Δοκιμασία βίαιης χωρητικότητας, forced vital capacity maneuver, εκτίμηση

Κατά παράδοση, η εκτίμηση της FVC βασίζεται στην επισκόπηση του ίχνους καταγραφής και στα αριθμητικά αποτελέσματά της. Στο παρελθόν, τα αριθμητικά δεδομένα παραλαμβάνονταν απ΄ευθείας από το ίχνος καταγραφής. Τα σύγχρονα όργανα έχουν την ικανότητα να αποτυπώνουν μεγέθη, σε πραγματικό χρόνο, όταν αυτά παράγονται, και να εκφράζουν τους όγκους σε L (BTPS) και τις ροές σε L/sec (BTPS), αν και η μέτρηση σε L/min είναι, επίσης αποδεκτή. Υπάρχουν τρεις τύποι καταγραφής των αποτελέσμάτων: [α] η καμπύλη όγκου-χρόνου· μπορεί να εκτελεσθεί με ένα ογκομετρικό σπιρόμετρο και ένα μηχανικό καταγραφικό.  [β] η καμπύλη όγκου – ροής· για την εκτέλεσή της απαιτείται ροομετρικό σπιρόμετρο και καταγραφικό. Τα σύγχονα όργανα έχουν, εν γένει, την ικανότητα να εκτελούν και τις δύο καταγραφές. και, [γ] η καμπύλη ροής-χρόνου (à67, 68, 69, 70, 614, 615, 613, 616, 617).