Ζωτική χωρητικότητα, εισπνευστική-εκπνευστική, μέγεθος

Ο έλεγχος της ζωτικής χωρητικότητας εκτελείται με τη βοήθεια ενός οργάνου συλλογής και μετρήσεως του εκπνεόμενου όγκου, που ονομάζεται σπιρόμετρο.

Η VC είναι ανάλογη του ύψους και αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας και ευρίσκεται σχετικά μικρότερη στις γυναίκες, παρ΄ό,τι στους άνδρες με τα ίδια σωματομετρικά χαρακτηριστικά, ακόμη και μετά διόρθωση του μεγέθους του σώματος (VC/BSAΑΝΔΡΕΣ> VC/BSAΓΥΝΑΙΚΕΣ), αν και παρατηρείται ικανή επικάλυψη στα διαστήματα ασφάλειας, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διαφέρει, επίσης, μεταξύ ατόμων δια­φορετικής φυλής ή εθνι­κό­τη­τας και αυτό πρέπει να παίρνεται υπ΄όψη όταν συγκρίνονται μετρήσεις με βάσει προβλεπόμενες τιμές από μετρήσεις που έγιναν σε άτομα άλλης εθνικότητας ή φυλής. Η VC κυμαίνεται σε όρια ±20% των προβλεπομένων τιμών για το ύψος και την ηλικία  του εξεταζομένου και μπορεί να  διαφέρει από εξέταση σε εξέταση του ίδιου ατόμου, ανάλογα με τη θέση του σώματος, και άλλους παράγοντες.

Σε νεαρούς ενήλικες, η VC είναι ανάλογη της σωματικής μάζας. Η VC μειώνεται με ελάττωση της πνευμονικής διατασιμότητας όπως επί πνευ­μο­­νικού οιδήματος, πνευμονίας, ατελεκτασίας, περιο­ρι­στικού συνδρόμου,  βρογ­χογενούς καρκινώ­ματος, βρογ­χικής αποφρά­ξεως ή χειρουργικής εξαιρέ­σεως. Η VC ευρί­σκε­ται, επίσης, μειωμένη σε ορισμένες εξω­πνευ­μο­νικές παθολογικές κα­τα­στάσεις, όπως καταστολή των ανα­πνευ­στι­κών κέντρων, νευρομυϊκά σύνδρο­μα, ελάτ­τωση του όγ­κου της θωρακικής κοιλότητας (πχ., λόγω πλευριτικής συλ­λογής, πνευ­μο­θώ­ρακος, διαφραγμα­το­κήλης, καρδι­α­κής ανεπάρκειας, μειώσεως της κινητικό­τη­τας του διαφράγματος, πχ., κατά την εγ­κυμοσύνη, ελαττώσεως της κινητικότητας του θώρακος, λόγω σκληρο­δέρ­ματος, κυφοσκολιώσεως ή πόνου).

Συνήθως εκφέρεται σε ml και η φυσιολογική του τιμή για νεογέννητα είναι 140 ml, για νεαρούς ενήλικες άνδρες, 4800ml, ενώ αποτελεί το 80% της TLC.

Ζωτική χωρητικότητα, προβλεπόμενες τιμές
Ζωτική χωρητικότητα, βίαιη, FVC
Ζωτική χωρητικότητα, βραδέως εκπνεόμενη, slow vital capacity
Ζωτική χωρητικότητα, δοκιμασία
Ζωτική χωρητικότητα, δυναμική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική, βίαιη
Ζωτική χωρητικότητα, εισπνευστική-εκπνευστική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική-εκπνευστική, μέγεθος
Ζωτική χωρητικότητα, ιστορικά δεδομένα
παράμετροι της FVC
παρατηρήσεις
εκτίμηση