Ορολογία

  http://respi-gam.net/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/magicline/imag...) center no-repeat #ff0000;cursor:pointer;top:-8px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px" title="Insert paragraph here">↵

 
Η διαφορά μεταξύ της % επιπτώσεως δυσμενών εκβάσεων στην ομάδα ελέγχου, συγκριτικά με τους μάρτυρες, σε μια ελεγχόμενη κλινική δοκιμή.Π.χ., εάν η η συχνόττηα ΑΕΕ στην ομάδα των ασθενών που ελάμβανς βαρφαρίνη, είναι 2%, συγκριτικά με 5% στους μάρτυρες, που δεν ελάμβαναν αντιπηκτική αγωγή, τότε ο ARR είναι 3%.
Παθολογικός κύκλωμα αγωγής στην ακρδιά, που συνεπάγεται παθολογικό ρυθμό.
Η δόση που έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να παρέχει ένα προσδιορισμένο φυσιολογικό αποτέλεσμα. π.χ., η δόση της βαρφαρίνης, μπορεί να ρυθμιστεί, ώστε να προσεγγίζεται μια συγκεκριμένη τιμή INR. 
Ένα ΄γεγονός΄που επέρχεται ως συνέπεια μιας παθολογικής εξελίξεως, ή ως ανεπιθύμητη παράπλευρη δράση μιας θεραπευτικής παρεμβάσεως, που προκαλεί δυσάρεστες εξελίξεις στον ασθνεή, ως προς την υγεία ή την ποιόττηα ζωής του. Π.χ., η πρόκληση πνευμονικής ινώσεως στην μακροπερίοδη χορήγηση αμιοδαρόνης.
Ο βαθμός στον οποίο η κολπική μαρμαρυγή (AF) έχει δυσάρεστες συνέπειες στην  ποιόττηα ζωής του ασθενούς. Υπολογίζεται είτε ως χρόνος που αντιστοιχεί με τη διάρκεια των επεισοδίων της ή ως αριθμός επεισοδίων στη μονάδα του χρόνου.
Η παθοφυσιολογική εξέλιξη της κολπικής μαρμαρυγής, υπό όρους επειδεινώσεως προς περισσότερο μόνιμες ή συμπτωματικές μορφές αρρυθμίας, ή αναπτύξεως συνοσηροτήτων.
Η επανεμφάνιση ενός επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής, κατ΄ακολουθία ενός ή περισσοτέρων επεισοδίων που προηγήθηκαν, είτε κατά την μόνική ή την παροξυσμική της μορφή.
Μορφολογική διάκριση, ανάλογα με τον προσωρινό τύπο της κολπικής μαρμαρυγής.
Στις κατυεθυντήριες οδηγίες, ένα διάγραμμα ροής προς την κατεύθυνση λήψεως τεκμηριωμένης αποφάσεως, που δικαιολογείται στην κατευθυντήρια οδηγία, όπου οι ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλώνονται με  με διαφορετικού σχήματος κουτιά που συνδέονται μεταξύ τους με βέλη 'προαγωγής'.
σχήμα 1. Αλγόριθμος
Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από μία μελέτη του Πέρση μαθηματικού του 8ου αιώνα μ.Χ. Αλ Χουαρίζμι (Abu Ja'far Mohammed ibn Musa Αl-Khwarismi), η οποία περιείχε συστηματικές τυποποιημένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων και αποτελεί ίσως την πρώτη πλήρη πραγματεία άλγεβρας. Πέντε αιώνες αργότερα η μελέτη μεταφράστηκε στα Λατινικά και άρχιζε με τη φράση "Algorithmus dixit ...." (ο Αλγόριθμος είπε...). Έτσι η λέξη αλγόριθμος καθιερώθηκε αργά τα επόμενα χίλια χρόνια με την έννοια «συστηματική διαδικασία αριθμητικών χειρισμών». Τη σημερινή της σημασία την οφείλει στη γρήγορη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα μέσα του 20ου αιώνα.[1]
Μέθοδος συνεχούς παρακολουθήσεως μιας ΗΚΓικής καταγραφής, ενώο ασθενεής κινείται ελεύθερα, και εκτελεί όλες τις συνήθεις καθημερινές ενασχολήσεις του. 
Φάρμακο ή μέθοδος παρεμβάσεως που ασκεί θεραπευτική εππιδραση σε τύπους καρδιακών αρρυθμιών. 
Μορφή θρομβοπορφυλάξεως, με τη χρήση αντιθρομβωτικών φαρμάκων όπως η βαρφαρίνη, που αναστέλλει το σχηματισμό θρόμβου στο αίμα.
Μορφή θρομβοπροφυλάξθεως με τη χρήση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, π.χ., ασπιρίνη ή κλοπεριδίνης, που αναστέλλει το σχηματισμό θρόμβου.
η εναπόθεση αθηροσκληρωτικών πλακών στο τοίχωμα της αορτής. η έκταση της εναποθέσεως διακρίνεται σε "άπλή", "σοβαρή" ή "επιπλεγμένη¨. 
παθολογική μείωση της εγκάρσια επιφάνειας της αορτικής βαλβίδας
απόκλιση του συντεταγμένου, ομαλού ρυθμού της καρδιάς |αρρυθμίες|.
