Δευτερογενές λοβίδιο

 Το μικρότερο τμήμα του πνεύμονος που περικλείεται πλήρως από συνδετικό ιστό -η λειτουργική μονάδα του πνεύμονος, (Miller). που η αξονική τομογραφία, μπορεί να διακρίνει με ευκρίνεια. Στο κεντρικό τμήμα του δευτερογενούς λοβιδίου εδράζεται το λοβιακό βρογχιόλιο και το συνοδό πνευμονικό αρτηριόλιο.  Ο συνδετικός ιστός που περιβάλλει το δευτερογενές λοβίδιο συνίσταται από το διάμεσο διαφραγμάτιο, που ορίζει το διάμεσο χώρο που περιέχει τα πνευμονικά φλεβίδια και τα λεμφαγγεία. Τα ενδολοβίδια διαφραγμάτια, συνήθως δεν διακρίνονται ευχερώς στην HRCT, αλλά καθίστανται ορατά στην πορεία των διάμεσων, ιδίως, πνευμονοπαθειών. Στην περίπτωση ορισμένων διάμεσων πνευμονοπαθειών, τα διάμεσα διαφραγμάτια συμπληρώνουν ένα λεπτό δίκτυο ενδολοβιδιακών γραμμικών σκιάσεων, στη HRCT. Επομένως, η δικτυακές ανωμαλίες στην HRCT διαμορφώνουν διαλοβιδιακές και ενδολοβιδιακές γραμμές.