαμινάση της αδενοσίνης

Δείκτης BODE

Δείκτης COTE, 1η αναθεώρηση 2/2014

Δείκτης Empey

Δείκτης FEV1/FEV6
Δείκτης  Gaesler

Δείκτης Goldman et al.

Δείκτης Reid

✪✪ Δείκτης Tiffenau

Δείκτης άπνοιας/υπόπνοιας

Δείκτης αποδόσεως Ο2, ΔΑΟ2

Δείκτης απορροφήσεως O2 , oxygen extraction ratio (O2ER)

Δείκτης διακλαδώσεως, 1η αναθεώρηση 3/2014

Δείκτης διαμολύνσεως

Δείκτης επιβιώσεως, Charlton Comorbidity Index

Δείκτης "κόστος-αποτέλεσμα" 
δείκτης μεταβολικού ρυθμού

Δείκτης νεοπλασματικός, CA125
Δείκτης Οξυγόνου

Δείκτης φυματινικός
ΔΕΚΑΛΟΓΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

δεκάλογος καρκίνου πνεύμονος
Δενδριτικά κύτταρα

Δερματικές δοκιμασίες

Δεσμίνη

Δεσμοπλασία

Δεσμουτάση υπεροξειδική

Δευτερογενές  λοβίδιο

Δευτερογενής απόκριση αντισωμάτων

Δεφενσίνες

Διαβήτης άποιος

Διαβρογχική δια βελόνης αναρρόφηση

διάγνωση

Διάγνωση συνήθων πνευμονοπαθειών

Διαγνωστική ακρίβεια - Diagnostic accuracy

Διαγνωστικό Σύστημα κατα Wells

Διαγνωστικό Σύστημα Geneva Score

Διάγραμμα ΒΕ/㎩CO2 

Διάγραμμα Ο2-CO2  

Διάγραμμα Wiggers

Διαδερμική μέτρηση της SHbO2, PO2,  PCO2  1η αναθεώρηση, 3/2014

Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα - Transthoracic echocardiography

Διακόπτης του ύπνου

starsΔιάκριση Πνευμονοπαθειών
Διακυτταρικά χάσματα

Διάγραμμα του ψαριού

Διαλεκτική cos n' pros

Διαλογή

Διαλείπουσα κολπική μαρμαρυγή - Intermittent atrial fibrillation

Διάμεσες πνευμονοπάθειες 3η αναθεώρηση 3/2017✪✪

Διάμεση, συνήθης πνευμονία
Διάμεση πνευμονίτις από επροσαρτάνη

Διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα, 1η αναθεώρηση 4/2014

Διάμεσο πνευμονικό οίδημα

Διάμεσο υγρό

Διάμεσος ιστός του πνεύμονος

Διάμεσος ιστός του πνεύμονος, αξονικός

διαπνευμονικό υπερηχοκαρδιογράφημα

Διάσταση οξέων

Διάσταση του νερού

Διασταυρούμενη μελέτη - Crossover study

Διάστημα αξιοπιστίας - Confidence interval (CI)

Διαστολείς  περιέχοντες φάρμακα - Drug-eluting stents

Διαταραχές V̇/Q̇

Διαταραχές, αντιρροπισμένες

Διαταραχές, απλές

Διαταραχές διαχύσεως

Διαταραχές, μικτές

Διατασιμότητα
Διατροφή

Διατροφή στις πνευμονοπάθειες

Δίαυλοι Lambert

δίαυλοι χλωρίου
διαφορά των ισχυρών ιόντων (strong ion difference, SID)

Διαφορική διάγνωση

Διαφοροποίηση, differentiation

Διάφραγμα

Διαφραγματοκήλη
✪Διαφράγματος παράλυση

Διαφυγή αίματος

✪✪✪✪✪ΔΙΑΧΥΣΗ

Διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία

Διάχυτες πνευμονοπάθειες

Διγοξίνη - digoxin

διδακτορική διατριβή μου

Διέγερση

Διεθνής ομαλοποιημένος δείκτης  - International normalised ratio (INR)

Διεθνής Ταξινόμηση παθήσεων και αιτιών θανάτου

Δίκτυα ελεύθερα κλίμακας 

Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, ΔΕΣ

Διοξείδιο του άνθρακος, CO2

Δι-οισοφαγικό υπερηχοκαρδιογράφημα - Transoesphageal echocardiography

Διουρητικά

Διήθηση

Διφθερίτις

Δοκιμασία 90% αποκορεσμού

Δοκιμασία Allen

Δοκιμασία Bernstein

Δοκιμασία Carvello

Δοκιμασία d-ROM

Δοκιμασία Mantoux
Δοκιμασία Roth

Δοκιμασία αναστρεψιμότητας

Δοκιμασία βίαιης ζωτικής χωρητικότητας, FVC

Δοκιμασίες βρογχικής προκλήσεως

Δοκιμασία εφεδρειών Ο2, δοκιμασία σωματικού Οξυγόνου, CP

Δοκιμασία φυματίνης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Δοκιμασία φυματίνης, ψευδώς αρνητική

Δοκιμασία φυματίνης, ψευδώς θετική

δοκιμασίες βαδίσεως 4η αναθεώρηση 10/2014

Δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου αναπνοής

Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως

Δοκιμασίες μηχανικής πνευμόνων

Δοκιμασίες, λειτουργικές αναπνοής

Δομή του πνευμονικού κυκλοφορικού συστήματος

Δομική ενδοεξάρτηση

Δοσιμετρική συσκευή εκνεφώματος, metered-dose inhaller

Δρεπανοκυτταρική αναιμία, sickle-cell anaemia

Δυναμική ζωτική χωρητικότητα, forced vital capacity, FVC

Δυναμική συμπίεση αεραγωγών

Δυναμική υπερδιάταση

Δυσθρεψία - επιδράσεις στην αναπνοή

Δυσμορφία Arnold–Chiari και συρριγγομυελία

Δυσοξία

✪✪ΔΥΣΠΝΟΙΑ, 4η αναθεώρηση 11/2018