Εξίσωση Henderson-Hassebalch, παράγοντες.

Από/node/3383 τις τρεις παραμέτρους της εξισώσεως (à572), το pH αποτελεί τη σπουδαιότερη, επειδή απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα της οξεοβασικής διαταραχής, δηλαδή της εγκαταστάσεως της οξεώσεως ή της αλκαλώσεως. Η PaCO2 ονομάζεται αναπνευστικός παράγοντας επειδή αντικατοπτρίζει το βαθμό της αναπνευστικής διαταραχής, πρωτοπαθούς ή αντιρροπιστικής∙ η συγκέντρωση των HCO3̄ (πραγματικά διττανθρακικά) ονομάζεται μεταβολικός παράγοντας, επειδή η τιμή της αντικατοπτρίζει το βαθμό της μεταβολικής διαταραχής, πρωτοπαθούς ή αντιρροπιστικής. Εάν είναι γνωστές οποιεσδήποτε δύο από τις τρεις παραμέτρους της εξισώσεως Η-Η, μπορεί να υπολογισθεί η τρίτη.

επιστροφή