αντιαρρυθμική χειρουργική επέμβαση, που αποβλέπει στην αποκατάσταση του ομαλού καριδακού ρυθμού, όπως η τεχνική "maze", η επέμβαση διαβρώσεως. βλέπε: αντιαρρυθμική αγωγή
καρδιακή αρρυθμία, με αφετηρία τους κόλπους. Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια κολπική αρρυθμία. βλέπε, επίσης. 'αρρυθμία'.
Μέτρηση της συσταλτικήςικανότητας των κόλπων. Μετριέται, κατά τη διάρκεια της υπερηχοκαρδιογραφίας (&) |υπερηχοκαρδιογράφημα|.
παράδειγμα, υπερηχοκαρδιογραφήμα- τος επί ασθενούς με (Α) ή χωρί (Β) κύματα α του αριστερού κόλπου, δηλωτικά μηυχανικά ενεργού και μη ενεργού κόλπου (&).
Μέτρηση της ικανότητας συστολής των κόλπων. Εξάγεται από το υπερηχοκαρδιγράφημα.
Χρήση ραδιοσυχνοτήτων (συνήθς ή άλλης ενέργειας) προς καταστροφή ιστού του κολποκοιλιακού κόμβου προς μεταβολή της αγωγής των ηλεκτρικών σημάτων δια του τμήματος αυτού της καρδιάς.
σχήμα 2.  Αναπαράσταση της τεχνικής εκτομήξς κολποκοιλιακού κόμβου
φάρμακα που αναστέλλοιυν την ικανότητα του κολποκοιλιακού κόμβου να προωθεί ηλεκτρικά σήματα προς τις κοιλίες.
Συχνά καταγράφεται ως παρενέργεια αντιαρρυθμικών ή χρονότροπων φαρμάκων. Παρόμοια επεισόδια αναφέρονται ως βραδυκαρδικακά επεισόδια.
Ένα εμβολικό επεισόδιο, του οποίου η αιτιολογία θεωρείται ότι εδράζεται σε εμβολή ενός κλάδου στεφανιαίας αρτηρίας.
Παθολογική μεγέθυνση της καρδιάς. Ελέγχεται με αύξηση του καρδιοθωρακικου δείκτη, από την ακτινογραφία θώρακος ή με άμεση μέτρηση μέσω του υπερηχοκασρδιογραφήματος. 
Στα πλαίσια της κολπικής μαρμαρυγής, είναι ο χειρισμός, μέσω του οποίου επειχειρείται η αποκατάσταση του φυσιολογικού φλεβοκομβικού ρυθμού. Υπάρχουν δύο, τρέχουσας χρήσεως μέθοδοι ανατάξεως: η ηλεκτρική ανάταξη (ΗΚΑ) και η φαρμακυετική ανάταξη (ΦΚΑ).
cardioversionΗ πρώτη επειχειρείται με τη  διοχέτευση ηλεκτρικού shock διαθωρακικώς, η δεύτερη με τη χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων. 
Συσκευή που εμφυτεύεται στον θώρακα του ασθενούς και η οποία παρέχει ένα ηλεκτρικό shock, για πρόκληση ηλεκτρικής ανατάξεως, σε περίπτωση κολπικής μαρμαρυγής.  Η συσκευή μπορεί να είναι αυτόματη ή να ενεργοποιείται από τον ίδιο τον ασθενή.
Σχήμα 3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αριθμού περιπτώεων δεδομένης παθήσεως, που συνήθως αφορούν την έκβασή της και την απόδοση της θεραπεάις, που δοκιμάστηκε. Στις μελέτες αυτές, δεν υπάρχει σύγκριτη με ομάδα μαρτύρων.

 

 

Βλάβη στον εγκέφαλο μετά από μείωση της παροχής αίματος σε αυτή την περιοχή με αποτέλεσμα την επέλευση επεισοδίου.
Πάθηση των αγγείων του εγκεφάλου Οι εγκεφαλαγγειακές παθήσεις μπορέι να είναι απότοκες αναστολής της αιματικής ροής ή άλλης αιτιολογίας βλάβης των αγγείων και αποτελούν αίτιο ΑΕΕ.
Στα πλαίσια της φαρμακολογίας, η ικανόττηα της θεραπευτικής παρεμβάσεως για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας.
Η ανικανότητα κατάλληλης μεταβολής του καρδιακού ρυθμού να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκηες της σωματικής καταπονήσεως.
Διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιθάλψεως, μέσω συστηματικών ανσσκοπήσεων ||βιβλιογραφική ανασκόπηση| συστηματική ανασκόπηση|| των μέτρων περιθάλψεως ως προς συγκεκριμένα κριτήρια και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεταβολής.
Τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής απολήγουν σε σημαντικά αποτελέσματα, εάν διαπιστώνονται διαφορές στις εκβάσεις μεταξύ των διαφόρων βραχιόνων της μελέτης, ικανών να υποδείξουν μεταβολές στην ακολουθούμενη κλινική πρακτική. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα μιας μελέτης μπορεί να είναι στατιστικά σημαντικά, αλλά όχι και κλινικά σημαντικά, και vice versa.
