Δοκιμασία βίαιης ζωτικής χωρητικότητας, FVC

Η δοκιμασία FVC είναι η πλέον διαδεδομένη μέτρηση για την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται όλες οι δυνατές παράμετροι που μπορούν να εξαχθούν και να αξιοποιηθούν για την εκτίμηση της μηχανικής επάρκειας του αναπνευστικού συστήματος.

 

Ζωτική χωρητικότητα, προβλεπόμενες τιμές
Ζωτική χωρητικότητα, βίαιη, FVC
Ζωτική χωρητικότητα, βραδέως εκπνεόμενη, slow vital capacity
Ζωτική χωρητικότητα, δοκιμασία
Ζωτική χωρητικότητα, δυναμική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική, βίαιη
Ζωτική χωρητικότητα, εισπνευστική-εκπνευστική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική-εκπνευστική, μέγεθος
Ζωτική χωρητικότητα, ιστορικά δεδομένα
παράμετροι της FVC
παρατηρήσεις
εκτίμηση