παράμετροι της FVC

Βίαιη ζωτική χωρητικότητα, vital capacity, FVC (à67)

Χρονομετρούμενος βίαια εκπνεόμενος όγκος, timed forced expiratory volume, FEVx, όπου χ=1, 0.5, 2, 3 κλπ sec (à393)

Μέγιστη μεσοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximal mid-expiratory flow rate, FEF25-75%, MΜFR (à104)

Μέγιστη εκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum expiratory flow rate, FEF200-1200, MEFR200-1200 (à845)

Μεγίστη τελοεκπνευστική ταχύτητα ροής, maximum end-expiratory flow rate, FEF75%-85% (à851).

Στιγμιαία βίαη εκπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced expiratory flow rate, V̇max, V̇75%,V̇50%, V̇25% (à49).

Στιγμιαία βίαιη εκπνευστική ροή instantaneous forced expiratory flow rate, FEFx%, FEF25%, FEF50%, και FEF75%

Αιχμή της μεγίστης ταχύτητας ροής, peak expiratory flow rate, FEFmax ή PEFR (à52)

Στιγμιαία βίαιη εισπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced inspiratory flow rate, FIFx%, FIF75%, FIF50%, FIF25% (à840).

Μεγίστη μεσοεισπνευστική ταχύτητα ροής, maximal Mid-inspiratory flow rate, FIF25%-75%

Στιγμιαία βίαιη εισπνευστική ταχύτητα ροής, instantaneous forced inspiratory flow rate, FIFx%, FIF75%, FIF50%, FIF25%