ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ερωτηματολόγιο CAT COPD Assessment Test |Ερωτηματολόγιο St George|έλεγχος ποιότητας ζωής|
ερωτηματολόγιο χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων|ερωτηματολόγιο δύσπνοιας|ερωτηματολόγιο ελέγου άσθματος, ACQ |δοκιμασία ελέγχου άσθματος|Μικρό ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής για το άσθμα|ερωτηματολόγιο δύσπνοιας Sαn Diego|ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ|προφίλ εκπτώσεως της υγείας|ειδικά ερωτηματολόγια|ερωτηματολόγιο St George|ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Α'||ερωτηματολόγια δύσπνοιας|ερωτηματολόγιο δύσπνοιας  San Diego|ερωτηματολόγιο δύσπνοιας και λειτουργικής αιταστάσεως των πνευμόνων|Νοσοειδικά ερωτηματολόγια|ερωτηματολόγιο χρόνιων πνευμονοπαθειών||ερωτηματολόγιο St George|κλινικό ερωτηματολόγιο ΧΑΠ|ερωτηματολόγιο Nijmegen|ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ|ερωτηματολόγιο Eysenck|
Δοκιμασίες κοπώσεως
Λειτουργική κατάσταση αναπνοής και ερωτηματολόγια δύσπνοιας, ΛΚΑΕΔ.
Η ΛΚΑΕΔ είναι ένα ερωτηματολόγιο που επιχειρεί να διαβαθμίσει τη δύσπνοια, βάσει 79 δραστηριοτήτων, χωρισμένς σε 6 κατηγορίες: αυτοεξυπηρέτηση, κινητικότητα, λήψη τροφής, νοικοκυριό, κοινωνικές δράσεις δημιουργία  (β76). Πρόσφατα, εισήχθη μια συντομότερη έκδοσή της, που αποτελείται από 10 δραστηριότητες και κι έναν δείκτη εξανλτήσεως  (β77).Τόσο ο αρχικός, όσο και ο μεταγενέστερος βραχύτερος κατάλογος των ερωτήσεων έχει αξιοπιστία (r=0.94), επαναληπτικότητα και εσωτερική συνέπεια (a=0.88-0.94)(β76) και διακρίνουν τις διαφορές που επτεύχθησαν με την εφαρμογή προγραμμάτων αποκαταστάσεως. Η μέθοδος είναι ευαίσθητη σε μικρές διακυμάνσεις της βαρύτητας της δύσπνοιας, ανάλογα με τις εκτελούμενες δραστηριότητες. 
ερωτηματολόγιο δύσπνοιας του San Diego. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι κλίμακα 6 σημείων, εύκολο να κατανοηθεί από τους ασθενείς, που αποσκοπεί στην καταγραφή της δύσπνοιας σε καθημερινές, 21, επιλεγμένες δραστηριότητες. που κυμαίνονται απόμ 0=καθόλου δύσπνοια, μέχρι 5=μέγιστη δύσπνοια ή αδυναμία εκτελέσεώς τους, λόγω δύσπνοιας. Το ερωτηματολόγιο έχει ικανοποιητική επαναληπτικότητα (r=0.94) και μέτρια συσχέτιση με τη δοκιμασία βαδίσεως. (r=-0.47) (β80), ενώ είναι αποδοτικό για τον έλεγχο της αποδόσεως των προγραμμα΄των αποκαταστάσεως (β81).  .  .
ερωτηματολόγιο χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων
Η Jupiner έχει δείξει ότι το προταθέν από την ίδια ερωτηματολόγιο, είναι διακριτικότερο από τις παραδοσιακές κάρτες ημερήσια καταγραφής συμπτωμάτων, αλλά, όπως η ίδια διευκρινίζει, η διάκριση αυτή αφορά σε κλινικές δοκιμές και όχι στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι δείκτες αυτοί σχετίζονται με γενικά και ειδικά στοιχεία της ποιότητας ζωής.
