Ανοξία

Απουσία Ο2 από τους ιστούς

δες:

υποξία, υποξική υποξία, υποξία εξ αναιμίας, κυκλοφορική υποξία, ιστοτοξική υποξία, κυτταροπαθητική υποξία, υπογκαιμική υποξία, χρόνια υποξία, ιστική υποξία, αντιρροπιστικοί μηχανισμοί, υποξαιμική υποξία.