Ενδοθωρακική πίεση

Η ενδοθωρακική πίεση (εκφράζεται από την ενδοϋπεζωκοτική πίεση, PPL ), κατά την  εισπνοή είναι αρνητική, εξασφαλίζοντας επίσης αρνητική (υπατμοσφαιρική) κυψελιδική πίεση, λόγω της οποίας αέρας οδηγείται στις κυψελίδες. Κατά την ήρεμη εκπνοή, η PPL παραμένει, επίσης, αρνητική, οι κυψελίδες συμπτύσσονται, λόγω εκπνευστικής πιέσεως εφαρμοσμένης επί των τοιχωμάτων της, η οποία προέρχεται από την αποκατάσταση της ινών κολαγόνου και ελαστικού ιστού.  Στη βίαιη εκπνοή, η PPL καθίσταται θετική, λόγω δράσεως των εκπνευστικών μυών, ενισχύοντας περαιτέρω την εκπνοή. Η θετική PPL, όμως, δεν ασκείται μόνο επί των τοιχωμάτων των κυψελίδων συνθλίβοντάς τις, αλλά και επί των τοιχωμάτων των αεραγωγών, μειώνοντας την επιφάνεια της εγκάρσιας διατομής τους και, επομένως, την εκπνευστική ροή (φαινόμενο δυναμικής συμπιέσεως. δυναμική συμπίεση αεραγωγών |παράδοξος σφυγμός|