Υ

Υβριδοποίηση
Υγεία
Υγιεινής, υπόθεση
Υδραερικό επίπεδο
Υδρόλυση
Yδροξυλίου ρίζες
Υδροχλωροθειαζίδη
Yπασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία
Υπεζωκός
Υπεζωοκοτική κοιλότητα
Υπεραδρενεργική κατάσταση - Hyperadrenergic state
Υπεραερισμός
Yπερασβεστιαιμία και υποφωσφαταιμία
Υπερβαρικό οξυγόνο, θεραπεία με
Υπερδιάταση, δυναμική
Υπερδιάταση, πνευμονική
Υπερδιάταση, στατική
Υπερδιαφάνεια, ετερόπλευρη
Υπερευαισθησίας αντιδράσεις
Υπερευαισθησία τύπου V
Υπερευαισθησία τύπου Ι
Υπερευαισθησία τύπου ΙV
Υπερευαισθησία τύπου ΙΙΙ
Υπερευασθησία τύπου ΙΙ
Yπερηχοβρογχοσκόπηση
Υπερηχογραφία Θώρακος
Η υπερηχογραφία θώρακος στην αιτιολογική διάκριση της δύσπνοιας
Υπερηχοκαρδιογράφημα - Echocardiogram
Υπερκαλιαιμία
Υπερκαπνία
Yπερμαγνησιαιμία
Υπερνατριαιμία
Υπεροξείδιο υδρογόνου
Υπέρπνοια
Υπέρταση, αρτηριακή
Υπνική άπνοια
υπνική άπνοια επί ΧΑΠ
Ύπνος  3η ενημέρωση 11/12/2019
Ύπνου διακόπτης
Υποαερισμός
Ύπολειπόμενος Όγκος, residual volume, RV, προβλεπόμενες τιμές
Υποδιαφραγματικό απόστημα
Υποδοχείς Toll-like
Υποδοχείς Α1 Αδενοσίνης
Υποδοχείς αισθητικοί αεραγωγών
Υποδοχείς ακετυλοχολίνης
Υποδοχείς βραδείας προσαρμογής, slow adaptinng receptors
Υποδοχείς ντοπαμίνης
Υποδοχείς Ο2
Υποδοχείς τάσεως
Υποδοχείς ταχείας προσαρμογής
Υποδοχείς, α-αδρενεργικοίΥποδοχείς, αδρενεργικοί
Υποδοχείς, αισθητικοί
Υποδοχείς, β-αδρενεργικοί
Υποδοχείς, μουσκαρινικοί
Υποδοχείς, νικοτινικοί
Υπόθεση Knudson
Υπόθεση Υγιεινής
Υποκαλιαιμία
Υπολειπόμενος όγκος, residual volume, RV
Υπολογισμός κλινικών εργαστηριακών παραμέτρων
Yπομαγνησιαιμία
Υποξαιμία
νυκτερινή υποξαιμία
Yποξία
Yποξική αγγειοσύσπαση
Υπόπνοια