Υποξία

Με τον όρο υποσημαίνεται η ανεπαρκής παροχή Ο2 στους ιστούς. Αντίθετα, ανοξία είναι η πλήρης απουσία Ο2 από τους ιστούς. Υποξιαμία είναι η μείωση της περιεκτικότητας Ο2 στο αίμα. Στα αίτια της υποξίας συγκαταλέγονται παθολογικές εκτροπές που εμπίτπουν στις επόμενες παθοφυσιολογικές κατηγορίες.|υποξική υποξία|υποξαιμία -ορισμοί|υποξία εξ αναιμίας |Κυκλοφορική υποξία|υποξαιμία-αίτια|ιστοτοξική υποξία|υποξία ιστική|ανοξία|Υποξία κυτταροπαθητική| Υποξία υπογκαιμική|Υποξία χρόνια|Υποξία, ιστική (υποξία ιστιτκή αντιρροπιστικοί μηχανισμοί)|Υποξία, υποξαιμική|υποξική αγγειοσύσπαση| υποξαιμία| αναπνευστική αξεπάρκεια|νευρικός έλεγχος αναπνοής|
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
. Η υποξία ορίζεται ως ανεπαρκής απόδοση οξυγόνου στους ιστούς και οφείλεται στη δράση ενός από τους επόμενους 5 παράγοντες. Ορίζεται αυθαίρετα ως PaO2<60 mmHg.
[α] υποαερισμός: Η αυξανόμενη PaCO2 ανικαθιστά το οξυγόνο στις κυψλίδες, μειώνοντας την κλίση διαχύσεως κατά μήκος της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης |υπαερισμός|αναπνευστική ανεπάρκεια|Σύνδρομα υποαερισμού σχετιζόμενα με διαταραχές ύπνου|.
[β]δεξιά-προς αριστερά διαφυγή. μη οξυγονωθέν αίμα εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία |διαφυγή|διαφυγή αίματος|διαφυγή αίματος-παράδειγμα|εξίσωση Fick|. Παρατηρείται επί σύμφυτων ανωμαλιών στην καρδιά, ή σε περιπτώσεις όπου συμεχίζουν να αιματώνονται ατελεκτασικά βρογχοπνευμονικά τμήματα,V̇/Q̇<<1, όπως επί πνευμονίας.
[γ] διαταραχές αερισμού αιματώσεως.|σχέση V̇/Q̇|σχέση αερισμού προς αιμάτωση|αναπνευστική ανεπάρκεια|είναι αποτέλεσμα διαταραχών αερισμού, V̇, ή αιματώσεως, Q̇.
[δ] διαταραχές ικανότητας διαχύσεως. είναι αποτέλεσμα βλαβών στην κυψελιδοτριοχειδική μεμβράνη|κυψελιδοτριχοειδική μεμβάνη|Κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη, λειτουργική αποστολή|
[ε] χαμηλό μίγμα εισπνεόμενου αέρος |υποξαιμία-υποξία|αποτελεί παθογενετικό παράγοντα μόνο επί παραμονής σε υψόμετρο ή εσφαλμένης ρυθμίσεως αναπνευστήρος |φυσιολογία υψομέτρου|παραμονή σε υψόμετρο|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Είναι μη ειδικά, εκτεινόμενα από ταχυκαρδία κια ταχύπνοια, μέχρι εκδηώσεις από το ΚΝΣ, όπως λήθαργος, σπασμοί, κια κώμα |κλίμακα Γλασκώβης|αναπνευστική οξέωση|. Σε PaO2<20 mm Hg υπάρχει παράδοξη καταστολή της αναπνευστικής αγωγής. Η δύσπνοια δεν συνοδεύει sine qua non την υποξία, κια η κυάνωση είναι πτωχός δείκτης οξυγονώσεως.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Η παλμική οξυμετρία, συχνά είναι χρήσιμη μέθοδος αναγνωρίσεως, αλλά η ΑΑΑΑ, ορίζει τη διάγνωση. Διάφορες δοκιμασίες χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση της αιτιολογίας της δύπσνοιας, με τις οποίες προσεγγίζεται επίσης η αιτιολογία της υποξίας.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Προσπάθειες καταβάλονται, ώστε να διατηρηθεί η paO2 >60 mmH, αλλά στο ~60 mmHg διατηρείται η PaO2, επί ΧΑΠ. Όλοι οι ασθενείς χρήζουν εισαγωγής, μέχρις ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να τεθεί η οριστική διάγνωση, σε μονάδα αυξημένης φορντίδας. Η ανάγκη συχνής λήψεως αρτηριακού δείγματος για ΑΑΑΑ επιβάλλει την  τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής.