Εξίσωση Hendelson-Hasselbalch (H-H)

Τα διαλύματα ασθενών οξέων, όπως το ανθρακικό στο αρτηριακό αίμα, υπακούουν σε μια εξίσωση, που εισήχθη το 1908, ως παράγωγος του νόμου δράσεως των μαζών, από τον Lawrence Hendelson και επαναδιατυπώθηκε, λογαριθμικά, από τον Karl Hasselbalch, οπότε έλαβε και την τελική της μορφή. Βασίζεται στην εξίσωση της σταθεράς διαστάσεως των αερίων:

 

Κα=[Η+][Α-]/[ΗΑ]  log10Κα=log10­{[H+][A-]/[HA]  log10Ka=log10[H+]+log10{[A-]/[HA]}

Από την οποία προκύπτει:

 

pH =pKa+log10{[A-]/[HA]}                           [1]

όπου pKa είναι ίσον με το μέγεθος –log10­(Kα) = - λογ10([Η3Ο+][Α-]/[ΗΑ])

επειδή, κατά την εξίσωση Brønsted ισχύει: ΗΑ+Η2Ο= Α-+ Η3Ο

όπου το A- δηλώνει την ιοντισμένη μορφή του σχετικού οξέος. Οι ποσότητες σε αγκύλες ([]) δηλώνουν τη μοριακή συγκέντρωση. 

Μια τροποποιημένη μορφή της εξισώσεως Η-Η μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για τη συσχέτιση του pH του αίματος με τα συστατικά του ρυθμιστικού συστήματος των διττανθρακικών (που αποτελεί εξειδίκευση του νόμου δράσεως των μαζών) .

 

pH=pKa H2CO3 +log 10 ([HCO3̄] /[Η23])                 [2]

όπου pKa H2CO3  είναι η σταθερά διαστάσεως του HCO3̄, με αριθμητική τιμή 6.1·

[HCO3̄] είναι η συγκέντρωση των διττανθρακικών στο αίμα και,

[H23], η συγκέντρωση του ανθρακικού οξέος στο αίμα. Η εξίσωση [2] είναι χρήσιμη για την ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος στην οποία, όμως, ελέγχεται η ΡaCO2, παρά η συγκέντρωση ανθρακικού οξέος. Οι δύο μεταβλητές, όμως, συνδέονται με την εξίσωση:

2CO3] = KH CO2  · ΡaCO2

Όπου, [H2CO3] είναι η συγκέντρωση του ανθρακικού οξέος· pKΗ H2CO3 είναι σταθερά διαλυτότητας του CO2 στο αίμα και ισούται, περίπου, προς 0.0306 mmol/mmHg.

όπου k=6.10 και αCO2=0.23 mmol L-1kPa-1=0.0306 mmol L-1mmHg -1 συντελεστής διαλύσεως του CΟ2 στο πλάσμα στους 37°C).

 αCO2 Χ pCO2, δίδει τη συγκέντρωση του CΟ2.  

 

Από το συνδυασμό των ανωτέρων προκύπτει η επόμενη εξίσωση, στην οποία συσχετίζει το pH του αρτηριακού αίματος και της μερικής πιέσεως του διοξειδίου του άνθρακος.

 

     (3)

όπου pΚ, η σταθερά διαστάσεως του ανθρακικού οξέος και [Η+], η συγκέντρωση των Η+ σε nmol/l. Το pH αίματος εξαρτάται από το λόγο των διττανθρακικών προς το διαλυμένο CO2 και όχι από τις απόλυτες τιμές τους. Ενόσω ο λόγος HCO3̄/CO2 διατηρεί την τιμή 20/1, το pH παραμένει φυσιολογικό (7.40). Έτσι, με φυσιολογικό pH, θα εμφανιστεί και η περίπτωση αντιρροπουμένης οξεώσεως (HCO3̄=12, CO2=0.6), και η περίπτωση αντιρροπουμένης αλκαλώσεως (HCO3̄ = 48, CO2 = 2.4) ή οποιαδήποτε άλλη κλινική περίπτωση, στην οποία ο λόγος HCO3̄ /CO2 = 20/1[i].

Από τις τρείς παραμέτρους της {16.11}, το pH αποτελεί τη σπουδαιότερη, επειδή απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα της οξεοβασικής διαταραχής, δηλαδή της εγκαταστάσεως της οξεώσεως ή της αλκαλώσεως. Η PaCO2 ονομάζεται αναπνευστικός παράγοντας επειδή αντικατοπτρίζει το βαθμό της αναπνευστικής διαταραχής, πρωτοπαθούς ή αντιρροπηστικής∙ η συγκέντρωση των HCO3- (πραγματικά διττανθρακικά) ονομάζεται μεταβολικός παράγοντας, επειδή η τιμή της αντικατοπτρίζει το βαθμό της μεταβολικής διαταραχής, πρωτοπαθούς ή αντιρροπηστικής, επίσης. Εάν είναι γνωστές οποιεσδήποτε δύο από τις τρείς παραμέτρους της εξισώσεως Η-Η, μπορεί να υπολογισθεί η τρίτη.

