Ένζυμο

Καταλύτης πρωτεϊνικής, συνήθως, συστάσεως, που ευνοεί ειδικές αντιδράσεις ή ομάδες βιολογικών αντιδράσεων.
-τρανσαμινάσες
--ασπαρτική αμινοτρανσφεράση
--οξαλοξεική τρανσαμινλαση
--πυροσταφυλική τρανσαμινάδη (αλλλανινική αμινοτρανσφεράση)
--αλκαλική φωσφατάση
--γ-γλουταμυλ-ττρρανσπεπτιδάση (τρανσφεράση, γ-GT)
--5-νουκλεοτιδάση
--γαλακτική αφυδρογονάση

 

τρανσαμινάσες

 

ασπαρτική αμινοτρανσφεράση

οξαλοξεική τρανσαμινάση

πυροσταφυλική τρανσαμινάδη (αλλλανινική αμινοτρανσφεράση)

αλκαλική φωσφατάση

γ-γλουταμυλ-ττρρανσπεπτιδάση (τρανσφεράση, γ-GT)

5-νουκλεοτιδάση