Εξίσωση προσομοιώσεως, regression equation

Εξίσωση που μπορεί να δώσει πρόβλεψη ή σύγκριση βασισμένη σε ένα σύνολο στατιστικών προσεγγίσεων. Π.χ., η εξίσωση προσεγγίσεως για την πρόβλεψη της φυσιολογικής τιμής της βραδείας VC ενός άνδρα είναι:

SVC=(0.148·ύψος)-(0.025·ηλικία)-4.24