Μια αναδρομική ή προοπτική μελέτη παρατηρήσεως. Ομάδες ατόμων που πρόκειται να τεθούν σε παρατήρηση ορίζονται με βάση την παρουσία ή απουσία εκθέσεως σε έναν ύποπτο παράγοντα κινδύνου ή σε μια παρέμβαση. Μια μελέτη φαλάγγων μπορεί να είναι συγκριτική, όπου δύο ή περισσ΄τοερες ομάδεςς επιλέγονται με βάση διαφορές ως προς την έκθεση του παράγοντος που ενδιαφέρει.
Το μέτρο στο οποίο ο ασθενής ΄συμμορφώνεται΄στις υποδείξεις μιας θεραπευτικής τακτικής ή σχήαμτος.
Ένα διάστημα τιμών στο οποίο εμπεριέχεται η αληθής τιμή για ένα πληθυσμό με προκαθορισμένη αξιοπιστία (συμβατικώς 95%). Το διάστημα τιμών υπολογίζεται από ένηα δείγκμα δεδομένων που, γενικά, διασκελίζει τη δειγματική εκτίμηση. Το "95% διάστημα αξιοπιστίας" σημαίνει ότι εάν η μελέτη και η μέθοδος, που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί το διάστημα, επαναληφθή πολλές φορές, τότε 95% των υπολογισμένων διαστημάτων πρέπει στην πραγματικόττηα να περιε΄χει την αληθή τιμή για ολόκληρο τον πληθυσμό.
Η καρδιακή ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από ανικανότητα της καρδιάς να ικανοποίησει επαρκώς τις απαιτήσεις του σώματος.
Η χρήση από του στόματος αντιπηκτικών ως μέσον θρομβοπορυφλάξεως, που αποσκοπέι στην εξασφάλιση INRμεταξύ 2.5 (συνήθως μεταξύ 2-3), που επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και προσεκτικό έλεγχο. Στα πλαίσια καρδιακής ανατάξεως, διενεργείται διαοισοφαγικό υπερηχακαρδιογράφημα για την ανάδειξη ενδοκαρδιακών θρόμβων και την παρεντερική χορήγηση αντιπηκτικών προν την δειένεργεια της ηλεκτρικής ανατάξεως, καταργώντας, έτσι, την έναρξη αντιπηκτικών πριν την ανάταξη. 
Νόσοι που προσβάλλουν τις αρτηρίες της καρδιάς, συνήθως μέσω αθηροσκληρώσεως των σταφανιαίων, που μειώνουν την παροχή αίματος στο μυοκάρδιο, και προκαλοπυν ισχαιμία και στηθάγχη.
Σχήμα 4. Είναι μια συνάρτηση που συσχετίζει το κόστος, όπως το εργατικό κ΄σοτος, τα φάρμακα, τη νοσηλεία και την οπιότητα (δηλαδή την έκβαση υγείας). Εκφράζει το ευακαιριακό κόστος, δηλαδή, τι πρέπει να θυσιαστεί, σε χρηματικούς όρους προκειμένου να εξασφαλιστούν συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Μέτρηση της αποτελεσματικότητας που σχετίζεται με το το κόστος. Π.χ., η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της αντιθρομβωτικής αγωγής, προς αποτροπή ΑΕΕ, μπορεί να μετρηθεί με όρους κόστους των επεισοδίων που αποσοβήθησαν. βλέπε: ανάλυση κόστους-αποτελέσματος και πρότυπα κόστους-αποτελέσματος.
Είναι οικονομική μελέτη που σχεδιάστηκε προκειμένου να προσεγγιστούν οι συνέπειες διαφορετικών προσεγγίσεων με τη χρήση απλή εκβάσεως, συνήθως σε φυσικές μονάδες, π.χ., αύξηση του προσδόκιμου επιβιώσεως, αριθμός θανάτων που αποφεύγονται ή περιπτώσεων που ανιχνεύονται. Εναλλακτικές παρεμβάσεις, στη συνέχεια, συγκρίνονται σε κόστος ανά μονάδα αποτελέσματος.
Πρόκειται, συνήθως, για πολύπλοκο μαθηματικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλήματων κλινικών αποφάσεων, και ενσωματομένουν τεκμηριώσεις από ποικιλία πηγών, προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος και οι εκβάσεις στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας.
Μορφή αναλύσεως της σχέσεως κόστους - αποτελεσματικότητας, στην οποία ως μονάδες αποτελέσματος χρησιμοποιούνται διαβαθμίσεις του προσδόκιμου ποιοτικής επιβιώσεως.
Αντιπηκτικό παράγωγο της κουμαρίνης, όπως η βαρφαρίνη
Σχήμα 5. Κλινική μελέτη, στην οποία μερικοί  εντασσόμενοι πρώτα διατρέχουν το στάδιο της παρεμβάσεως ως μάρτυρες και, ακολούθως, τη φάση της δοκιμασίας. ενώ άλλοι ακολουθούν αντίστροφη σειρά. Μεταξύ των δυο αυτών φάσεων, παρεμβάλλετασι μια περίοδος "εκπλύσεως" στην περίπτωση της δοκιμασίας του φαρμάκου έτσι, που οι συγκεντρώσεις του φασρμάκου της μελέτης ή του εικονικού να πέσουν στα χαμηλότερα δυνατά,  πριν αρχίσει η επόμενη φάση.
