Εξίσωση Fick

Η συνολική πνευμονική αιματική ροή μπορεί να μετρηθεί με διάφορες τεχνικές, όπως οι μέθοδοι διαλύσεως χρωστικής, η θερμοδιάλυση, η εξίσωση Ficκ κλπ., που, ουσιαστικά αποτελούν καρδιολογικό γνωστικό αντικείμενο και εκφεύγει των ορίων του παρόντος. Με τη μέθοδο Fick όπως αποτελεί πρακτική στους καθετηριασμούς, οι απαιτούμενες μετρήσεις είναι η περιεκτικότητα (συγκέντρωση) σε οξυγόνο του αρτηριακού, Pa, και μικρού φλεβικού, Pv̄, (πνευμονικού αρτηριακού) αίματος, καθώς και η συνολική κατανάλωση  οξυγόνου, V̇O2. Η συνολική αιματική ροής στους πνεύμονες,  δίδεται από την εξίσωση

t=V̇O2 /[CaO2-Cv̄O2]  {εξίσωση Fick}

όπου Q̇t  είναι η συνολική αιματική ροή στον πνεύμονα, CaO2 και Cv̄O2 η συγκέντρωση οξυγόνου στο αρτηριακό και μικτό αίμα, αντίστοιχα.

Μια ανάλογη εξίσωση μπορεί να γραφτεί για το διοξείδιο του άνθρακος και είναι σχετικής σημασίας στα Εργαστήρια λειτουργικού ελέγχου αναπνοής, λόγω της διευκολύνσεως υπολογισμού της περιεκτικότητας Pv̄CO2 και, επομένως, της παραγωγής CO2 μέσω των τεχνικών επανεισπνοής.

t=V̇CO2 /[Cv̄O2-CaCO2

H εξίσωση Fick, κατάλληλα τροποποιημένη, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη διαφυγής (Q̇s προς ολική ροή αίματος Q̇T, Q̇s/Q̇T.

S/Q̇T = (PAO2-PaO2)0.003/PAO2-PaO2)0.003+5

Όπου 0.003 ο συντελεστής διαλυτότητας του Ο2 στο αίμα και ο παράγων, 5, παριστά τη διαφορά στην περιεκτικότητα Ο2 μεταξύ μικτού φλεβικού και αρτηριακού αίματος.

Με τη χρήση της μεθόδου, η υπολογισμένη διαφυγή επί υγιούς είναι μικρότερη του 5% της συνολικής αιματικής ροής, και οφείλεται στο αίμα που διατρέχει τις θεβεσιανές φλέβες, που εκβάλουν κατ΄ευθεία από τη δεξιά στην αριστερή κοιλία, παρακάμπτοντας την πνευμονική κυκλοφορία. Η ενδοπνευμονική διαφυγή αυξάνεται σε ασθενείς με πνευμονικό οίδημα, λοβώδη πνευμονία, πνευμονικές αρτηριοφλεβικές διαμαρτίες, και άλλες παθολογικές καταστάσεις που διαμορφώνουν αιματούμενες πνευμονικές περιοχές που δεν αερίζονται.  Βλέπε: Νόμος FickΠίνακας 1. Η εξίσωση Fick .
παράμετρος                                       τιμή  
κατανάλωση Ο2                            250 ml/min 
καρδιακή εξώθηση                              5 l/min 
διαφορά CaOκαι Cv̄O2   50 ml /l   ή 5 ml/100ml αίματος 
CaO                                  200 ml/l αίματος ή 20 ml /100 ml
v̄O2                         150 ml /l αίματος  ή 15 nl/100ml