καρδιοθωρακικός δείκτης

Χρησιμεύει στην εκτίμηση της καρδιομεγαλίας, ή ευρύτερα, στην αποτίμηση της διεύρυνσης της καρδιακής σιλουέττας. Μετριέται στην ΠΟ ακτινογραφία θώρακος και αποτυπώνει το λόγο: της μεγίστης οριζόντιας καρδιακής διαμέτρου/μεγίστη οριζόντια διάμετρο του θωρακικού τοιχώματος (από το εσωτερικό των πλευρών στο εσωτερικό των πλευρών).  Η φυσιολογική του τιμή είναι <0.5. Σημειώνεται ότι είναι αδρή εκτίμηση, αλλά η αναγνώρισή της είναι ένδειξη υπερηχογραφίας, με την οποία όχι μόνο θα εκτιμηθεί η καρδιακή λειτουργία, αλλά θα διακριθεί η καρδιομεγαλία από την περικαρδιακή συλλογή.

Σπανιότερα, πάντως, η αύξηση του καρδιακού δείκτη μπορεί να οφείλεται σε εναπόθεση λίπους, ή, συχνότερα, να οφείλεται σε κακή λήψη της ακτινογραφίας, π.χ., σε εκπνοή ή να είναι προσθιοπίσθια, αντί της συνήθους οπισθοπρόσθιας.