Η χρήση 'κρύας' ενέργειας προς καταστροφή ιστού στον κολποκοιλιακό κόμβο, προκειμένου να μκεταβληθεί η αγωγή ηλεκτρικών ώσεων προς τις κοιλίες.
Μέθοδος με την οποία προσεγγίζονται αποφάσεις, βασισμένες στην τεκμηρίωση εκ των ερευνητικών συμπερασμάτων. Η τεκμηρίωση μεταφράζεται σε πιθανότητες και, ακολούθως, σε διαγράμματα, ή αλγόριθμούς αποφάσεβν, που κατευθύνουν τον κλινικό μέσω μιας ακολουθίας σεναρίων, δράσεων, και εκβάσεων. 
Σχήμα 6. Συστηματικό δίκτυο που αναπαριστά ένα κλινικό πρόβλημα, υπό συν΄θηκες αβεβαιότητας. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σχέσεως κόστους- εκβάσεως, μιας υποθετικής φάλλαγγας ασθενών, από συγκεκριμένη πάθηση οι οποίοι θεραπεύονται με διαφορετικές θεραπευτικές στρατηγικές. 
Στα πλαίσια της κολπικής μαρμαρυγής, είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την παροχή ηλεκτρικού shock, που αποσκοπέι στη ν καρδιακή, ηλεκτρική ανάταξη.
Ο βαθμός στον οποίο μια διαγνωστική μέθοδος ή μια μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) είναι ικανή να διακρίνει μεταξύ 'περιπτώσεων' και 'μη-περιπτώσεων'. Βλέπε, επίσης, ευαισθησία, ειδικότητα.
Ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα που τοποθετούνται μέσα στα στεφανιαία, προκειμένου να αποτρέψουν τη στέμωση των στεφανιαίων αρτηριών. Εμπεριέχουν διάφορα φάρμακα, που πειραιτέρω μειώνουν τον κλίνδυμο στενώσεως.
Εξέταση της καρδιάς, με τη χρήση της τεχνολογίας της απεικονίσεως μέσω υπερήχων, Το ηχοκαρδιογράφημα διενεργείται δια τοποθετήσεως τον ανιχνευτήρα υπερήχων επί του θώρακος (διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα) ή δια προωθήσεώς του δια του οισοφάγου προκειμένου να οραθεί η καρδιά εκ των όπισθεν, (διαοισοφαγικό υπερηχοκαρδιογράφημα).
Συσκευή με την οποία καταγράφονται διαδερμικώς τα ηλεκτρικά δυναμικά της καρδιάς, μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία του θώρακος. Η καταγραφή που παράγεται με το ΗΚΓφημα, αποτελεί αντικείμενο μελέτης και διαγνωστικής προσεγγ΄σιεως πληθώρας καρδιολογικών συμβαμάτων, ιδίως, αρρυθμιολογικών, μεγέθους του τοιχώματος του μυοκαρδίου και των κοιλοτήτων, όπως και της επάρκειας της αιματώσεως του μυοκαρδίου. 
Διαταραχές του ύδατος και των ηλεκτρολυτών του οργανισμού. Αποκλίσεις των συγκεντρώσεών τους, από τα φυσιολογικά αναμενόμενα.
Η παρείσδυση ενός σώματος στο ρουν του αίματος, π.χ., θρόμβου.
Στα πλαίσια του σχεδίου μιας κλινικής μελέτης 'τελικό σημείο' είναι ένα προ-ορισμένο 'γεγονός' ή 'γεγονότα', που αναφέρονται των οποίων η έλευση προαγγέλλει και το τέλος της παρακολουθήσεως. 'Σύνθετο τελικό σημείο' ορίζεται μια πλειάδα αναμενόμενων εκβάσεων, οπόταν η έλευση οποιουδήποτε από αυτά προαγγέλλει το πέρας της παρατηρήσεως. "Κύριο τελικό σημείο" είναι η έλευση ενός γεγονότος που έχει ορισθεί ως κύρια, αναμενόμενη, έκβαση.
Απιτίμηση της αντοχής του εξεταζόμενου ατόμου στην φυσική άσκηση.
όγκος εξωκυττάριου υγρού-  Extra cellular fluid volume
Το σύνολο του υγρού εντός του οποίου είναι εμβαπτισμένα τα κύτταρα του οργανισμού.
Κολπική μαραμρυγή, η οποία ενεργοποιείται από έτκποα ερεθίσματα, εξορμόμενα από παθολογικές εστίες. Π.χ., κύτταρα πλησίον των πμευμονικώβν φλεβών μπορούν να πυροδοτήσουν κολπική μαρμαρυγή.
Λειτρυργικές διαταραχές της συστολικής ή/και διαστολικής φάσεως της καρδιάς.
Συνιστώμενη διαχείριση κλινικών προβλημάτων, βασισμένη στην κλινική εμπειρία, απουσία σαφών, δημοσιευμένων τεκμηριώσεων. 
