Εξίσωση Bohr

O φυσιολογικός νεκρός χώρος, VD, που παριστά το μέρος του πνευμονικού παρεγχύματος που δεν αιματώνεται στο βαθμό που θα απαιτούσε ο περιοχικός αερισμός, ώστε να διατηρηθεί φυσιολογική περιοχική σχέση V̇/Q̇ μπορεί να μετρηθεί με την κατά  Engoff τροποποίηση της εξισώσεως Bohr. Με την τεχνική αυτή απαιτείται η μέτρηση του ΡΕCO2 (μερική πίεση CO2  στον εκπνεόμενο αέρα), και, ταυτόχρονα, της ΡaCO2. Ο λόγος VD/VT δίδεται από τη σχέση:

 

Όπου PECO2 είναι η μερική πίεση του εκπνεόμενου CO2 .

Αύξηση του φυσιολογικού νεκρού χώρου είναι δηλωτική υπάρξεως περιοχής (-ών) στο πνευμονικό παρέγχυμα, οι οποίες λαμβάνουν λιγότερη αιμάτωση από την πρέπουσα για τον αερισμό τους. έτσι, ποσό του εισπνεόμενου αέρα επανεκπνέεται χωρίς να συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων.