Υδρόλυση

Διάσπαση ενός πολυμερούς σε μικρότερες μονάδες, συνήθως μονομερή, με την προσθήκη μορίων νερού  πέψη.