Κώμα -διαβάθμιση

Kλίμακα Γλασκώβης

Είναι μια νευρολογική δοκιμασία που εισφέρει στην αξιόπιστη -αρχική και επακόλουθη- εκτίμηση της καταστάσεως συνειδήσεως του ασθενούς.  Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την αποτίμηση ασθενών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά η κλίμακα χρησιμοποιείται ήδη, σε προνοσοκομειακό επίπεδο, EMS, και στα Κλινικά Τμήματα, καθώς έχει αποδειχθεί αξιόπιστο και αναπαραγώγιμο, σε επίπεδο κλινικής παθολογίας ή τραυματολογίας.  Χρησιμοποιείται, επίσης, σε διατάξεις ΜΕΘ, προκειμένου να αποτιμηθούν χρόνιοι ασθενείς. Χρησιμοποιείται ως μέρος διαφόρων εκτιμήσεων σε επίπεδο ΜΕΘ. Περιλαμβάνει τρια κριτήρια, και το άθροισμα των αποτελεσμάτων αποτελεί τη βαθμονόμηση του ασθενούς, που εκτιμάται έναντι των κριτηρίων της κλίμακας και κατατάσσεται, ανάλογα με τα αποτελέσματα της εξετάσεως σε κλίμακα μεταξύ 3 (βαθειά απώλεια συνειδήσεως) και είτε 14 (αρχική κλίμακα) ή 15, όπως είναι η αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας Glascow.

Άνοιγμα οφθαλμών: αυτόματο (4 σημεία), σε φωνητικές εντολές (3 σημεία) σε επώδυνα ερεθίσματα (2 σημεία), καθόλου (1 σημείο)

Κινητικές απαντήσεις: υπακούει φωνητικές εντολές (6 σημεία), εντοπίζει επώδυνα ερεθίσματα (5 σημεία), αντίδραση σε επώδυνα ερεθίσματα (4 σημεία), αντιδράσεις αποφλοιώσεως σε επώδυνα ερεθίσματα (3 σημεία), αντιδράσεις απεγκεφαλισμού σε επώδυνα ερεθίσματα (2 σημεία), ουδεμία αντίδραση (1 σημείο).

Φωνητικές απαντήσεις: προσανατολισμένη επικοινωνία (5 σημεία), αποπροσανατολισμένη επικοινωνία (4 σημεία), ακατάλληλες λέξεις (3 σημεία), ακατανόητοι ήχοι (2 σημεία), ουδεμία επικοινωνία (1 σημείο).

 

ερμηνεία

Τα αποτελέσμα της μετρήσεως εκφέρονται με τη μορφή: GCS 9 = E2 V4 M3 ώρα: λεπτά.

Γενικά η ποιοτική διαβάθμιση έχει ως εξής:

Διαβάθμιση κώματος:

σοβαρή εγκεφαλική βλάβη: GCS <9

μέσης βαρύτητας: GCS  9-12 

περιορισμένη βλάβη: GCS >=14

δηλαδή: 3-14 παθολογικό[i].

 


[i] Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired conciousness: a practical scale. Lancet. 1974; 2:81-84.