Όλες οι διατιθέμενες συστάσεις διαχειρίσεως συγκεκριμένων κλινικών προβλημάτων διαβαθμίζονται με κεφαλαία γράμματα A,B,C,D (GPP), ανάλογα με το επίπεδο τεκμηριώσεως επί του οποίου ισχύουν.
Η ομάδα αναπτύξεως κατευθυντηρίων οδηγιών συμφωνεί ως προς τα κλινικά ερωτήματα, ο χειρισμός των οποίων υποστηρίζεται από κατευθυντήριες οδηγίες, με βάση τη διαθέσιμη τεκμηρίωση και υποδεικνύει συστάσεις. Η ομάδα εκπονήσεως κατευθυντηρίων οδηγιών, συναποτελείται από έμπειρους κλινικούς, ασθενείς ή/και φορείς και τεχνικους ειδήμονες.
εκτίμηση καρδιακής λειτουργίας
Κατάσταση, κατά την οποία η καρδιά δεν ικανοποιεί τις αιμοδυναμικές ανάγκες του οργανισμού,
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, απότοκο σε εγκεφαλική αιμορραγία.
ακουστός ήχος, με ή χωρίς στηθοσκόπιο, που σχετίζεται με παθολογική ροή  δια των κοιλοτήτων της καρδιάς ή λόγω παθολογικής επικοινωνίας στο αγγειακό σύστημα.
Ο ρυθμός, υπό τον οποίο η καρδιά εκτελεί ένα πλήρη κύκλο συντονισμένης μυϊκής συσπάσεως. Μετριέται ως ώσεις (ή παλμοί)/λεπτό.  
Συνεχής καταγραή ΗΚΓ απαγωγης, μέσω ειδικής συσκευλης εφαρμοσμένης σε περιπατητικά άτομα.
Κατάσταση, στην οποία ανιχνεύονται αυξημένα επίεπδα αδρενεργικών η παρόμοιων ορμονών, ή/και διέγερση του συμπαθητικού συστήματος, που θέτει το άτομο σε κατάσταση επιφυλακής.
Ο ρυθμός υπό τον οποίο παρατηρείται ένα φαινόμενο. Η 'επίπτωση΄συνήθως αναπαριστά τον αριθμό των πασχόντων από μια συγκεκριμένη πάθηση ή βιώνουν μαι συγκεκριμένη παρενέργεια, εντός συγκεκριμένου χώρου και χρόνου.
Ισχαιμική βλάβη. Τα εγεκφαλικά έμφρακτα απολήγουν σε ΑΕΕ, ενώ τα μυοκαρδιακά έμφρακτα σε έμφαργμα του μυοκαρδίου (heart attack).
Η κατάσταση, κατά την οποία ο, πλήρως ενημερωμένος, ενημερωμένος ασθενής, αρνείται να συμμορφωθεί με μια υποδιεκνύόμενη θεραπεία, εν γνώσει του ότι η απόφασή του αυτή μπορεί να του προκαλέσει ανήκεστη βλάβη.
Ουσίες που έχουν την ικανότητα να επάγουν την συστολή της καρδιάς.
Κολπική μαρμαρυγή που δεν είναι μόνιμη, αλλά διακόπτεται από περιόδους με φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Θεωρείται ότι αναφέρεται στη μεγαλύτερη αναλογία ασθενών, από εκείνους που εμφανίζουν παροξυσμική κολιπκή μαρμαρυγή, καθώς οι περίοδοι φλεβοικομβικού ρυθμού στους πρώτους, μπορεί να είναι πολύ βραχύτες, παρ΄ό,τι στους δεύτερους.  
Μέτρηση της ικανότητας θρομβώσεως του αίματος, συνήθως, μετά από χροήγηση αντιπηκτικών. Υπολογίζεται ως δείκτης της χορνικής διάρκειας που απαιτείται για το σχηματισμό θρόμβου, στον εξεταζόμενο, προς τον χρόνο που παρατηρείται επί υγιούς.
Διαταραχή της αγωγής στην καρδιά λόγω βλάβης στην κατιούσα προώθηση του ηλεκτρικού σήματος μέσω του αριστερού δεματίου του His.
Λειτουργική διαταραχή της αριστερής κοιλίας.
Η αναλογία του αίματος που εξωθείται, από τη συνολική ποσότητα του αίματος που ευρίσκεται στην αριστερή κοιλία.
Υπερηχοκαρδιογραφική μέτρηση της εσωτερική διαμέτρου  της καρδιάς, σε φάση διαστολής
Υπερηχοκαρδιογραφική μέτρηση της εσωτερική διαμέτρου  της καρδιάς, σε φάση συστολής.
Heart left ventricular hypertrophy sa.jpg
Πάχυνση των τοιχωμάτων της καρδιάς, συνήθως απότοκη αρτηριακής υπερτάσεως, στενώσεως της αορτής κλπ.
Είναι ένας κωδικός που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη μελέτη, που δείχνει το επίπεδο εντοπίσεως στην ιεραρχική κλίμακα τεκμηριώσεως της NICE και ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές που έχουν συμφωνηθεί και αφορούν τις κλινικές δοκιμές. 
