Εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας

Προτείνονται σχετικές οδηγίες, που δεν συγκεντρώνουν πάντα την ομοφωνία μεταξύ των ειδικών επιστημονικών εταιρειών, ενώ διακρίνονται από σωρεία παραδοχών ή συμβιβασμών, καθώς ενέχουν σημαντικό βαθμό αναξιοπιστίας. Προτείνονται, επίσης, κριτήρια αποδοχής των εκβάσεων διαφόρων δοκιμασιών. Κάθε δοκιμασία πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που παρατίθενται στον πίνακα.

                                 

μέθοδος

Περιγραφή κριτηρίου

Παρουσίαση αποτελέσματος

αποδεκτικότητα

Ασφαλής, απλή και όχι δυσάρεστη για τον εξεταζόμενο

αυθαίρετη

αντικειμενικότητα

Τα αποτελέσματα να μην είναι εντελώς εξαρτημένα από τον έλεγχο του εξεταζόμενου

 

επαναληπτικότητα

Μικρές αποκλίσεις μεταξύ επαναλήψεων κάτω από ίδιες συνθήκες, δηλαδή ίδια μέθοδος, ίδιος εξεταστής, όργανο και συνθήκες μετρήσεως

Διαφορά μεταξύ επαναλήψεων

παραγωγικότητα

Όπως προηγούμενα, αλλά με μεταβολή μιας ή περισσοτέρων συνθηκών

 

ακρίβεια

Τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν συστηματικά από την ορθή τους τιμή

Ποσοστό αποκλίσεως

πιστοποίηση

Η δοκιμασία οφείλει να είναι σχετική και διακριτή στις ανάλογες συνθήκες

Ποσοστό αποκλίσεως

ευαισθησία

Μεγίστη αναλογία πασχόντων πρέπει να ταυτοποιούνται ως πάσχοντες από τη μέθοδο

Ποσοστό αποκλίσεως

ειδικότητα

Μεγίστη αναλογία μη προσβεβλημένων ατόμων πρέπει να ταυτοποιούνται ως υγιείς

ποσοστό αποκλίσεως

Ψευδώς θετικά αποτελέσματα

Σχετικά μικρός αριθμός υγιών εξεταζομένων μπορεί να εμφανίζονται ως πάσχοντες

ποσοστό αποκλίσεως

Ψευδώς αρνητικά

Σχετικά μικρός αριθμός πασχόντων μπορεί να διαλάθουν της ταυτοποιήσεως ως πάσχοντες

ποσοστό αποκλίσεως

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η δοκιμασία πρέπει να είναι μικρής διάρκειας, να διενεργείται μέσω ευχερούς χειρισμού οργάνου, με εύκολη βαθμονόμηση και συντήρηση, και να επιδέχεται αποδοτικό έλεγχο ποιότητας αποτελεσμάτων