Εισπνευστικό κέντρο

Το εισπνευστικό κέντρο αποτελείται από ομάδα κυττάρων που εντοπίζονται στην κοιλιακή μοίρα του προμήκους, που συνιστούν  τον πυρήνα tractus solitarius και προκαλεί την εισπνοή. Οι εισπνευστικοί νευρώνες μεταφέρουν ώσεις σε άλλους νευρώνες κυρίως στο αντίστοιχο τμήμα της Σ.Σ. για τη νεύρωση του διαφράγματος, μέσω του φρενικού ν (à531). Υπάρχουν δύο κοιλιακοί πυρήνες, ο τύπος Ιa που αναστέλλεται από την πνευμονική έκπτυξη και ο τύπος Ιb, που ενεργοποιείται από την πνευμονική έκπτυξη. Οι τύποι αυτοί φαίνεται ότι σχετίζονται με το εισπνευστικό και εκπνευστικό αντανακλαστικό  Hering-Breuer, αντίστοιχα.