Μοεφές κολπικής μαρμαρυγής που εμφανίζονται κλινικά, χωρίς να συνοδεύονται από καρδιαγγειακές συνοσηρότητες ή άλλους προδιαθετικούς παράγοντες κολπικής μαρμαρυγής.
Μη παρεμβατική απεικονιστική μελέτη της καρδιάς, μέσω διακυμάνσεων μαγνητικού συντονισμού.
Ο κεντρικός σχεδιασμός αντιμετπίσεως ενός ασθενούς. Στα πλαίσια διαχειρίσεως, π.χ., της κολπικής μαρμαρυγής, ακολουθούνται δύο στρατηγικές διαχειρίσεως: [α] έλεγχος ρυθμού και,  [β] έλεγχος συχνότητας.
Μέτρηση του επιπέδου εξαντλήσεως της ανοχής στην άσκηση.
Στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως της κολπικής μαρμαρυγής, ένας ασθενής ορίζεται ως ανένδοτος, εφόσον αλλεπάλληλα διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα και προσπάθειες ανατάξεως αποτυγχάνουν να αποκαταστήσουν έλεγχο των συμπτωμάτων ή αποκατάσταση της παθοφυσιολογίας της αρρυθμίας.
Χαρακτηριστικά μιας κλινικής δοκιμής ή μελέτης, που οφείλονται στην παρείσφρυση διαφόρων τύπων μεροληψιών, ή που υπόκεινται αξιολογικά ελλείμματα. Από τις μελέτες που χαρακτηρίζοται ως υποκείμενες σε μεθοδολογικούς περιορισμούς, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλείς συστάσεις, εφαρμόσιμες σε κλινικές διατάξεις. 
Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, ένεκα της οποίας αίμα επιστρέφει στον αριστερό κόλπο, κατά τη συστολή των κοιλιών. Η ανπεάρκεια της μιτροειδούς διακρίνεται σε 'ήπια', 'σοβαρή'  και 'βαριά'.
Μείωση της εγκάρσιας επιφάνειας της μιτροειδούς βαλβίδας, που μπορεί να αποτιμηθεί υπερηχοκαρδιογρφικά.
Εναπόθεση ασβεστίου στην μιτροειδή βαλβίδα.
Γενικός όρος που περιγράφει διαταραχή της μιτροειδούς,
Κατάσταση, στην οποία ένα ή περισσότερα από τα φύλα της μιτροειδούς βαλβίδας δεν αποσύρονται ορθά, και παρατηρείται προς τα πίσω κίνση της βαλβίδας, προς τον κόλπο, γεγονός,πουοδηγεί σε ανεπάρκεια μιτροειδούς.
Δαιείνοντας την μιτροειδή βαλβίδα, χειρουργικά, ή με τεχνική ασκιδίου.
Ανάλυση η οποία λαμβάνει υπ΄όψη της τις αντεπιδράσεις πληθώρας παραγόντων.
Συνεργάτης της Εθνικής Ομάδας Εργασίας  Κλινικής αποδοτικότητας, των συνεργαζομένων Ιατρικών Επαγγελματιών, υπό την εποπτεία του ΒΑσιλικού Κολεγίου Ιατρών.
είναι μη κυβερνητικός Οργανισμός, υπεύθυνος για την  εκπόνηση και προώθηση  κατευθυντηρίων οδηγιών εθνικής εμβέλειας, για την προαγωγή της υγείας, και την πρόληψη και θεραπεία των απωλειών της.
Δίκτυο διαχύσεως συστάσεων για το επίπεδο και τον στόχο της διαχειρίσεως ομάδων παθολογικών εκτροπών.
σχήμα 7. προγνωστική αξία: 47/(2+47)
Η αναλογία ατόμων που δεν πάσχουν από συγκεκριμένη πάθηση, στους οποίους η δοκιμαζόμενη διαγνωστική δοκιμασία, για την πάθηση αυτή, απέβη αρνητική.
στατιστικά, μη σημαντικό
Ο αριθμός των ασθενών που πρέπει να θεραπευτούν προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση της υπό μελέτη εκβάσεως. Αποτελεί μέσο όρο των διαθέσιμων δεδομένων.
Στα πλαίσια του σχεδίου μιας μελέτης, όταν ο ερευνητής η ο υπεύθυνος ιατρεός είναι ενήμερος σε ποιό κλάδο της μελέτης έχει ενταχθεί κάθε ασθενής (του ελέγχου ή των μαρτύρων).
βλέπε ανάταξη.
Στρατηγική διαχειρίσεως της κολπικής μαρμαρυγής, κατά την οποία ο ασθενής έχει άμεση πρόσβαση σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, αμέσως με την εμφάνιση ενός επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής. 
η χορήγηση πολλών διαφορετικών σκευασμάτων για την ίδια ή διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις. 
Η συλλογή δεδομένων ασθενών από πολλαπλές, ξεχωριστές κλινικές μελέτες, με στόχο την ενίσχυση της πιθανότητας να εντοπισθούν σημαντικές σχέσεις, που, διαφορετικά, θα υπήρχε κίνδυνος απωλείας τους.
