Υ

Υβριδοποίηση
Υγεία

Υγιεινής, υπόθεση

Υδραερικό επίπεδο

Υδρόλυση
Yδροξυλίου ρίζες

Υδροχλωροθειαζίδη
Yπασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία

Υπεζωκός
Υπεζωοκοτική κοιλότητα

Υπεραδρενεργική κατάσταση - Hyperadrenergic state

Υπεραερισμός
Yπερασβεστιαιμία και υποφωσφαταιμία

Υπερβαρικό οξυγόνο, θεραπεία με

Υπερδιάταση, δυναμική
Υπερδιάταση, πνευμονική
Υπερδιάταση, στατική
Υπερδιαφάνεια, ετερόπλευρη

Υπερευαισθησίας αντιδράσεις

Υπερευαισθησία τύπου V
Υπερευαισθησία τύπου Ι
Υπερευαισθησία τύπου ΙV
Υπερευαισθησία τύπου ΙΙΙ
Υπερευασθησία τύπου ΙΙ
Yπερηχοβρογχοσκόπηση

Υπερηχογραφία Θώρακος
Υπερηχοκαρδιογράφημα - Echocardiogram

Υπερκαλιαιμία

Υπερκαπνία

Yπερμαγνησιαιμία

Υπερνατριαιμία
Υπεροξείδιο υδρογόνου

Υπέρπνοια

Υπέρταση, αρτηριακή
Υπνική άπνοια

Ύπνος  2η ενημέρωση 11/12/2016

Ύπνου διακόπτης

Υποαερισμός

Ύπολειπόμενος Όγκος, residual volume, RV, προβλεπόμενες τιμές

Υποδιαφραγματικό απόστημα
Υποδοχείς Toll-like
Υποδοχείς Α1 Αδενοσίνης

Υποδοχείς αισθητικοί αεραγωγών

Υποδοχείς ακετυλοχολίνης

Υποδοχείς βραδείας προσαρμογής, slow adaptinng receptors

Υποδοχείς ντοπαμίνης

Υποδοχείς Ο2

Υποδοχείς τάσεως

Υποδοχείς ταχείας προσαρμογής

Υποδοχείς, α-αδρενεργικοί

Υποδοχείς, αδρενεργικοί

Υποδοχείς, αισθητικοί

Υποδοχείς, β-αδρενεργικοί

Υποδοχείς, μουσκαρινικοί

Υποδοχείς, νικοτινικοί

Υπόθεση Knudson
Υπόθεση Υγιεινής

Υποκαλιαιμία

Υπολειπόμενος όγκος, residual volume, RV

Υπολογισμός κλινικών εργαστηριακών παραμέτρων

Yπομαγνησιαιμία

Υποξαιμία

Yποξία

Yποξική αγγειοσύσπαση

Υπόπνοια