ερωτηματολόγιο ελέγου άσθματος, ACQ. μΕ το ερωτηματολόγιο αυτό, επεξεργάζονταιμ οι απαντήσεις 7 ερωτήσεων 5 από τις οποίες σχετίζονται με τα συμπτώματα 1 με τα φάρμακα διασώσεως, ξκαι τη χρήση FEV1, αν και έχει δειχθεί ότι το βραχύτερο, 5 ερωτήσεων που αφορούν μόνο στα συμπτώματα είναι, στον ίδιο βαθμό, αξιόπιστο. ΚΑλά ελεγχόμενο σε επίπεδο <=0.75 ανεπαρκώς ελεγχόμενο: >1.5, 95% εύρος επαναληπτικότητας +/- 0.36. Ελάχιστη σημαντική διαφορά 0.5. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι επαρκώς αξιολογημένο για παιαιδά, άνω των 5,  κι ενήλικες. Απ[οτελείται από συνθετο σύστημα βαθμονομήσεως με σημαντική μεροληψία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές δοκιμές μακροπερίοδης διάρκειας. Η περιορισμένη του 5 ερωτήσεων έκδοση είναι προφανώς κατάλληλη για εκείνους με φυσιολογικό ή σεδόν φυσιολογικό FEV1.
5. δοκιμασία ελέγχου άσθματος (Asthma Control Test). Αποτελείται από 5 ερωτήσεις, 3 για τα συμπτώματα 1 για το χρησιμοποιούμενο φάρμακο, και 21 για τον ακθόλυ έλεγχο. ¨εχουν οριστεί 5 επίεπδα scores. Είναι αξιόπιστο κι έχει καλό έλεγχο με συντελεστή συσχετίσεως 0.77. Η επαναληπτικότητά του δεν έχει, εντούτοις, αξιολογηθεί. Είναι πιστοποιημένο για παιδιά, άνω των 3, και ενήλικες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηναποτίμηση τηε θεραπείας σε μακροπερίοδες κλινικές δοκιμές, ιδίως μεταξύ ατόμων  με φυσιολογικές ή σχεδόν φυσιολογικές σπιρομετρικές τιμές. 
6. Μικρό ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής για το άσθμα (mini asthma quality of life questionaire, AQLQ). Πρόκειται για ένα ικανοποιητικά αξιολογηθέν ερωτηματολόγιο επί της ποιότητας αζψής των ασθενών με άσθμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της εκβ΄'ασεως μακροπερίοδων θεραπειών. . Απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις, ταξινομημένες σε 4 ενότητες (συμπτώματα, περιορισμός δραστηριοτήτων, συγκινησιακά και περιβαλλοντικά ερεθίσματα). Οι απαντήσεις συνήθως αφορούν τις παρελθούσες δύο εβδομάδες. Σχετίζεται με το εξ 32 ερωτήσεων ευρύτερο ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής επί άσθματος και το παιδιατρικό αντίστοιχό του.   95% έρτυρος επαναληπτικόττηας +/-0.36. ελάχιστη σημαντική διανφορά 0.5. Οι απαντήσεις κυμαίνοντια σε προκαθορισμένα scoreμεταξύ 1-7. Τα υψηλότερα scores δείχνουν καλύερη ποιότητα ζωής.   
κλίμακα δύσπνοιας καρκινοπαθών. Αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία κι έχει ικανοποιητιική επαναληπτικότητα και αξιοπιστία. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις που ορίστηκαν για την αποτίμηση της δύπσνοιας στους καρκινοπαθείς ασθενείς (β85). Ελέγχονται 3 παράγοντες: η συνειδητοποίηση της αναπνοής κατά την προσπάθεια, η συνειδητοποίηση της προσπάθειας και η δυσανεξία.  Score ίσον με 8/48 αποτελεί το όριο της σοβαρής δύσπνοιας. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.