Η αναλογία των πασχόντων, που με βάση την υπό αξιολόγηση δοκιμασία, έχουν, πράγματι, την πάθηση (βλέπε:  αρνητική διαγνωστική αξία). στο σχήμα 7, η  θετική διαγνωστική αξία του παραδείγματος είναι 48/(48+3).
Η αναλογία των  ατόμων που έχουν την πάθηση, στο σύνολο του πληθυσμού, σε συγκεκριμένο χροινικό όριο (συνήθως ένα χρόνο).
(&). Η αναλογία των υγειών λαμβάνοντας υπ όψη όχι μόνο τη φυσική νοσηρότητα που συνδέεται με την πάθηση, αλλά και τον βαθμό που αυτή επιρεάζει δυσμενω΄ς την κοινωνική και ψυχολογική ισρροπία τους ασθενούς.
Δείκτης προσδόκιμου ποιοτικής επιβιώσεως. Ο δείκτης έχει το πλεονέκτημα ότι ενσωματώνει μεταβολές, που αφορούν στο μήκος της ζωής και στα ποιοτικά της χαρακτηριστικά (νοσηρότητα, κοινωνικους, λειτουργικούς, ψυχολογικούς ποαράγοντες και άλλους παράγοντες), Ο δείκτης χρησιμοποιείται προκειμένου να μετρηθούν τα ωφελήματα μιας παρεμβάσεωςστις αναλύσεις κόστους-χρήσεως.
Συγκριτική μελέτη στην οποία οι ενταγμένοι χωρίζονται σε δύο ομάδες, στην ομάδα παρεμβάσεως και τους μάρτυρες. Η παρακολούθησή τους, για προβλεπόμενο διάστημα, αποσκοπεί στην εξε΄ταση διαφορών στις εκβάσεις μεταξύ των δύο ομάδων.
κολπική μαρμαρυγή, η οποία συνοδεύεται από ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.
Προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κολπική μαρμαρυγή, όχι ι΄αποκατάστασεως του φλεβοκομβικού ρυθμού, αλλά μέσω ελέγχου του κοιλιακού ρυθμού και τη διαχείριση του κινδύνου ΑΕΕ.
προδιάθεση για καρδιακή αρρυθμία
η επιμήκυνση του διαστήματος QT, όπως αναγνωρίζεται στο ΗΚΓ.
Εξίσωση με την οποία προσεγγίζονται τιμές συμπαραγόντων, έναντι διαφόρων μεταβλητών σύμφωνα με το βαθμό, στον οποίο είναι ικανοί να προβλέπουν την εμφάνιση συγκεκριμένου φαινομένου ή τιμής.
Η συχνότητα ή η βραδύτητα με την οποία πραγματοποιούνται γεγονότα, στα πλαίσια συγκεκριμένου πληθυσμού, συγκριτικά με τα παρατηρούμενα στον πληθυσμό αναφοράς. Υπολογίζεται ως ο κίνδυνος να πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο στην ομάδα Α, δια του κινδύνου να πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο στην ομάδα Β. |σχετικός κίνδυνος|
Η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο σ΄ένα δεόιγξμα πληθυσμού, συγκριτικά με ένα άλλο δείγμα. Υπολογίζεται με τον κίνδυνο στην μια ομάδα δια του κινδύνου στην άλλη.
Η προσπάθεια αποκαταστάσεως της ΚΜ μέσω αποκαταστάσεως και διατηρήσεως του  φλεβοκομβικού ρυθμού. και  ο περιορισμός του κινδύνου για πρόκληση ΑΕΕ.
Διαταραχή της αγωγής με΄σω του δεξιού δεματίου του His.
Η διαδικασία καταχωρήσεως των ασθενών σε επίπεδα κινδύνου, βάει των κλινικών ή άλλων χαρακτηριστικών τους. βλέπε CHADS2
Στα πλαίσια της αντιπηκτικής αγωγής, η μέτρηση της πηκτικόττηας του αίματος από τον ίδιο τον ασθενή.
Στα πλαίσια της αντιπηκτικής αγωγής, η μέτρηση της πηκτικόττηας του αίματος από τον ίδιο τον ασθενή και η ρύθμιση της δόσεως της βαρφρίνης
η αναλογία των ασθενών που ταξινομούνται ως θετικοί, με τη μέθοδο αναφοράς, οι οποίοι επίσης ελέγχονται θετικοί με την δοκιμασία υπό έλεγχο. Η αναλογία των θετικών στο σύνολο των θετικών. στο σχήμα 7, η ευαισθησία  είναι 48/50.
An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is nihms281745f7a.jpg
Τεχνική που χρησιμοποιείται στην οικονομική εκτίμηση ή στις μεθόδους λήψεως αποφάσεων για τον προσδιορισμό του τρόπου ή της συχνότητας που ένα αβέβαιο κλινικό ή οικονομικό γεγονός επηρεάζει τα βασικά συμπεράσματα της αναλύσεως (σχήμα 7). .
Οι ανεπιθύμητες δράσεις που συνοδεύουν μια θεραπευτική παρέμβαση.
Η στατιστική σχέση της διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, που έχει μιρότερη του 5% πιθανότητα να συμβεί μέσω μιας τυχαίας αλληλουχίας ενδεχομένων.
