Δ

ΔAG/Δ HCO3̄
ΔN2
ΔV̇MAX
Δακτυλιδισμός, τοξικός
Δακτύλιος Waldeyer
δαντρολένη
Δεαμινάση της αδενοσίνης
Δείκτης BODE
Δείκτης COTE, 1η αναθεώρηση 2/2014
Δείκτης Empey
Δείκτης FEV1/FEV6
Δείκτης  Gaesler
Δείκτης Goldman et al.
Δείκτης Reid
✪✪ Δείκτης Tiffenau
Δείκτης άπνοιας/υπόπνοιας
Δείκτης αποδόσεως Ο2, ΔΑΟ2
Δείκτης απορροφήσεως O2 , oxygen extraction ratio (O2ER)
Δείκτης διακλαδώσεως, 1η αναθεώρηση 3/2014
Δείκτης διαμολύνσεως
Δείκτης επιβιώσεως, Charlton Comorbidity Index
Δείκτης "κόστος-αποτέλεσμα"
Δείκτης νεοπλασματικός, CA125
Δείκτης φυματινικός
Δενδριτικά κύτταρα
Δερματικές δοκιμασίες
Δεσμίνη
Δεσμοπλασία
Δεσμουτάση υπεροξειδική
Δευτερογενές  λοβίδιο
Δευτερογενής απόκριση αντισωμάτων
Δεφενσίνες
Διαβήτης άποιος
Διαβρογχική δια βελόνης αναρρόφηση
διάγνωση
Διάγνωση συνήθων πνευμονοπαθειών
Διαγνωστική ακρίβεια - Diagnostic accuracy
Διαγνωστικό Σύστημα κατα Wells
Διαγνωστικό Σύστημα Geneva Score
Διάγραμμα ΒΕ/㎩CO2 
Διάγραμμα Ο2-CO2  
Διάγραμμα Wiggers
Διάγραμμα του ψαριού
Διαδερμική μέτρηση της PCO1η αναθεώρηση, 3/2014
Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα - Transthoracic echocardiography
Διακόπτης του ύπνου
starsΔιάκριση Πνευμονοπαθειών
Διακυτταρικά χάσματα
Διαλογή
Διαλείπουσα κολπική μαρμαρυγή - Intermittent atrial fibrillation
Διάμεσες πνευμονοπάθειες 3η αναθεώρηση 3/2017✪✪
Διάμεση, συνήθης πνευμονία
Διάμεση πνευμονίτις από επροσαρτάνη
Διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα, 1η αναθεώρηση 4/2014
Διάμεσο πνευμονικό οίδημα
Διάμεσο υγρό
Διάμεσος ιστός του πνεύμονος
Διάμεσος ιστός του πνεύμονος, αξονικός
διαπνευμονικό υπερηχοκαρδιογράφημα
Διάσταση οξέων
Διάσταση του νερού
Διασταυρούμενη μελέτη - Crossover study
Διάστημα αξιοπιστίας - Confidence interval (CI)
Διαστολείς  περιέχοντες φάρμακα - Drug-eluting stents
Διαταραχές V̇/Q̇
Διαταραχές, αντιρροπισμένες
Διαταραχές, απλές
Διαταραχές διαχύσεως
Διαταραχές, μικτές
Διατασιμότητα
Διατροφή στις πνευμονοπάθειες
Δίαυλοι Lambert
δίαυλοι χλωρίου
διαφορά των ισχυρών ιόντων (strong ion difference, SID)
Διαφορική διάγνωση
Διαφοροποίηση, differentiation
Διάφραγμα
Διαφραγματοκήλη
✪Διαφράγματος παράλυση
Διαφυγή αίματος
✪✪✪✪✪ΔΙΑΧΥΣΗ
Διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία
Διάχυτες πνευμονοπάθειες
Διγοξίνη - digoxin
διδακτορική διατριβή μου
Διέγερση
Διεθνής ομαλοποιημένος δείκτης  - International normalised ratio (INR)
Διεθνής Ταξινόμηση παθήσεων και αιτιών θανάτου
Δίκτυα ελεύθερα κλίμακας 
Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, ΔΕΣ
Διοξείδιο του άνθρακος, CO2
Δι-οισοφαγικό υπερηχοκαρδιογράφημα - Transoesphageal echocardiography
Διουρητικά
Διήθηση
Διφθερίτις
Δοκιμασία 90% αποκορεσμού
Δοκιμασία Allen
Δοκιμασία Bernstein
Δοκιμασία Carvello
Δοκιμασία d-ROM
Δοκιμασία Mantoux
Δοκιμασία αναστρεψιμότητας
Δοκιμασία βίαιης ζωτικής χωρητικότητας, FVC
Δοκιμασίες βρογχικής προκλήσεως
Δοκιμασία εφεδρειών Ο2, δοκιμασία σωματικού Οξυγόνου, CP
Δοκιμασία φυματίνης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Δοκιμασία φυματίνης, ψευδώς αρνητική
Δοκιμασία φυματίνης, ψευδώς θετική
δοκιμασίες βαδίσεως 4η αναθεώρηση 10/2014
Δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου αναπνοής
Δοκιμασίες καρδιοπνευμονικής κοπώσεως
Δοκιμασίες μηχανικής πνευμόνων
Δοκιμασίες, λειτουργικές αναπνοής
Δομή του πνευμονικού κυκλοφορικού συστήματος
Δομική ενδοεξάρτηση
Δοσιμετρική συσκευή εκνεφώματος, metered-dose inhaller
Δρεπανοκυτταρική αναιμία, sickle-cell anaemia
Δυναμική ζωτική χωρητικότητα, forced vital capacity, FVC
Δυναμική συμπίεση αεραγωγών
Δυναμική υπερδιάταση
Δυσθρεψία - επιδράσεις στην αναπνοή
Δυσμορφία Arnold–Chiari και συρριγγομυελία
Δυσοξία
✪✪ΔΥΣΠΝΟΙΑ, 4η αναθεώρηση 11/2018