Εισπνοή μίγματος χαμηλής περιεκτικότητας O2

Συνέπεια, πχ., εσφαλμένης ρυθμίσεως αναπνευστήρος, υποαερισμού η παραμονής σε μεγάλο υψόμετρο προκαλείται μείωση της PV̄O2, και της CV̄O2 στο μικτό φλεβικό αίμα, καθώς το O2 απάγεται από το ήδη υποξικό αρτηριακό αίμα. Παροχή επλουτισμένου με O2 εισπνεόμενου μίγματος αποκαθιστά την κυψελιδική και αρτηριακή υποξία, επί υποαερισμού ή παραμονής σε μεγάλο υψόμετρο, αλλά προφανώς δε διορθώνει την υπερκαπνία επί υποαερισμού. Αντίθετα, μάλιστα, η ανέλεγκτη χορήγηση O2 σε υποαεριζόμενους ασθενείς, λόγω καταστολής του ΚΝΣ, αλλά με αυτόματη αναπνοή, συνεπάγεται περαιτέρω επιδείνωση του αερισμού και επίταση της υπερκαπνίας, λόγω άρσεως του υποξαιμικού ερεθίσματος και περαιτέρω καταστολής του αερισμού.