αποκλειστές διαύλων ασβεστίου

περιεχόμενα
γενικά
αμλοδιπίνη
βαρνιδιπίνη
τιλτιαζέμη
ισραδιπίνη
λασιδιπίνη
λερκαδιπίνη
μανιδιπίνη
νιμοδιπίνη
νισολδιπίνη
νιτρενδιπίνη
νιφεδιπίνη
φελοδιπίνη
ειδικοί μεταβολικοί αναστολείς
                                 ιβαμπραδίνη

 

                             

Γενικά

πηγή

Οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, ΑΔΑ, αναφέρονται και ως ανταγωνιστές ασβεστίου, ΑΑ, παρεμποδίζουν την είσοδο ιόντων ασβεστίου από τους διαύλους των κυτταρικών μεμβρανών. Η δράση αυτή ασκείται κυρίως στον καρδιακό μυ, όπου προκαλούν ελάττωση της συσπαστικότητας, και τις λείες μυικές ίνες των αγγείων, όπου προκαλούν ελάττωσαη του μυικού τόνου και αγγειοδιαστολή, τόσο στα περιφερικά, οσοκαι στα στεφανιαία αγγεία. Η ελάττωση της συσπαστικότητας του μυοκαρδίου αντισταθμίζεται από τη μείωση του μεταφορτίου, λόγω της αγγειοδιαστολής.  Επιπλέον, στο ερεθισματαγωγό σύστημα προκαλούν ελάττωση της ταχύτητας αγωγής του ερεθίσματος. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να αποφεύγονται στην καρδιακή ανεπάρκεια, την οποάι ενδέχεται να επιδεινώσουν.

  Στην ομάδα αυτή εντάσσονται φάρμακα, βεραπαμίλη, τιλτιαζέμη, και παράγωγα δουδροπυριδίνης (μανιδιπίνη, νεφεδιπίνη, νικαρδιπίνη, νιμοδιπίνη, νισολδιπίνη, αμλοδιπίνη, βαρνιδιπίνη, φελοδιπίνη, λσιδιπίνη, λερκαρνιδιπίνη, ισραδιπίνη), τα οποία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, ως προς τα σημεία που το καθένα ασκεί τη δράση του και οι σημειούμενες διαφορές είναι μεγαλύτερες από τις παρατηρούμενες μεταξύ των διαφόρων τύπν β-αποκλειστών.  Η τιλτιαζέμη και η βεραπαμίλη θα πρέπει να αποφεύγονται σε καρδιακή ανεπάρκεια. 

 Η βεραπαμίλη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στηθάγχης, της υπέρταση και των αρρυθμιών. μειώνει την καρδιακή παροχή, επιβραδύνει την καρδιακή συχνότητα, και πιθαόν να επηρεάζσει την κολποικιλιακή αγωγιμότητα. Μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, να επιδεινώσει διαταραχές αγωγιμότητας, και να προκαλέσει υπόταση. Κατά κανόνα, δεν πρέπει να συγχορηγείται με β-αποκλειστές. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί τηνπλέον συχνή παρενέργεια.

  Η νιφεδιπίνη μειώνει τόν τόνο των λείων μυϊκών ινών και διαστέλλει τις στφανιαίες και περιφερικές αρτηρίες. Έχει μεγαλύτερη δράση τα αγγεία και μικρότερη στο μυοκάρδιο, συγκριτικά με την βεραπαμίλη, αλλά δεν έχει αντιαρρυθμιή δράση. Προκαλεί, σπάνια, καρδιακή ανεπάρκεια γιατί ακόμη και η ασήμαντη αρνητική ινότροπη δράση της αντιρροπείται από την αγγειοδιασταλτική. Η φελοδιπίνη και αμλοδιπίνη ομοιάζουν με την νιφεδιπίνη και δεν έχουν αρνητική ινότροπη δράση.  έχουν μακρότερη διάρκεια δράσης και μμπορούν να χρησιμοποιηθούν άπαξ ημερησίως. Η νιφεδιπίνη η νικραδιπίνη, η αμλοδιπίνη και η φελοδιπίνη χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της στηθάγχης, και της υπέρτασης.  Είναι πολύτιμα φάρμακα στη θεραπεία της στηθάγχης που σχετίζονται με σπασμό τν στεφανιαίων αγγείων. Χρησιμοποιούνται ως φάρμακα επικουρικά των β-αποκλειστών ή σε ασθενείς που δεν ανέχονται τους β-αποκλειστές. Συχνές παρενέργειες, λόγω της αγγειοδιαστλτικής τους δράσεως, είναι οι εξάψεις και η κεφαλαλγία καθώς και το οίδημα των κάτω άκρων, που δεν ανταποκρίνεται ικανοπποιητικά στα διουρητικά.