Η αναλογία των ατόμων που ελέγχονται ως αρνητικοί μέσω της μεθόδου αναφοράς, που έχουν ορθά αναγνωριστεί από την ελεγχόμενη μέθοδο. στο σχήμα 7, η ειδικότητα είναι 47/50. 
η ανάταξη που σημειώνεται χωρίς την παρουσία οποιασδήποτε ιατριής παρεμβάσεως.
Η παρουσία διαταραχών στους ιστούς των βαλβίδων, των κοιλοτήτων, του μυοκαρδίου κλπ.
Η κατάσταση, κατά την οποία ένα άτομο καταλήγει, αιφνιδίως, και απρόσμενα χωρίς προηγούμενους προδιαθεσικούς παράγοντες.
Στα πλαίσια της αντιπηξίας, η εποπτευόμενη διαχείριση αναφέρεται στην κατάσταση, κατά την οποία ο κλινικός καθορίζει τη δόση και τις αιματολογικές μετρήσεις
Αφορούν στον κόλπο, δηλάδη η υπερκοιλιακή αρρυθμία, είναι παθολογικός καρδιακός ρυθμός, που εξορμάται από τον κόλπο.
Μελέτη που επικεντρώνει στη διαθέσιμη τεκμηρίωση μιας συγκεκριμένης ερευνητικής προτάσεως, σύμφωνα με προ καθοριζόμενο πρωτόκολο, χρησιμοποιώντας συστηματικές και σαφείς μεθόδους για την ταυτοποίηση, επιλογή και αξιολόγηση σχετικών κλινικών μελετών, με σοπό να εξαχθούν συνδυασμένα συμπεράσματα.Μπορεί, χωρίς να είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι... |βιβλιογραφική ανασκόπηση| συστηματική ανασκόπηση|    .
¨εμβολο που έχει φάσει στη συστηματική κυκλοφορία και απειλεί, έτσι, να προκαλέσει συστηματικό εμβολισμό.
Μορφή μυοκαρδιοπάθειεας (: βλάβη του μυοκαρδίου) που προκαλείται από υπερβολικό καρδιακό ρυθμό.
τύπος κολπικής μαρμαρυγής
Θρόμβος που έχει μεταναστεύσει στην εγκεφαλική κυκλοφορία, και απολήγει στην απόφραξη μιας αρτηρίας, [ροκαλώντας ΑΕΕ.
Η εφαρμογή αντιθρομβωτικής θερπείας (: χορήγηση αντιθρομβωτικών, αντιαιμοπεταλιακών) για την παρεμπόδιση σχηματισμού θρόμβου.
Πάθηση που προκαλείται από υπερδραστηριότητα του θυρεοειδούς αδένος.
Στα πλαίσια ανατάξεως φλεβοκομβικού ρυθμού, η διαχείριση του θρομβοεμβολικού κινδύνου, πριν και μετά την ανάταξη, μέσω διοισοφαγικού υπερηχοκαρδιογραφήματος για την προσυμπτωματική ανίχνευση ενδοκαρδιακών θρόμβων, στα πλαίσια παρεντερικής αντιπηξίας.   
τύπος κοιλιακής αρρυθμίας, πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, που χαρακτηρίζεται από ανακυκλούμενα σημεία (twisting of points). Συχνά συνοδεύεται από αράταση του QT.
Ένα παροδικό, εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο δεν συνεπάγεται ανικανότητα ή διαταραχή της συνειδήσεως, διάρκειας μεγαλύτερης του 24ώρου. 
Αππυσία κλινικών ευρημάτων βελτιώσεως, μειώσεως της αρρυθμίας κλπ.
αφορά σ΄ έναν μόνο παράγοντα.
παθήσεις των βαλβίδων της καρδιάς, π΄χ., μιτροειδοπάθεια
Παθήσεις των αγγείων, συμπεριλαμβανομένων των στεφανιαίων και περιφερικών
Ταξινομητικό σύστημα των αντιαρρυθμικών φαρμάκων, ανάλογα με το εάν τα φάρμακα είναι ανατολείς διαύλων νατρίου (τάξη Ι), βήτα αναστολείς (τάξη ΙΙ), παρ΄γων παρατεταμένης επαναπολώσεως (τάξη ΙΙΙ), ή αναστολεών διαύλων ασεστίου (τάξη IV).
Καρδιακή αρρυθμία που που άρχεται από τις κοιλίες.
Αντιαρρθμικά φάρμαικα που χορηγούνται για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού, στα πλαίσια θεραπείας της κολπικής μαρμαρυγής
κινητικότητα τοιχώματος - Wall motion indexΥπερηχοκαρδιογραφική μέθοδος της λειτουργίας συστολής των κοιλιών
Περίοδος μεταξύ δύο φάσεων μιας διασταυρούμενης κλινικής δοκιμής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ίχνη του φαρμάκου που χορηγήθηκε στην α΄φάση, που θα μπορούσε να ασκ΄σηει φαρμακολογική δράση στην επόμενη φάση.
πρώιμη κοιλιακή / κολπική αριστερή πλήρωση και ο χρόνος ισοόγκης χαλάσεως |λόγος Ε/Α|