Υποξαιμία/υποξία

Αν και οι όροι υποξαιμία/υποξία μπορεί συχνά να αλληλοαντικαθιστώνται δεν είναι συνώνυμοι. Υποξαιμία σημαίνει χαμηλό Ο2 στο αίμα και αναφέρεται είτε σε χαμηλό PaO2 ή χαμηλή περιεκτικότητα CaO2. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν χαμηλό PaO2 χωρίς σημαντική μείωση στην περιεκτικότητα Ο2 στο αίμα (πχ., PaO2 , 60-70 mmHg) αλλά ακόμη και αυτοί οι ασθενείς θεωρούνται υποξαιμικοί. Η υποξαιμία είναι γενικότερος όρος και επισημαίνει γενικά έλλειψη Ο2 σε ολόκληρο το σώμα. Έτσι, υποξαιμία μπορεί να σημαίνει χαμηλό Ο2 στο αίμα, όπως και να περιγράφει καταστάσεις στις οποίες η περιεκτικότητα Ο2 είναι επαρκής, αλλά η κυκλοφορία παθολογική ή ότι λιγότερο Ο2 από το αναγκαίο λαμβάνεται από τους ιστούς.

αίτια υποξαιμίας / υποξίας

υποξαιμία

υποξία

Εισπνοή χαμηλού μίγματος O2, όπως παραμονή σε υψόμετρο, παροχή χαμηλού μίγματος O2

Υποξαιμία

Υποαερισμός

Χαμηλή αιμάτωση ιστών(*)

Διαταραχές ικανότητας διαχύσεως

Αναιμία (*)

Απόλυτη: μειωμένη ολική Hb

Σχετική: αύξηση της metHb ή %ΗbCO

Δειξιά-προς-αριστερά διαφυγή

Δηλητηρίαση με κυανίδια

Διαταραχές V̇/Q̇

(*) οι παράγοντες αυτοί μπορεί να προκαλέσουν υποξία, ακόμη και όταν δεν υπάρχει υποξαιμία,  δηλαδή όταν η ㎩O2  είναι φυσιολογική.

 

 

 

Υποξαιμική υποξία