Νόμος Fick

Ο όγκος αερίου που διαχέεται μέσω μιας μεμβράνης είναι ανάλογος της επιφάνειας (Α) της μεμβράνης, της κλίσης πιέσεως από τις δύο όψεις της μεμβράνης, d(Pa-PT),  και αντιστρόφως ανάλογος του πάχους της (Τ).  

V̇=A.d(PΑ-PΤ)/T

Όπου Α= η έκταση της μεβράνης, Τ, το πάχος της μεμβράνης, d= ο συντελεστής διαλυτότητας και Ρ, πίεση.

Η ικανότητα διαχύσεως ορίζεται ως ο ρυθμός, V̇, με τον οποίο ένα αέριο στις κυψελίδες προωθείται στο αίμα δια της αγωγού πιέσεως του αερίου, που είναι η διαφορά μερικών πιέσεων των αερίων από τις δύο όψεις της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης (P1=PA και P2= ΡT). Εκφέρεται σε μονάδες: ml/min/mmHg. Το CO έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, ώστε επιλέχτηκε, από τη Μ. Krogh, ως δείκτης, για τη δοκιμασία αυτή.

Ο νόμος Fick καθορίζει το ρυθμό με τον οποίο ένα υλικό εισρέει ή εκρέει σε ένα σύστημα ροής, κατά συγκεκριμένο χρόνο. Ο ρυθμός ροής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισούται με το ποσόν εισροής ή εκροής δια της διαφοράς της συγκεντρώσεως του υλικού πριν ή μετά το σημείο εισροής ή εκροής.
βλέπε: εξiσωση Fick