Υ

Υβριδοποίηση
Υγεία

Υγιεινής, υπόθεση

Υδραερικό επίπεδο

 

 

 

Υδρόλυση
Yδροξυλίου ρίζες

 

 

 

Υδροχλωροθειαζίδη
Yπασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία

 

 

 

Υπεζωκός
Υπεζωοκοτική κοιλότητα

 

 

 

Υπεραδρενεργική κατάσταση - Hyperadrenergic state

 

 

 

Υπεραερισμός
Yπερασβεστιαιμία και υποφωσφαταιμία

 

 

 

Υπερβαρικό οξυγόνο, θεραπεία με

 

 

 

Υπερδιάταση, δυναμική
Υπερδιάταση, πνευμονική
Υπερδιάταση, στατική
Υπερδιαφάνεια, ετερόπλευρη

 

 

 

Υπερευαισθησίας αντιδράσεις

 

 

 

 

 

Υπερευαισθησία τύπου V
Υπερευαισθησία τύπου Ι
Υπερευαισθησία τύπου ΙV
Υπερευαισθησία τύπου ΙΙΙ
Υπερευασθησία τύπου ΙΙ
Yπερηχοβρογχοσκόπηση

 

Υπερηχογραφία Θώρακος
Υπερηχοκαρδιογράφημα - Echocardiogram

 

 

 

 

 

Υπερκαλιαιμία

 

 

 

Υπερκαπνία

 

 

 

 

 

Yπερμαγνησιαιμία

 

Υπερνατριαιμία
Υπεροξείδιο υδρογόνου

 

 

 

 

 

Υπέρπνοια

 

 

 

Υπέρταση, αρτηριακή
Υπνική άπνοια

 

 

 

Ύπνος 
2η ενημέρωση 11/12/2016

 

 

 

Ύπνου διακόπτης

 

 

 

Υποαερισμός

 

 

 

Ύπολειπόμενος Όγκος, residual volume, RV, προβλεπόμενες τιμές

 

 

 

Υποδοαφραγματικό απόστημα
Υποδοχείς Α1 Αδενοσίνης

 

 

 

Υποδοχείς αισθητικοί αεραγωγών

 

 

 

Υποδοχείς ακετυλοχολίνης

 

 

 

Υποδοχείς βραδείας προσαρμογής, slow adaptinng receptors

 

 

 

Υποδοχείς ντοπαμίνης

 

 

 

Υποδοχείς Ο2

 

 

 

Υποδοχείς τάσεως

 

 

 

Υποδοχείς ταχείας προσαρμογής

 

 

 

Υποδοχείς, α-αδρενεργικοί

 

 

 

Υποδοχείς, αδρενεργικοί

 

 

 

Υποδοχείς, αισθητικοί

 

 

 

Υποδοχείς, β-αδρενεργικοί

 

 

 

Υποδοχείς, μουσκαρινικοί

 

 

 

Υποδοχείς, νικοτινικοί

 

 

 

Υπόθεση Knudson
Υπόθεση Υγιεινής

 

 

 

Υποκαλιαιμία

 

 

 

Υπολειπόμενος όγκος, residual volume, RV

 

 

 

Yπομαγνησιαιμία

 

 

 

Υποξαιμία

 

 

 

Yποξία

 

 

 

 

 

Yποξική αγγειοσύσπαση

 

Υπόπνοια