Εκπνευστικό κέντρο

Κείται στην προσθιοπλάγια μοίρα του προμήκους περίπου 5 mm πλάγια του κοιλιακού εισπνευστικού κέντρου, όπου διαμορφώνεται ο ασαφής πυρήνας, που γενικά, προκαλεί την εκπνοή, αλλά δεν αποκλείεται να προκαλεί και εισπνοή, ανάλογα με το είδος του νευρώνος στον πυρήνα που ενεργοποιείται. Εκπέμπει ανασταλτικές ώσεις στο απνευστικό κέντρο. Έτσι, δεν φαίνεται ότι έχουν διαμορφωθεί απόλυτα διακριτά εισπνευστικά και εκπνευστικά κέντρα, αλλά υφίστανται δύο αδρές αμφοτερόπλευρες συγκεντρώσεις αναπνευστικών νευρώνων: οι κοιλιακές αναπνευστικές ομάδες, που κείνται  στην πλάγια μοίρα του μονήρους πυρήνα και περιλαμβάνει κατ΄εξοχήν εισπνευστικά κύτταρα.           

Ο μονήρης πυρήνας είναι κύρια θέση προβολής κεντρομόλων ώσεων μέσω της 9ης και 10ης εγκεφαλικής συζυγίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ώσεις από τους αρτηριακούς χημοϋποδοχείς, πιεσοϋποδοχείς, υποδοχείς τάσεως της καρδιάς και των πνευμόνων, και άλλων. Φαίνεται ότι ο πυρήνας αυτός συγκεντρώνει τις πληροφορίες που ολοκληρώνονται, ακολούθως, στη διαμόρφωση του ελέγχου αναπνοής.