προβλεπόμενες τιμές, VC

Εξισώσεις προσεγγίσεως προβλεπόμενων τιμών για τη βίαιη ζωτική χωρητικότητα Μ= άνδρας, F=γυναίκα, συναρτήσει ύψους (σε cm) και ηλικίας (σε έτη).

Salorinne    1976    M         7.34H-0.0214A-6.71    0.67     0.67

Salorinne    1976    M         5.68H-0.0239A-3.88    0.54     0.64

Storstein     1962    M         6.04H-0.33A-4.44        -           -

Berlund       1963    F          4.4H-0.24A-2.56          0.44     -

Ericsson      1969    F          3.4H-0.029A-0.003W-0.76      0.38     -

Goldman     1959    F          5.2H-0.018A-4.36        13%     0.74

Hall             1979    F          4.97H-0.029A-3.11      0.47     -

Neddham    1954    F          4.29H-0.022A-2.95      0.39     -

Ruehle (1)   1976    F          4.7H-3.79        0.48     -

Ruehle (2)   1976    F          4.8H-4.01        0.45     -

Ruehle (3)   1976    F          6.0H-5.88        0.55     -

Ruehle (4)   1976    F          5.0H-4.61        0.40     -

Salorinne    1976    F          5.12H-0.0202A-3.66    0.36     0.77

Salorinne    1976    F          4.06H-0.0248A-1.77    0.35     0.74

Storstein     1962    F          4.82H-0.018A-3.86      -           -

Εξισώσεις προσεγγίσεως προβλεπόμενων τιμών για τη βίαιη ζωτική χωρητικότητα Μ=άνδρας, F=γυναίκα