Εοταξίνες

Χημοκίνες που δρουν κατ΄εξοχή στα ηωσινόφιλα.