 

pH= [μεταβολικό στοιχείο]/αναπνεσυτικό στοιχείο

Πρέπει να τονισθεί ότι ολόκληρη η ποσότητα των HCO3- στο αίμα προέρχεται από διττανθρακικό νάτριο και όχι από το διοξείδιο του άνθρακος. Υψηλές συγκεντρώσεις HCO3- αναστέλλουν την αποσύμπλεξη του Η2CO3, ωθούν την εξίσωση {16.9} προς τα αριστερά και διατηρούν τη συγκέντρωση των Η+ χαμηλότερη, απ’ ό,τι θα αναμενόταν χωρίς την επιπλέον ποσότητα των HCO3-. Τα επίπεδα των HCO3- καθορίζονται, κυρίως, από το βαθμό της νεφρικής απεκκρίσεως και επαναρροφήσεως. Επομένως, η εξίσωση των Henderson-Hasselbalch {16.3} δηλώνει, στην πραγματικότητα, ότι οι συγκεντρώσεις των Η+ κανονίζονται από το λόγο του κυψελιδικού αερισμού προς τη νεφρική απέκκριση:

([Η+]∝{πνεύμονες/νεφροί})∙ δηλαδή, ο αερισμός είναι ο κύριος καθοριστής της PaCO2, ενώ οι νεφροί προσδιορίζουν τα επίπεδα των [ΗCO3-]. Στις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, οι νεφροί επιλαμβάνονται της αντιρροπήσεως των αναπνευστικών ελλειμάτων, ενώ οι πνεύμονες επιδιώκουν τη διόρθωση των μεταβολικών διαταραχών, ελέγχοντας τα επίπεδα της PaCO2, δια προσαρμογής του αερισμού. Από τις εξισώσεις {16.11} διαπιστώνεται ότι το pH του πλάσματος καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από το λογάριθμο της σχέσεως [HCO3-]/0.003* PaCO2. Οι παράμετροι αυτές προσδιορίζονται με ευχέρεια, ώστε η εξίσωση {16.11} χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της οξεοβασικής ισορροπίας του αίματος5. Από την εξίσωση {16.11} καταφαίνεται ότι η συγκέντρωση των HCO3- είναι 600.000 φορές μεγαλύτερη της συγκεντρώσεως Η+. Φυσιολογικά, η σχέση [HCO3-]/0.03* PaCO2 είναι 20/16. Η συγκέντρωση δηλαδή της συζυγούς βάσεως του ρυθμιστικού συστήματος είναι 20 φορές μεγαλύτερη της συγκεντρώσεως του οξέος. Επειδή, εξ’ άλλου, η σταθερά διαστάσεως του ρυθμιστικού συστήματος (pK = 6.1) είναι κατώτερη του φυσιολογικού pH, το διττανθρακικό σύστημα δρα ρυθμιστικά, καλύτερα εναντίον της τάσεως οξινοπροϊόντων του φυσιολογικού μεταβολισμού, παρά της τάσεως αλκαλοποιήσεως. Έτσι, η προσθήκη οξέος στο σύστημα φέρει το pH πλησιέστερα προς τη σταθερά διαστάσεώς του (pK) και τη σχέση [HCO3-]/[0.003*PaCO2 προς τη μονάδα.

 

πίνακας 1 παράδειγμα

[α] σύστημα ανοικτό και σε κανονικές συνθήκες
1. PaCO2 = 40 mmHg
2. 0.03x PaCO2 = 1.2 mmoles CO2 /lit αίματος
3. HCO3-=24 mmoles/lit
4. pH=λογ(24/1.2)=7.4
[β] το σύστημα ανοικτό
  1. προσθέτουμε 5 meq [H+].
  2. το PaCO2 θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα
  3. 0.03x PaCO2 = 1.2 mmoles CO2 /lit αίματος
  4. HCO3-=24 – 5 = 19
  5. pH=λογ(19/1.2)=7.30
[γ] το σύστημα κλειστό
  1. προσθέτουμε 5 meq [H+].
  2. PaCO2 = 207 mmHg
  3. 0.03x PaCO2 = 6.2 mmoles CO2 /lit αίματος
  4. HCO3- = 24 - 5 = 19
  5. pH=log(19/6.2)=6.59!!!

βλέπε

Εξίσωση Henderson-Hassebalch, παράγοντες.

 Κυψελιδικός αερισμός/νεφρική απέκκριση

 

[i] Γεωργάτσος, Ι.: Βιοχημεία. Θεσαλλονίκη, 1980