  Η ισραδιπίνη, η λασιδιπίνη, η λεκρανιδιπίνη και η νισολδιπίνη έχουν παρόμοια δράση με εκείνη της νιφεδιπίνης, αλλά η χαλαρωτική της δράση ασκείται ακτά βάση στις εγκεφαλικές αρτηρίες.

  Η τιλιτιαζέμη έχει ενδιάμεση δράση, μεταξύ βεραπαμίλης και διυδροπυριδινών κια είναι δραστική στις περισσότερες μπορφές στηθάγχης. Οι τροποπιημένης αποδεσμεύσεως μορφές έχουν ιδιαίτερη επίδοση στην υπεέταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς στους οποίους οι β-αποκλειστές αντενδείκνυνται ή είναι αναποτελεσματικοί. έχει μιρότερη αρντηική ινότροπη δράση, συγκειτικά με την βεραπαμίλη. Η ταυτόχρονη χρήση της με β-αποκλειστές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  Οι ΑΑ δεν μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη. Η βεραπαμαλίλη και η τιλτιαζέμη πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ασθενείς που συμπτώματα ανθεκτικά στους β-αποκλειστές, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι η απότομη διακοπή των ΑΑ μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των στηθαγχικών συμπτωμάτων.

  Οι ΑΑ, όπως η φελοδιπίνη, η ισραδιπίνη, η λασιδιπίνη, η λερκαρδιπίνη, η μανιδιπίνη,  η νικραδιπίνη, η νιφεδιπίνη, η νιμοδιπίνη, η νισολδιπίνη κια η βεραπαμίλη δεν πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα με χυμό γρέηφρούτ, επειδή ο τελευταίος μπορεί να μεταβάλει τον μεταβολισμό τους.

αμλοδιπίνη

ενδείξεις. υπέρταση, χρόνια, σταθερή και αγγειοσπαστική στηθάχη.

Αντενδείξεις. όπως η νιφεδιπίνη

Ανεπιθύμητες ενέργειες. όπως η νιφεδιπίνη

Προσοχή στη χορήγηση. όπως η νιφεδιπίνη

Δοσολογία. αρχική δόση 5 mg εφάπαξ, Η, μέγιστη δόση 10 μg Χ1 Η.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. amlibon 5, 10 mg/tab. amloren 5 mg/tab. amodipan 10 mg/tab. dafor 5 mg/tab. evangio 5 mg/tab. floodil 5 mg/tab. normodin 5 mg/tab., norvasc 5 mg/tab orecardin 10 mg /tab,

Βαρνιδιπίνη

ενδείξεις. ήπια ως μέτρια ιδιοπαθής υπέρταση.

Αντενδείξεις. ηπατική και σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. ασταθής στηθάγχη, κι έμφραγμα μυοκαρδίου ( κατά τις 4 πρώτες εβδομάδες). μη θεραπευόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς CYP3A4.

Ανεπιθύμητες ενέργειες. περιφερικό οίδημα, κεφαλαλγία, ζάλη, αίσθημα πλαμών (μειώνονται ή εξαφανίζονται με την πρόοδο της θεραπεάις) σπάνια, παροδική αύξηση των ηπατικών ενζύμων, προκάρδιο άλγος ή στθάγχη, υπερτροφία των ούλων.

