Βίαιη εισπνευστική ζωτική χωρητικότητα, forced inspiratory vital capacity, FiVC