Υπόπνοια

Μειωμένος αναπνεόμενος όγκος που συνεπάγεται αρτηριακό αποκορεσμό τουλάχιστον κατά 4%.