Η δύσπνοια μπορεί να έχει σοβαρές δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα ζωής του ασθενούς,ώστε πρέπει να συμπεριλμαβάνεται μια αποδοτική μέθοδος αποτιμήσεώς της στην κλινική εκτίμηση της ποιότητας ζωής κάθε ασθενούς. Υπάρχουν πολλά ερωτηματολόγια αποτιμήσεως της ποιότητας ζωής που συγκεφαλαιώνουν τις πολυάριθμες δυσμενείς επιδράσεις της παθήσεως στη ζωή των ασθενών, Τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής είναι χρήσιμα για τη βαθμονόμηση σε οποιοδήποτε γνικό πληθυσμό ή ειδική ομάδα. Τα καλά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής μπορούν να εισφέρουν σημαντικά στη διαμόρφωση θεραπευτικών στατηγικών στην ανάλυησβ του κόστους και της ανικανότητας και στην αποτίμηση της αποδοτικότητας της θεραπείας (β36).|ποιότητα ζωής|
1. το προφίλ της επιδράσεως της ανικανότητας sickness impact profil, SIP. Είναι ένα από τα συνθέστερα χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια για τη βαθμονόμηση της επιδράσεως της ανικανότητας στην ποιότητα ζωής. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 136 ερωτήσεις, με τις απαντήσεις των οποίων περιγράφεται η επίδραση της ανικανότητας στη συμπεριφορική λειτουργία και την εκτίμηση σειρά κλινικών ενδιαφερόντων, όπως η κινητικότητα, η αυτοεξυπηρέτηση, ο ύπνος, η δημιουργία, και οι συγκινησιακές και κοινωνικές συμπεριφορές. (β36-89). Η μέθοδος  έχει συγκριθεί με πολλές πολλές μέθόδους αξιολογήσεως της ανικανότητας και έχει αποδειχθεί αξιόπιστηο κριτήριο υγείας σε ομάδες με αποφρακτικές παθήσεις (β90). Τείνει να είναι λιγότερο ευαίσθητη σε αποφρακτικούς ασθενείς με FEV1>50%. Μετράει την γενική ακτάσταση υγείας και αποδεικνύεται ότι ο SIP είναι ικανός να διακρίνει μεταξύ μέσης βαρύτητας και σοβαρής εκτροπής, αλλά έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία, επί ασθενών με ήπια ως μέσης βαρύτητας απόφραξη της εκπνευστικής ροής  (β88). Παρ΄όλο ότι χρησιμοποιείται ευρέως κια έχει αξιολοηθεί με επιτυχία, δεν παύει, εν τούτοις, να είναι μια κοπιώδης μέθοδος ελέγχου ποιότητας ζωής.
Για τους παραπάνω λόγους, έχει εισαχθεί μια συντομότερη κλίμακα the medical outcomes stydy shorth form (SF-36) (β36-91) πο εφαρμόζεται ευχερέστερα παρ΄ό,τι  ο SIP, ενώ έχει αποτιμηθεί, επίση,ς ως επαρκής μέθοδδος ελέγχου ποιόττηας της ζωής. Περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις αναφορικά με την κατάσταση υγείας και ικανότητας, τη φυσική λειτουργικότητα, το ρόλο της ανικανότητας, φυσικά προβλήματα, την παρυσία σωματικών πόνων, την αντίληψη υγείας, τη ζωτικότητα του ασθενούς, την κοινωνική λειτουργία του.
|ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής, ειδικά για την διερευνώμενη πάθηση|ερωτηματολόγιο St George|.
Στην πρόθεση να επιλεγεί ένα ερωτηματολόγιο αποτιμήσεως της δύσπνοιας, πρέπει, αρχικά, να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για κλινικό ή ερευνητικό σκοπό και η τελική επιλογή βασίζεται στην επαναληπτικότητα και την πιστοποίησή του, τις συνθήκες της εκτιμήσεως, τη διαβάθμιση της δύσπνοιας,ο απαιτούμενος χρόνος συμπληρώσεώς του,εάν πρόκειται για αυτο- ή ετεροσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, καθώς, βέβαια, επίσης και η παθολογική κατάσταση του εξεταζόμενου. Σε κλινικές διατάξεις, τα εωρτηματολόγια, όπως κια οι κλίμακες βαθμονομήσως των συμπτωμάτων χρησιμοποιούνται για να εντοπιστεί μια θεμελειακή τιμή (base line) έναντι της οπoίας θα συγκριθούν τα αποτελέσματα από τις θεραπευτικές επεμβάσεις ή την εξέλιξη της παθήσεως. Αντίθετα, σε ερευνητικές διατάξεις, κύριο ενδιαφέρον αποτελεί η επίπτωση του συμπτώματος ή της εκτροπής η εντόπιση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας ή μποεί να αποτλούν τμήματα κλινικών δοκιμών, υπό μελέτη κλινικών πρωτοκόλλων. Η επιλογή των ερωτηματολογίων και κλιμάκων επομένως, καθορίζεται από την προσδοκώμενη προσφορά τους, αν και δεν πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι την επιλογή καθορίζουν τα όρια των υποό μελέτη ασθενών.
