Μετα-Ανάλυση

import_contacts   Η χρήση μεθόδων μετα-Αναλύσεων για τη σύνθεση των συμπερασμάτων επιμέρους επιδημιολογικών μελετών, προσελκύουν το επιστημονικό ενδιαφέρον. Η μετ-ανάλυση, ΜΑ, είναι ιδιαίτερος τύπος συστηματικής ανασκοπήσεως που χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους προκειμένου να συνδέσει τα αποτελέσματα άλλων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, που έχουν θεωρηθεί από τον ερευνητή ότι είναι συνδέσιμες. Τα τελικά αποτελέσματα της ΜΑ έχουν αυξημένη ισχύ, που προέρχετααι από το μέγεθος ΄των δειγμάτων όλων των μελετών π[ου συμπεριλήφθησαν. Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες από τις μελέτες που συμπεριλήφθησαν θα επιρε'άσουν περισσ΄τοερο το τελικό αποτέλεσμα της ΜΑ. ΤΑ αποτελέσματα της ΜΑ μπορεί να παρουσιαστούν σε πίνακες ή γραφήματα  
Συστηματικές ανασκοπήσεις Στις συστηματικές ανασκοπήσεις περιλαμβάνονται όλες οι δημοσιευμένες πρωτογενείς μελέτες επί του υπό μελέτη θέματος, με το οποίο προσεγγίζεται ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Μετά τη συλλογή τους, οι μελέτες αυτές αξιολογούνται κριτικά, προκειμένπου να αναδειχθεί η δύναμη και οι αδυναμίες τους. Καταλήγουν με τη σύνταξη του συμπεράσματος. Προσεκτικά εκτελεσμένες συστηματικές ανασκοπήσεις γίνονται προοδευτικά περισσότερο αποδεκτές ως ανώτερης βαθμίδας μορφές αποδείξεων στην ιεραρχία των αποδείξεων ποπυ δομούν την "Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις". Τα "χρυσά πρότυπα αυτών των μελετών είναι εκείνες που ικανοποιούν τα κριτήρια της Cochrane Collaboration (: μιας ομάδας στατιστικών και κλινικών, με αντικείμενο την ανάληψη τις συστηματικές ανασκοπήσει2 των κλινικών τυχαιοποιημένων μελετών. Εφόσον οι συστητματικές ανασκοπήσεις ορίζονται ως αναδρομικές μελέτες τν ήδη δημοσιευθέντων κλινικών δοκιμών, είναι αναγκαίο να δομηθεί η εργώδης διαδικασία με τρόπο, ώστε να προστατεύεται στο μέγιστο βαθμό από οποιαδήποτε μεροληψία |βιβλιογραφική ανασκόπηση| συστηματική ανασκόπηση| Τα σημεία ενδιαφέροντος στην εκπόνηση μιας συστηματικής ανασκοπήσεως και μετα-αναλύσεως είναι: 
➀κριτήρια συμπεριλήψεως. Μια συστηματική ανασκόπηση πρέπ[ει να βασίζεται σε ασαφή κριτήρια των μελετών που θα συμπεριλάβει, όπως ο τύπος της μελέτης (για ερωτήματα αναφορικά με την αξιολόγηση προτεινόμενης θεραπείας, ο καλύτερος τύπος είναι η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή), ο πληθυσμός που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη, οι  θεραπείες ή οι εκθέσεις και οι σχετικές εκβάσεις. Εν τούτοις, τα κριτήρια συμπεριλήψεως δεν πρέπει να είναι ασφυκτικά, ώστε να κινυνεύουν με αποκλεισμό τους σημαντικές κλινικές μελέτες.  
➁ ευαισθησία  Η συστηματική ανασκόπηση πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μια ευαίσθητη μέθοδο αναζητήσεως των διαθέσιμων κλινικών μελετών και ιδανικά: ⚫ οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση στις βάσεις ιατρικών δεδομένων, να έχουν συνδυαστικό χαρακτήρα και να  σχετίζονται μεταξύ τους. ⚫ να ορίζεται ο χρόνος, που ση διάρκεια του οποίου θα αναζητηθούν όλες οι σχετικές δημοσιευμένες εργασίες. ⚫Οι βά3εις δεδομένων και άλλες πηγές, στις οποίες θα στραφεί η αναζήτησ, όπως η medline, η cochrane, η embase, η cinahi κλπ. ⚫ λεπτομέρειες δευτρεογενλων αναφορών, δηλαδή οι βιβλιογραφικές αναφορές που ανασύρονται από την αρχική δημοσίευση. ⚫μελέτες που δημοσιεύονται σε γλώσσες άλλες, εκτός της αγγλικής, που πρέπει να επισημανθεί λόγω της τάσεεως των ερευνητών να ναποφεύγουν τις ξενόγλωσσες μελέτες, λόγω του μεαφραστικού κόστους και των καθυστερήσεων, τάση που ενέχεον κίνδυνοα παραλήψεως σημαντικών εργασιών, αναφορικά με τα τεθέντα  ερωτήματα στην υπό σύνταξη συστηματική ανασκόπηση -γεγονός που μπορεί να εισάγει μεροληψία. ⚫ Μελέτες με, εν γένει, αρνητικά αποτελέσματα, μπορεί να μην δημοσιεύονται, ώστε τα αποτελέσματα εκ των δημοσιευμένων να είναι θετικά. Τα αποτελέσματα των μη δημοσιεύσιμων μελετών εάν είναι σχετικά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην συστηματική ανηασκόπηση και μπορούν να αποκτηθούν με επικοινωνία με μελετητές, γνωστούς ότι ασχολούνται με το αντικείμενο της έρευνας ή και μετά εποικοινωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες που είναι γνωστό ότι διατηρούν αρχεία που μπορούν να διαθέσουν στους ερευνητές. .   
➂ μέθοδος επιλογής
➃επικύρωση των μελετών