Ε

Εγκαύματα: αναπνευστικές επιπλοκές
Εγκλιματισμός σε υψόμετρο
Εγκυμοσύνη και πνευμονοπάθειες 
Εγκυμοσύνη και αντιβιοτικά
Εθνικό δίκτυο υπηρεσιών - National Service Framework (NSF)
Εθνικό κέντρο υγείας και κλινικής αριστείας - National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
Εθνικό συνεργατικό κέντρο χρονίων παθήσεων - National Collaborating Centre for Chronic Conditions (NCC-CC)
Ειδικοί μεταβολικοί αναστολείς
Ειδικότητα - Specificity
Εικόνα θαμβής υάλου
Εικοσανοειδή
Εισπνεόμενες ουσίες, παθοφυσιολογικές επιδράσεις
Εισπνευστική χωρητικότητα, inspiratory capacity, IC
Εισπνευστική χωρητικότητα, μέτρο
Εισπνευστικό κέντρο
Εισπνευστικός εφεδρικός όγκος, inspiratory reserve volume, IRV
Εισπνοή
Εισπνοή μίγματος χαμηλής περιεκτικότητας O2
Εισπνοή, μηχανική
Εκκριτικός αναστολέας της λευκοπρωτεάσης
Εκπλύσεις βρογχοκυψελιδικές
Εκπνεόμενα αέρια
Εκπνεόμενο ΝΟ και άλλα πτητικά
Εκπνευστικό κέντρο
Εκπνευστικός εφεδρικός όγκος, expiratory reserve volume, ERV
Εκπνοή
Εκπνοή, βίαιη
Εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας
Ελαστάση
Ελαστικές ίνες
Ελαστική αποκατάσταση
Ελαστικότητα, πνευμονική
Ελαστίνη
Ελαστίνη, βιοσύνθεση
Ελαστίνη, μεταβολισμός
Ελαφίνη
Ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση
Ελάχιστη μικροβιοκτόνος συγκέντρωση
έλεγχος αναπνευστικών μυών
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ελεύθερα κλίμακας δίκτυα
Έλυτρο περιβρογχικό
Εμβολή αμνιακού υγρού
Έμμεση σπιρομέτρηση
Εμπεδοκλέους εναίσθηση και φλεγμονή
Εμπύημα, Θωρακικό
εμφύσημα γαστρικό
εναίσθηση, intuition
Εναπόθεση σωματιδίων στους πνεύμονες
Ενδείξεις ΑΑΑΑ (=Ανάλυση Αερίων Αρτηριακού Αίματος)
Ενδοθηλιακά κύτταρα και ενδοθήλιο
Ενδοθηλίνες
Ενδοθωρακική πίεση
Ενδοθωρακικός όγκος αέρος, thoracic gas volume, VTG
Ενδοκαρδιακή ινοελάστωση
Ενδοκαρδίτις
Ενδομητρίωση, θωρακική
Ενδοπλασματικό δίκτυο
Ενδοπνευμονική διαφυγή
Ενδοτικότητα, πνευμονική
Ενδοτοξίνες
ενδοτοξίνες στις πνευμονοπάθειες
Ενέργεια μεταβολισμού
Ενεργοποίηση λευκοκυττυτάρων, μερική
Ένζυμο
Εντροπία
Εξατομικευμένη Ιατρική [ανάρτηση: 10-08-2014. αναθεώρηση: 16-04-2017]
Εξελικτική μαζική ίνωση
Εξισώσεις αναφοράς
Εξίσωση προσομοιώσεως - Regression equation
Εξισώσεις προσομοιώσεως
Εξίσωση Bohr
Εξίσωση Fick
Εξίσωση Harris-Benedict
Εξίσωση Hendelson-Hasselbalch (H-H)
Εξίσωση Winter
Εξίσωση διαφυγής αίματος
Εξίσωση κυψελιδικού αέρα
Εξίσωση κυψελιδικού αερισμού
Εξίσωση προσομοιώσεως, regression equation
Εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα
Εξωκυττάριο δίκτυο
Εξωοισαφαγική παλινδρόμηση
Εοταξίνες
Επαγγελματικές Πνευμονοπάθειες
Επαγωγή, induction
Επιγενετική
Επιγλωττίς
Επιδερμικός αυξητικός παράγων, epidermal growing factor, EGF
Επιδημιολογία
Επιθηλιο/ενδοθηλιο-μεσεγχυματική μετάπτωση
Επιθήλιο, κυλινδρικό, ψευδοπολύστοιβο
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
Επιλογή κλώνου, clonal selection
Επίπεδο τεκμηριώσεως - Level of evidence
Επιπλεγμένη Πνευμονική Συλλογή
Επιπολασμός – prevalence
Επίπτωση-incidence
Επιτήρηση –surveillance
Επιστήμη
Επιφάνεια σώματος
Επιφανειακή, κυψελιδική τάση
Επιφανειοδραστική ουσία
Έργο αναπνοής
Εργομετρία
ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ
Ερεθισμοϋποδοχείς
Ερυθροκύτταρα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ερωτηματολόγιο St George
Εστία του Gohn
Ευαισθησία - Sensitivity
Ευαισθητοποίηση
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ - η διαχείριση της Ζωής και του Θανάτου [βραβείο Συμβουλιδείου αγωνίσματος. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών]
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Ευκαρυώτης
Εύπνοια 
εφεδρικός καρδιακός ρυθμός