Ύπολειπόμενος Όγκος, residual volume, RV, προβλεπόμενες τιμές

Black