Προσοχή στη χορήγηση.Η συγχορήγηση με άλλα αντιϋπερτασικά φάρμακα ενισχύει το αντιϋπερτασικό τους αποτέλεσμα. Μεταβολίζονται από το κυτόχρωμα CYP 3 A4, και δεν πρέπει να συγχορηγείτια με ισχυρούς αναστολείς του, όπως η κενακοζόλη, οι αντιπρωτεάσες, η ιτρακοναζόλη, η ερυθρομυκίνη, ηκραριθρομυκίνη). Η κυκλοσπορίνη μπορεί ναναναστείλει τον μεταβολισμό της. Αύξηση της στάθμης παρατηρήθηκε με σιμετιδίνη, και μείωση με διάφορους ενζυμνικούς επαγωγείς, όπως η φαινυντοΐνη, η καρβαζεπάμη, η ριφαμπικίνη. Χορηγείτιμε προσοχή σε ασθενείς με ήπια/μέτρια νεφρική ανεπάρκεια με δυσλειτορυγία ή στένωση του χώρου εξώθησης της αριστερής κοιλίας, με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, και με νόσο του φλεβοόμβου. Να μη συγχορηγείτια με φάρμακα που εμφανίζουν αρνητική ινότροπη δράση.

 Δοσολογία. Έναρξη με 10 mg Η και πιθανή αύξηση σε 20 mg Η εάν κριθεί απαραίτητο. Να μη χορηγείτια σε παιδιά <18 ετών.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. vasexten 10 mg/tab

τιλτιαζέμη

ενδείξεις. Στηθάγχη τύπου Prizmetal, στηθάγχη προσπαθείας, ελαφρά ως μέτριας βαρύτητας υπέρταση.

Αντενδείξεις.Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, εκτός εάν υπάρχει βημαοδότης, σοβαρή βραδυκαρδία, κολποκοιλιαός παοκλεισμός, 2ου και 3ου βαθμού, βαριά υπόταησ, Επίσης αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, κύηση προφυσρία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες. περιφερικό οίδημα, κεφαλαγία, ναυτία, δερματιό εξάνθημα, κνησμός, πετέχειες, αρρυθμία, θ=υπόταση, συγκοπτικά επεισόδια, κολποοιλιακός αποκελισμός 2ου και 3ου βαθμού, βραδυκαρδία, καρδιακή ανεπα΄ρκεια, ζάλη, αδυναμία διάρροια, δυσκοιλιότητα.

Προσοχή στη χορήγηση. Να μη συγχορηγείται με δανδρολένη εσμολόλη, αμιοδαρόνη σε ασθενείς με μειωμένη λειτουργία της αριστερής κοιλίας. Δεν χορηγείται σε ασθενείς με καρδιακή,  ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, στην κύηση, την γαλουχία, την παιδική ηλικία κια ηλικιωμένα άτομα. Η δόση της πρέπει να μειώνεται δραστικά, εάν συγχορηγείται με σιμετιδίνη, θεοφυλλίνη, καρβαζεοίμη, κυκλοσπορίνη, και ιδιαίτερα αδρενεργικούς αποκλειστές και καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες.  

Δοσολογία. Η συνήθης δόση είναι 60 mg Χ3 Η. Μπορεί να αυξηθεί μέχρι 360 mg Η, αν είναι απαραίτητο. Οι μορφές τροποποιημένης αποδεσμεύσεως, χορηγούνται 90-120 mg Χ2 ή 180 mg /12ωρο ή 200-300 mg Χ1. Μέγιστη δόση 360-480 mg Η. Λόγω των πολλών φαρμακεθυτικών μορφών, κάθε σκεύασμα πρέπει να χορηγείτια με αναφορά στο εγχειρίδιο του διαθέτη.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. cardil 60 mg/tab, 90 mg/tab, 180 mg/tab, 300 mg/tab. tildiem 60 mg/tab, 90 mg/tab, 200 mg/tab.

 ισραδιπίνη

ενδείξεις. αρτηριακή υπέρταση.

Αντενδείξεις. όπως η  νιφεδιπίνη και επίσης δεν χορηγείταισ τη γαλουχία.

Προσοχή στη χορήγηση. Βαριά στένωση της αορτής, σύνδρομο νοσολυντος φλεβόκομβου, αν δεν έχει τοποθετηθεί βηματοδότης, κύηση (επειδή μπορεί να παρατείνει τον τοκετό). σε ηλικιωμένους και ασθενείς με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια,  χροηγείται το ήμισυ της δοσολογίας.

