Ευκαρυώτης

Κύτταρο ή οργανισμός με διακριτό, μεμβρανοπερίκλειστο πυρήνα, και (συνήθως) άλλα, πρόσθετα, οργανίδια.