4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ. Στο ερωτηματολόγιο αυτό έχουν ενσωματωθεί 3 ερωτήσεις στις οποίες διαβαθμίζονται απαντήσεις μεταξύ ΝΑΙ και ΌΧΙ. Οι ερωτήσεις έχουν ως εξής: 1. έχετε δυσκολίες ύπνου, λόγω συχνών αφυπνίσεων λόγω συμπτωμάτων του άσθματος, συμπεριλαμβανομένου του βήχας 2. έχετε συνήθως συμπτώματα άσθματος κατά τη διάρκεια της ημέρας -νβήχα, δύσπνοια, αίσθημα συσφιγξεως στο θώρακα, συριγμό; 3. Εμπλέκεται το άσθμα σας στις καθημερινές σας δραστηριότητες; Αλλά σημειώνεται ότι όλες οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι συμβατές με εκτροπές που αφορούν το άσθμα. Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν έχει επαρκώς αξιολογηθεί και δεν έχει καθόλου αξιολογηθεί στ απαιδιά. Η απλότητά του, εν τούτοις, είναι ελκυστική στην καθημερινή κλινική πράξη.
5. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΠ (Clinical COPD Questionnaire score (CCQ) and mortality)

The clinical COPD questionnaire.Reproduced with permission from Thys van der Molen.

Το κλινικό ερωτηματολόγιο για την ΧΑΠ (ΚΕΧΑΠ) αποτιμά την κατάσταση υγείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της εξαρτώμενης από την υγεία ποιότητα ζωής (&). Το ΚΕΧΑΠ έχει προγνωστική αξία για τη θνητότητα επί ΧΑΠ (&), καθώς από κοινού με την ποιότητα ζωής αποτελούν πρωτεύοντα κλινικά σημεία στις κλινικές δοκιμές της ΧΑΠ (&). H εκτίμηση της βαρύτητας της και η πρόγνωση της ΧΑΠ προσεγγίζονται, εν γένει, με τη διαχρονική μεταβολή των σπιρομετρικών τιμών.  |GLOBAL STRATEGY FOR THE DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (UPDATED 2016)|Όπως είναι γνωστό, στις χρόνιες παθήσεις 
Στις αντίστοιχες κλινικές αξιολογήσεις σε επίοπεδο πρωτο- και δυτερο-βάθμιας φροντίδας υγείας, το KEXAΠ απεδείχθη ότι λαμβάνει υψηλότρο score (επιδείνωση της καταστάσεως) σε ασθνείς με περιορισμένο προσδόκιμο επιβιώσεως (&).έχει, ήδη δειχθεί (&) σημαντική σχέση μεταξύ των δεικτών ποιότητας ζωής και την εργαστηριακή διάγνωση (π.χ., σπιρομέτρηση) αλλά δεν έχει συσχετιστεί η θνητότητα σ΄ένα ήδη προτυπομένο ερωτηματολόγιο (&), χωρίς να ληφθεί υπ΄όψη το γεγονός ότι όλες οι μελέτες για την αξιολόγηση του SGRQ εκπονήθηκαν σε περιβάλλον δευτεροβάθμιας περιθάλψεως (&). Η σχέση μεταξύ του συνόλου score του ΚΕΧΑΠ και της θνητότητς διατηρήθηκε πριν και μετά την προτύπωση τν αποτελεσμάτων για την πνευμονική λειτουργία, έτσι, τα αποτελέσματα δεν πρέπει να ερμηνεύονται με αναφορά στις σπιρομετρικές τιμές, μόνο, αν και ο σχετικός κίνδυνος (hazard ratio) εμφανίζεται μειωμένος μετά διόρθωση ως προς την πνευμονική λειτουργία, γεγονός που δείχνει τη σχέση μεταξύ του ΚΕΧΑΠ και της πνευμονικής λειτουργίας (&, &).