Εργομετρία

Προσφέρει ποσοστική εκτίμηση του βαθμού λειτουργικής διαταραχής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της βοηθάει στη διαφορική διάγνωση ως προς το αίτιο του περιορισμού της ικανότητας στην άσκηση (καρδιο- ή πνευμονο-πάθεια) και στην αποκάλυψη των υποκρινομένων ατόμων. Η άσκηση τελείται σε εργομετρικό ποδήλατο, και οι παράμετροι που παρακολουθούνται είναι η μέγιστη κατανάλωση Ο2, V̇Ο2 MAX, η παραγωγή CO2, V̇CO2, ο αερισμός, V̇E, η καρδιακή συχνότητα, RR, και ο αναερόβιος ουδός, ΑΤ. Επίσης είναι δυνατόν να μετρηθούν ταυτόχρονα, τα αέρια αρτηριακού αίματος. Τα σύγχρονα εργοσπιρόμετρα προσφέρουν αυτόματη ηλεκτρονική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Συνήθως τα αποτελέσματα, αναφέρονται στην επόμενη ταξινόμηση.

1ον Αν η V̇ο2MAX >=25 ml/kg/min τότε το άτομο μπορεί να επιτελέσει βαρύ έργο, κατά τη διάρκεια 8ωρής εργασίας.

  2ον Αν η V̇Ο2 MAX  ευρεθεί μεταξύ 15-25 ml/kg/min, και το 40% της μετρούμενης V̇Ο2ΜΑΧ είναι μεγαλύτερο από τις μέσες μεταβολικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας, το άτομο μπορεί να την επιτελέσει σχετικά άνετα.

 3ον Αν  V̇Ο2MAX < 25 ml/kg/min τότε το άτομο είναι ανίκανο για την εκτέλεση των περισσοτέρων εργασιών.

Βλέπε:

Εργομετρία, κυλιόμενος τάπητας
Εργομετρία, ποδήλατο