Δοσολογία. Συνήθης δόση 2.5 mg Χ2 Η, Αν είναι απαραίτητο, η δόση μπορεί να αυξηθεί μετά 3-4 εβδομάδες σε 5 mg Χ2.

φαρμακευτικά σκευάσματα . Lomir 2.5 mg /tab

λασιδιπίνη

ενδείξεις. Αρητριακή υπέρταση.

Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στις διυσροπυριδίνες. Κύηση γαλουχία, στένωση αορτής, Να μην χρησιμοποιείται για διαστημα 1 μηνός, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ανεπιθύμητες ενέργειες. Κεφαλαλγία, ερυθρότητα προσώπου, ζάλη, αίσθημα παλμών, περιφερικά οιδήματα, Σπανίως αίσθμα αδυναμίας, εξάνθημα, πεπτικές διαταραχές, πολυουρία, θωρακικό άλγος, υπερπλασία ούλων.

Προσοχή στη χορήγηση. σε διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. σε καρδιακή, ηπατική ανεπάρκεια, Να διακοπεί η χορήγησή της εάν εμφανιστεί οπισθοστερνικό ή θωρακικό άλγος. Σε κύηση και γαλουχία.

Δοσολογία. 2 mg X1 το πρωί. Η δόση μπορεί να αυξηθεί μετά 3-4 εβδομάδες, σε 4 mg και επί ενδείξεων, μέχρι 6 mg Η. Αντίστοιχα, μειώνεται (2 mg) επί ηπατικής ανεπάρκειας κια σε ηλικιωμένα άτομα. Δεν χορηγείται σε παιδιά.

Φαρμακευτικά σκευάσματα.  lacipil 4 mg /tab. lacitens 4 mg/tab, motens 4 mg/tab

λερκανιδιπίνη

ενδείξεις. ήπιας ως μέτριας βαρύτητας υπέρταση.

αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στις διυσροπυριδίνες. Ασταθής στηθάγχη, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, στένωση αορτής, κύηση, γαλουχία, Μείωση χώρου εξώθησης αριτερής κοιλίας. Σοβαρή νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. Εντός 1 μηνός μετά από έφραγμα του μυοκαρδίου. Συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3a4. και κυκλοσπορίνη.

ανεπιθύμητες ενέργειες. Η συγχορήγηση με αναστολείς του CYP3A4 όπως η κεταοκοναζόλη, η ιστρακοναζόλη, η ριτοναβίρη, η ερυθρομυκίνη, η τρολεανδομυκίνη, δεν ενδείκνυται. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χορηγείτια με άλλα υπσοτρώματα του CYO3A4,  όπως η τεφρεναδίνη, η ασεμιζόλ, αντιαρρυθμικά τάξεως ΙΙΙ, όπως η αμιοδαρόνη, η κινιδίνη, καθώς και με επαγωγείς του CYPO3A4, όπως αντιεπιληπτικά (φαινυντοΐνη) και η ριφαμπικίνη. Μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια με β-αποκλειστές, με προσαρμογή της δόσεως.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. Zanidip 10 mg

μανιδιπίνη

ενδείξεις. Αρτηριακή υπέρταση

Αντενδείξεις. Όπως η  νιφεδιπίνη και επιπλέον μη θεραπευόμενη καρδιακή ανεπάρκεια βαριά νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίης <10 ml/min) μέτρια ως βαριά ηπατική δυσλειτουργία, ταυτόχρονη χρήση αναστολήεων CYP3A4, όπως αντιπτωτεάσες, σιμετιδίνη, κετονοαζόλη, ιτρακοναζόλη, ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνηκαι επαγωγέων του CYPRA 3A4, όπως η φαινυντοΐνη, η καρβαμαζεπίνη, η φαινοβαριβτάλη, και η ριφαμπικίνη

Δοσολογία. 10 mg H. Με εξαίρεση την ήπια ηπατική ανεπάρκεια, προοδευτική αύξηση , εάν απαιτείται, μέχρι 20 mg Η.  

