Εισπνευστική χωρητικότητα, μέτρο

Ο μέγιστος όγκος αέρος που μπορεί να εισπνευσθεί από το τελοεκπνευστικό επίπεδο ηρεμίας. Αποτελεί δηλαδή άθροισμα:

IC=VT+IRV

Συνήθως εκφέρεται σε ml και η φυσιολογική του τιμή για νεογέννητα είναι 100 ml, για νεαρούς ενήλικες άνδρες, 3600ml, ενώ αποτελεί το 60% της TLC.