Ζωτική χωρητικότητα, βραδέως εκπνεόμενη, slow vital capacity,

  Είναι ο μέγιστος  όγκος που μπορεί βραδέως να εκπνευσθεί μετά μεγίστη, αλλά βραδέως εκτελούμενη, εισπνοή. Η εκπνοή δεν πρέπει να είναι βίαιη ούτε βιαστική. Δεν τίθενται, δηλαδή, χρονικοί περιορισμοί στη μέγιστη εκπνευστική προσπάθεια που εκτελεί ο εξεταζόμενος και μπορεί επίσης να μετρηθεί με εκτέλεση βαθειάς εισ­πνο­ής, που ακολουθεί προηγούμενη βαθύτατη εκπνοή. Διενερρεγείται με σπιρόμετρα τα οποία είναι σχεδιασμένα να συγκεντρώνουν δεδψομένα επί διάστημα τουλάχιστον 30 sec. Η SVC είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου η FVC είναι μειωμένη, λόγω αποφράξεως, καθώς η βραδεία εκπνοή συνεπάγεται μικρότερη δυναμική συμπίεση των αεραγωγών, ώστε όχι σπάνια, ο ασθενής μπορεί να εκπνεύσει ικανή, σχεδόν φυσιολογική,  VC. Αντίθετα, η VC, επί περιοριστικών συνδρόμων ευρίσκεται μειωμένη, τόσο επί FVC, όσο και επί SVC, τεχνικών.  Έτσι, όταν τόσο η FVC, όσο και η SVC είναι φυσιολογική, η περιοριστικού τύπου μείωση τηςικανότητας αερισμού πρέπει, ουσιωδώς, να αποκλεισθεί, ώστε καθίστται περιττή η περαιτέρω μελέτη του υπολειπομένου όγκου και της TLC[i].

Ζωτική χωρητικότητα, προβλεπόμενες τιμές
Ζωτική χωρητικότητα, βίαιη, FVC
Ζωτική χωρητικότητα, βραδέως εκπνεόμενη, slow vital capacity
Ζωτική χωρητικότητα, δοκιμασία
Ζωτική χωρητικότητα, δυναμική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική, βίαιη
Ζωτική χωρητικότητα, εισπνευστική-εκπνευστική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική-εκπνευστική, μέγεθος
Ζωτική χωρητικότητα, ιστορικά δεδομένα

 


[i] Aaron SD, Dales RE, Cardinal P. How accurate is spirometry at predicting restrictive pulmonary impairment? Chest. 1999·115(3):869.