Φαρμακευτικά σκευάσματα.Manyper 20 mg/tab

νιμοδιπίνη

ενδείξεις. Πρόληψη και θεραπεία ισχαιμικών νευρολογικών ελλειμμάτων επακόλουθων υπαραχνοειδούς αιμορραγίας.

Αντενδείξεις.Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, εγκεφαλικό οίδημα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες. κεφαλαλγία, έξαψη, αίσθημα θερμότητας, πεπτικές διαταραχές, υποταησ, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, παροδική αύξηση ηπατικών ενζύμων

Προσοχή στη χορήγηση. Να μην χρησιμοποιείται μαζί με άλλους ανταγωνιστές του ασβεστίου. Εάν,, όμως, είναι απραίτητο να γίνεται με μεγάλη προσοχή. σε κύηση και γαλουχία, πρέπει να σταθμίζεται η τυχόν ωφέλεια.

Δοσολογία. Από το στόμα, προληπτιώς, 60 mg/4 ωρπο, αρχίζοντας στις 4 πρώτες ημέρες μετά από υπαραχονειδή αιμορραγία, και συνεχίζοντας για 14, περίπου, ημέρες. Στάγδην έγχυση, 1 mg/ώρα, και εάν η δόση γίνει καλά ανεκτή, αυξάνεται σε 2 mg/ώρα, Σε άτομα <70 kg η θεραπεία μπορεί να αρχίσει με 0.5 mg/ώρα.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. Befimat, curbat, myodipine, nimodil, nimotop, nimovac, nortolan, stigmicarpin, thrionipen 30 mg/tab.

νισολδιπίνη

ενδείξεις.στηθάγχη, υπέρταση.

Αντενδείξεις.βαριά υπόταση, ασταθής στηθάγχη, στένωση αορτής, καρδιογενές shock, ηπατική ανεπάρκεια, η π΄ρωτη εβδομάδα μετά από έμφραγμα, κύηση γαλουχία.

Αλληεπιδράσεις. Δεν χορηγείται σε ασθενείς  που λαμβάνουν  ριφαμπικίνη ή φαινυντοΐνη, καρβαμαζεπίνη ή φινοβαρβιτάλη, καθώς και κεοκοναζόλη, ιτρακοναόλη, φλουκοναζόλη, ερυθρομυκίνη, νεφδοζόη, και αναστολείς πρωτεασών. Με ταυτόχρονη χορήγηση σιμετιδίνης ή άλλων αντιϋπερετασικών ενισχύεται η δράση της. Τα άλατα σβεστίου την ανταγωνίζονται. Το φάρμακο αυτό αυξάνει τη δράση της προπρανολόλης.

Ανεπιθύμητες ενέργειες.

Προσοχή στη χορήγηση.

Δοσολογία. Έναρξη με 5 mg Η. προοδευτική αύξηση, εάν απαιτείται μέχρι  40 mg Η, διηρημένο  σε 2 δόσεις. Σε συνύπαρξη ηπατικής ανεπάρκειας 5 mg H

Φαρμακευτικά σκευάσματα. syscor 5mg/tab

νιτρενδιπίνη

ενδείξεις. Αρτηριακή υπέρταση.  Λοιπά ως η νιφεδιπίνη.

 

Δοσολογία. συνήθης δόση 10-20 mg Χ1 ή 2 Η.

 

Φαρμακευτικά σκευάσματα. baypress 10 mg/tab,

 νιφεδιπίνη

ενδείξεις. Προφύλαξη και αντιμεώπιση της χρόνιας στηθάγχης, της υπερτάσεως, της στηθάγχης τύπου Prinzmetal, μόνο οι άμεσης αποδεσμεύσεως μορφές.

Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στις διϋδροπυριδίνες, υπόταση, κύηση, γαλουχία.Σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας. Καδιογενής καταπληξία, ασταθής στηθάγχη, πορυφυρία, Ένα μήνα μετά από οξύ έμφαγμα του μυοαρδίου.

