Εξίσωση Winter

Εκφράζει την αναπνευστική αντιρρόπιση στη μεταβολική οξέωση:

PaCO2=1.5 · [HCO3̄] πλάσματος +8±2, η οποία, μπορεί, επίσης, να εξαπλουστευθεί:

PaCO2=[HCO3̄]πλάσματος +15.

Για την καθημερινή, πάντως, κλινική πράξη, ισχύει ο ακόλουθος μνημονικός κανόνας:

Η PaCO2 πρέπει να είναι παρόμοια με τον αριθμό που συνθέτουν τα δεκαδικά ψηφία του pH (π.χ., όταν το αρτηριακό pH είναι 7.25, τότε η PaCO2 πρέπει να κυμαίνεται περί 25 mmHg· οπότε η [HCO3̄] πλάσματος αναμένεται να είναι 11meq/L.

Οι σχέσεις αυτές συνήθως αποδίδουν παρόμοια αποτελέσματα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα συγκριτικής αποδοτικότητας. Εναπόκειται σε κάθε κλινικό ιατρό να χρησιμοποιεί τη σχέση που το διευκολύνει.