Παραμονή σε μεγάλο υψόμετρο

Η ελάττωση της PΑO2 οφείλεται στη μείωση της βαρομετρικής πιέσεως, που έχει ως συνέπεια τη μείωση της μερική πιέσεως του O2 στον αναπνεόμενο αέρα.

βλέπε:

πνευμονικό οίδημα λόγω υψομέτρου