Αλληεπιδράσεις. Με β- αποκλειστές και άλλα ακτασταλτικά του μυοκαρδίου επιτείνετια η αρνητική ινότροπη δράση της. Επίταση του αντιϋπερτασικοιύ αποτελέσματος με συγχορήγηση άλλων αντιϋπερασικών, διουηρητικών, οινοπνεύματος, αντιψχυχωσικών, μυοχαλαρωτικών, ντοπαμινεργικών (λεβοντόπα), αλδεσλευκίνης, α- και β- αποκλειστών, α ΜΕΑ, αγχολυτικών και υπνωτικών, μεθυλντόπα, γενικών αναισθητικών, νιτρωδών και αγγειοδιασταλτικών. Ανταγωνίζονται τη δράση της τα κορτικοειδή, το οιστρογόνα, και τα ΜΣΑΦ. Αλληλεπιδράσεις με σιμτετιδίνη, φαιντανύλη, διγοξίνη, γφαινυντοΐνη, σιζαπρίδη. Η ριφαμυκίνη επιταχύνει τον μεταβολισμό της. Γενικώς προσοχή στη συγχορήγηση με φάρμακα που αναστέλουν το σύστημα του κυτοχρώματος P4503A4 και παρακολούθηση της αρτηριακής πιέσεως.

Ανεπιθύμητες ενέργειες. Αντανακλαστική ταχυκαρδία μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα τη στηθάγχης, κεφαλαλγία, ζάλη, εύκολη κόπωση, οίδημα κάτω άκρων, αδυναμια, ερύθημα και αίσθημα θερμόττηας στο πρόσωπο, πόνος στα μάτια, υπερπλασία των ούλων και συχνουρία. Σπανιότερα, ναυτία, ορθοστατική υπόταση, εμβοές, επώδυνες μυϊκές συσπάσεις, αρθραλγίες, τρόμος, εξανθ΄ληματα πουρετός.

Προσοχή στη χορήγηση. Σε καρδιακή ανεπάρκεια ή στένωση της αορτής, σακχαρώδη διαβήτη. Διακοπή εάν προκαλείται ισχαιμικός πόνος ή επιδεινώνεται υπάρχουσα στηθάγχη, με την έναρξη της θεραπείας. Ελάττωση της δόσεως σε ηπατική βλάβη.

Δοσολογία. Άμεσης αποδεσμεύσεως μορφές. 5-20 mg X3 H. Τροποποιημένης αποδεσμεύσεως: 20 mg: στηθλαγχη, υπέρταση. 20 mg Χ2 Η. Επί αυτομάτως εμφανιζόμενων σπασμών των στεφανιαίων αγγείων (π.χ., σε ασταθή στηθάγχη  ή στηθάγψη τύπου Prinzmetal) και σε οξεία υπερτασική κρίση, χορηγείτια με ενδοφλέβια έγχυση σε δόση 5 mg σε 4-8 ώρες (δηλαφή έγχυση 0.0208-0.0104 mg/λεπτό). Η ενδοφλέβια χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί για 3 ημέρες. Μέγιστηέγχυση 15-20 mg/24 ωρο. Λόγω των διαφορ΄ν στη φαρμακονητική των διαφόρων μορφών με τις οποίες κυκλοφοριεί η ουσία συμβουθείτε τους εγκεκριμένους όρους χορήγησης εκάστου προϊόντος.

Φαρμακευτικά σκευάσματα.adalat 5mg/Tab, 10 mg sol iv 50 ml ,  adalat 30 mg/tab, glopir 10 mg/tab, 20 mg/tab, nifedipine/novexal 5 mg/cap, 10 mg/tgab 20 mg/tab

φελοδιπίνη

ενδείξεις. αρτηριακή υπέρταση. Σταθερή στηθάγχη.

Αντενδείξεις. σοβαρή στένωση της αορτικής ή μιτροειδούς βαλβίδας, καρδιογενής καταπληξλία, ασταθής στηθάγχη, αποφρακτική, υπερτροφική μμυοκαρδιποπάθεια, σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Δεν χορηγείται τον πρώτο μήνα μετά έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατά την κύηση.

