Κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη

Το κυψελιδικό τοί­χω­μα επιστρώνεται από τα κυψελιδικά, επιθηλιακά κύτταρα, τα πνευμο­νο­κύτ­ταρα τύπου Ι, ΙΙ και, ενδεχομένως, ΙΙΙ. Τα πνευμονοκύτταρα τύπου Ι καλύπτουν περισσότερο από το 95% της ολικής κυψελιδικής επιφάνειας. Οι κυτοπλασματικές προεκτάσεις των κυτ­τά­ρων τύπου Ι συμμετέχουν, μερικές φορές, στο σχηματισμό γειτονικών κυψελίδων. Τα κύτταρα αυτά (à759) στερούνται της ικανότητας διαιρέσεως και έχουν μικρό αριθμό οργανυλίων. Υποστηρίζεται, όμως, ότι περιέχουν μετρητά ποσά λείου ενδοπλα­σμα­τικού δικτύου, πολλαπλασιαζόμενο παρουσία τοξικών παραγόντων, σκοτει­νό­χρω­μα, ανωμάλου σχήματος μιτοχόνδρια και πολυάριθμα πινοκυτταρωτικά κυστί­δια. Συνδέονται στερρά με τα κύτταρα τύπου ΙΙ. Τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ είναι κυβοειδή, φέρουν άφθονα οργανύλια, όπως τα οσμιόφιλα σωμάτια που παριστά­νουν ενδοκυττάριες θέσεις αποθηκεύσεως επιφανειοδραστικής ουσίας. Τα κύτταρα αυτά υφίστανται μιττωτικές διαιρέσεις και θεωρούνται προγεννήτορες των κυττάρων τύπου Ι.

Στην εικόνα αναπαρίσται η κυψελιδοτριχοειδκή μεβράνη και τα συστατικά της: 1. Κυψελιδικό επιθήλιο, 2.διάμεσος ιστός· 3. Ενδοθήλιο των τριχοειδών· 4. Στρώμα πλάσματος· 5. Κυτταρική μεμβράνη των ερυθρών κυττάρων· 6. Κυτόπλασμα των ερυθροκυττάρων· 7. Hb και οι δυνάμεις συνδέσεώς της, Hb, οξυαιμοσφαιρίνη, HbΟ2.

Η κυψελιδο-τριχοειδική διεπαφή (:interphace) εκτείνεται σε, περίπου, 70 m2 επιφάνειας, που είναι 25 φορές μεγαλύτερη της επιφάνειας του σώματος. Η κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη έχει πάχος μικότερο του 1 μm. Η εικόνα είναι από τη βιβλιογραφική αναφορά[i]

βλέπε: δράσεις του PAF στην Κ-Τ μεμβράνη

 

[i] Pinkerton KE, Barry BE, O’Neil JJ, et al. Morphologic changes in the lung during the life span of Fischer 344 rats. American Journal of Anatomy 1982· 164: 155–174.