Υποδοχείς βραδείας προσαρμογής, slow adaptinng receptors

Βραδείας προσαρμογής υποδοχείς τάσεως και μυϊκές δεσμίδες απαντούν κυρίως σε μεταβολές του πνευμονικού όγκου, εκπέμποντες ώσεις στο κέντρο της αναπνοής και συμμετέχοντες στη διαμόρφωση αντανακλαστικών κύκλων.