Λοιπά, βλέπε νιφετιδίνη

Δοσολογία.5-10 mg X1 H. Ηλικιωμένοι, αρχική δόση 2.5 mg. μειωμένη δόση, επίση,ς σε ασθενείς με μέτρια-ήπια ηπατική ανεπάρκεια.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. plendil 5 mg/tab, 10 mg/tab

 

==ειδικοί  μεταβολικοί αναστολείς==

 Η δράση των φαρμάκων της κατηγορίας αυτής διαφέρει τελείως από τα κλασικά αντιστηθαγχικά φάρμακα, δεν ελαττώνουν τις απαιτήσεις της καρδιάς σε Ο2 και δεν αυξάνουν την παροχή αίματος στο μυοκάρδιο. Η δράση τους αποδίδεται σε βελτίωση του μεταβολισμού των κυττάρων(ΑΤΡ κλπ) που ευρίσκονται σε υποξαιμία ή ισχαιμία. Εκπρόσωπος της κατηγφοράις αυτής είναι η τριμεταζιδίνη. Όπως συμπεραίνται από συγκριτικές, πολυκεντρικές μελέτες, παρατεταμένης διάρκειας, η τριμεταζιδίνη είναι εφάμιλλη των κλασικών αντιστηθαγχικών φαρμάκων β-αποκλειστές, ανταγωνιστές ασβεστίου. καθώς έχει παρατηρηθεί ελάττωση του αριθμού των επεισοδίων στηθάγχης.

τριμεταζιδίνη

ενδείξεις. Χρόνια σταθερή στηθάγχη. Βλάβες του αμφιβληστροειδούς ή εκδηλώσεις του αιθουσίαου συστήματος, όπως ίλλιγγος, και εμβοές των ώτων, ισχαιμική αιτιολογίας.

Αντενδείξεις. γαλουχία

Ανεπιθύμητες ενέργειες. γαστρεντερικές διαταραχές, στην από του στόματος λήψη του φαρμάκου

Προσοχή στη χορήγηση. Στη νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. Στην αρτηριακή υπέρταση, επειδή έχει αναφερθεί μέτρια αύξηση της αρτηριακής πιέσεως σε μερικούς ασθενείς, και σε ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Δοσολογία. 40-60 mg (20 mg X 2-3 H, στη διάρκεια των γευμάτων. Τροποπιθημένης αποδέσμευσης: 35 mgΧ2 Η.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. imovexil 20 mg/tab, liomagen 20 mg/tab, novazidine 20 mg/tab, vastarel 20 mg/tab, zidin 20 mg/tab.

ιβαμπραδίνη

Η ιβαμπραδίνη ελαττώνει την καρδιακή συχνότητα δρώντας απ΄ευθείας στο φλεβόκομβο. Επίσης επιδρά στο ηλεκτρικό αμφιβληστροειδικό ρεύμα, που μοιάζει πολύ με το καρδιακό.

ενδείξεις. Συμπτωματική αγωγή της χρόνιας σταθερής στηθάγχης, σε ασθενείς με φυσιολογικό φλεβόκομβο, σε ασθενείς που εμφανίζουν δυσανεξία ή αντένδειξη στους β-αποκλειστές.

Αντενδείξεις. Βραδυκαρδία, με παλμούς <60/λεπτό. βαριά υπόταησ, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιογενής ακταπληξία, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, ασθενείς με βηματοδότη, ασταθής στηθάγχη, παράταση του διαστήματος QT, κύηση και γαλουχία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες. Βραδυκαρδία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, κοιλαικές έκτακτες συστολές, οπτικές διαταραχές, κεφαλαλγία, ναυτία, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, μυϊκές κράμπες, ηωσινοφιλία, αύξηση ουρικού οξέος, και κρεατινίνης.

Προσοχή στη χορήγηση. σε ασθενείς με υπόταση, με παρατεταμένο QT (συγγενεής ή επίκτητη) σε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, σε μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, σε καρδιακές αρρυθμίες, και κολπική μαρμαρυγή. Σε λήψη φαρμάκων ή ουσιών

Δοσολογία. έναρξη με 5 mg Χ2 Η, και αύξηση σε 7.5 mg Χ2 Η, μετά 3-4 εβδομάδες, εάν απαιτηθεί. Εάν εκδηλωθδί μεγάλη βραδυκαρδία, <50 παλμούς/λεπτό, μείωση της δόσεως σε 2.5 mg/λεπτό.

Φαρμακευτικά σκευάσματα. procoralan 5 mg/tab